Hoe de Gunsten van Allah te Bewaren

O slaaf van Allah, weet dat de Ene Wie jullie deze gunsten geschonken heeft deze inderdaad van jullie weg kan nemen! Jullie zijn niet de meest vromen of beste creaties van Allah behalve als jullie Hem vrezen en rechtvaardigen daden doen.

Allah zegt: (O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte. Alwetend.)
(49:13)

Allah heeft de correcte manier getoond om de gunsten veilig te stellen en ze te behouden. Allah zegt: (En (gedenkt) toen jullie Heer bekend maakte: “Als jullie dankbaar zijn, dan zullen Wij zeker jullie (genietingen) vermeerderen. En als jullie ondankbaar zijn: voorwaar, Mijn bestraffing is zeker hard.”)
(14:7)

De Boodschapper van Allah ( s ) zei: "Allah schenkt niet de genade aan een slaaf en hij zegt: ‘Alhamdu Lillah’ (m.a.w. alle lof is verschuldigd aan Allah) behalve dat de lof die hij gaf beter is dan wat hij nam (m.a.w. de genade die Allah hem geschonken heeft.)”
(Ibn Majah)

Iemand kan dankbaarheid tonen en Allah loven in zaken die betrekking hebben op geld, gegeven buiten zijn verplichting en prijzenswaardige rechten aan de armen en behoeftigen.

Allah zegt: (En degenen in wier bezittingen een rechtmatig deel is. Voor de bedelaar en de behoeftige die niet bedelt.)
(70:24-25)Hij zou ook moeten weten dat er andere rechten in iemands weelde zit buiten de zakaat (armen-belasting). Hij zou dus een arm en hongerig persoon moeten voeden, hem kleden die geen kleding heeft, en de zieke behandelen, anderen helpen, en schulden afbetalen.

De Boodschapper van Allah ( s) zei: “De meest geliefde bij Allah is degene die de meeste voordeel oplevert (voor zijn broeders). De meest geliefde daad bij Allah is de daad die geluk brengt aan een Moslim, of dat wat hem bevrijdt van zijn problemen, zijn schulden terugbetaalt, of volstaat in zijn honger. Een persoon in nood helpen is meer geliefd door mij dan het maken van I’tikaaf in een Moskee voor een maand. Wie zijn woede onderdrukt, Allah zal hem vrijwaren, en wie zijn woede onderdrukt en hij kan zichzelf wreken maar hij doet dit niet; Allah zal zijn hart vullen met geluk op de Dag der Opstanding. Wie zijn Moslim broeder in nood helpt, Allah maakt zijn stappen stevig op de Dag dat mensen zullen uitglijden (m.a.w. de Dag der Opstanding op de Siraat (brug). Waarlijk, slechte manieren zullen iemands goede daden verpesten, zoals azijn honing verpest.”
(Tabrani)

Allah, de Verhevene, heeft de grote belonging verduidelijkt voor hem die deze zaken zuiver voor Zijn zaak doet

Allah zegt: (En zij gaven het voedsel waarvan zij hielden aan een arme, en een wees en een gevangene. (Zij zeiden:) “Wij voeden jullie slechts omwille van het welbehagen van Allah, wij verlangen van jullie geen beloning en geen dank. Voorwaar, wij vrezen van onze Heer een angstaanjagende, huiveringwekkende Dag.” Allah zal hen op die Dag beschermen voor het kwaad en hen glans en blijdschap schenken. En Hij zal hen vanwege hun geduldige volharding belonen met het Paradijs en met zijde.
(76:8-12)

Iemand kan Allah dankbaarheid tonen voor de perfecte vorm waarin Hij ons geschapen heeft en de gezondheid die Hij ons geschonken heeft door Allah te gehoorzamen. Daarom, zou een persoon zijn blik moeten vrijwaren van het kijken naar onwettige zaken; en zijn gehoor moeten vrijwaren van het luisteren naar onwettige zaken, en zijn tong vrijwaren van roddel, het verspreiden van geruchten, liegen, en ander kwaadaardige praat. Hij zou zijn voeten niet moeten gebruiken om naar een onwettige zaak te lopen; hij zou zijn handen niet moeten gebruiken om onwettige zaken te verrichten, noch moet hij te kort schieten in het doen van goede werken met hun.

Allah zegt: (Voorwaar, het gehoor en het gezichtsvermogen en de harten: die zullen erover ondervraagd worden.)
(17:36)

Hij zou niet een onderdrukker moeten helpen in zijn onderdrukking, of een zondaar in het doen van zijn zonden. Een persoon zou moeten zijn zoals de Boodschapper van Allah ( s ) zei: “​Ondersteun jullie broeder hetzij hij zelf onderdrukt of onderdrukt wordt.” Een man zei: ‘O Boodschapper van Allah: ‘Ik zou hem ondersteunen als hij wordt onderdrukt...maar hoe ondersteun ik hem als hij zelf onderdrukt?’ Hij zei: ‘Door hem te weerhouden van het onderdrukken van anderen...dit is hoe je hem ondersteunt.”​
(Bukhari)

Een persoon zou niet de natuurlijke eigenschappen moeten gebruiken die Allah hem gegeven heeft…van wijsheid, en intelligentie om kwaad te steunen of om de waarheid te bevechten. Hij zou deze natuurlijke eigenschappen moeten gebruiken in zaken welke hem voordeel geven in dit leven en in het Hiernamaals. De Profeet ( s ) heeft gezegd: “Een persoon zal niet bewegen op de Dag der Opstanding totdat hij ondervraagd is over zijn leven en hoe hij dit doorgebracht heeft, en over zijn kennis en hoe hij dit gebruikt heeft, en over zijn geld en waaraan hij dit verdient heeft en hoe hij het uitgegeven heeft, en zijn lichaam en hoe hij dit gebruikt heeft.”
(Tirmidhi)

Een persoon zou zijn privedelen moeten vrijwaren, van het doen van onwettige zaken. Hij zou niet zijn sexuele verlangen moeten bevredigen behalve met zijn vrouw of zijn vrouwelijke slaaf. Allah zegt: (En degenen die hun kuisheid bewaken. Behalve tegenover hun echtgenotes of hun slavinnen, dan worden zij niet verweten. Maar wie meer dan dat wensen: zij zijn degenen die de overtreders zijn.)
(23:5-7)Een gelovige zou Allah moeten prijzen voor wat hij hem geschonken heeft aan genade en zou dankbaar moeten zijn aan Hem. Hij zou niet anders dan Allah moeten prijzen voor zijn gunsten en genade. Het prijzen anders dan Allah voor deze zaken, zal inderdaad een zware bestraffing inhouden. Allah zegt: (En geef hen de gelijkenis van de twee mannen: aan één van hen deden Wij twee tuinen met druivenstruiken toekomen en Wij omringden die met dadelpalmen (en) tussen hen in akkers. Ieder van die twee tuinen bracht vruchten voort en faalde daar in niets in. En uit hun midden deden Wij een rivier ontspringen.
En er waren vruchten voor hem. Hij zei dus tot zijn (gelovige) gesprekspartner: “Ik ben jouw meerdere op het gebied van bezit en ik ben eervoller als persoon.” En hij ging zijn tuin binnen en hij deed zichzelf onrecht aan, hij zei:
“Ik denk niet dat die (tuinen) ooit zullen vergaan. En denk niet dat het Uur der Opstanding zal plaatsvinden, en zelfs al zal ik tot mijn Heer teruggebracht worden: ik zal ervoor zeker een betere plaats van terugkeer vinden.” Zijn (gelovige) gesprekspartner zei, toen hij met hem in gesprek was, tot hem: “Geloof jij niet in Degene Die jou van aarde geschapen heeft, vervolgens uit een druppel sperma, en jou ten slotte tot mens vormde?
Maar wat mij betreft: Hij is Allah, mijn Heer, en ik ken mijn Heer niet één deelgenoot toe. En had jij maar, toen jij je tuin binnentrad, gezegd: ‘​Ma sja a Allah, la qoewwata illabillah​’ – (Wat Allah wil, er is geen kracht dan door Allah), indien jij van mij ziet, dat ik minder dan jou ben, op het gebied van bezit en kinderen. Moge mijn Heer mij iets beters geven dan jouw tuin en een ramp over haar neerzenden vanuit de hemel, zodat het glibberige aarde wordt! Of haar water in de aarde wegvloeit, zodat jij het nooit meer zal kunnen vinden.
En zijn vruchten werden vernietigd. Toen begon hij zich in zijn handen te wringen, over wat hij ervoor uitgegeven had en dat zij (de tuinen) nu tot de bodem toe geruïneerd waren.” En hij zei: “Wee mij, had ik maar mijn Heer niet één deelgenoot toegekend!”)
(18:32-42)

Daarvoor zal de slaaf volledig voordeel verkrijgen van de gedenking van Allah. Allah zegt: (Maar hij die dankbaar is, is slechts dankbaar voor zichzelf. En wie ondankbaar is: voorwaar, mijn Heer is Behoefteloos, Edel.)
(27:40)Een gelovig zou zijn dankbaarheid aan Allah moeten tonen voor de Ni’mah (gave en genade) van Islam welke Allah hem geschonken heeft, door het vervullen van het volgende:

Opmerkzaam en nalevend zijn t.o.v. Allah te allen tijde. Dit is het niveau van Ihsaan waarvan de Boodschapper van Allah ( s ) zei: “Ihsaan is het aanbidden van Allah alsof je Hem ziet; hoewel je Hem niet kan zien, Hij ziet jou.”
(Bukhari)

Ibn Ab'bas zei: “​Ik zat achter de Boodschapper van Allah ( s ) op zijn kameel, en hij zei tegen mij: ‘Jonge man!’ Ik zei: ‘Hier ben ik O Boodschapper van Allah!’ Toen zei hij: ‘Wees oplettend op Allah (i.a.w. door niet Zijn grenzen te overschrijden) en Allah zal jou behoeden. Wees oplettend naar Allah en Allah zal je leiden. Gedenk Allah gedurende tijden van gemak, en Allah zal je helpen in moeilijke tijden. Als je vraagt...vraag Allah alleen, en als je smeekt...smeek Allah alleen. Alles is voorbeschikt in dit leven. Dus als mensen hun best doen je een voordeel te verlenen die Allah niet voor je heeft voorbeschikt, zullen ze niet in staat zijn om dit te doen. Als mensen hun best doen om je met iets te schaden dat Allah niet heeft voorbeschikt, ​zullen ze niet in staat zijn om dit te doen. Als je geduldig kun verdragen met zekerheid doe het. Maar als je dit niet kunt, verdraag dan geduldig; want waarlijk goedheid zit in het geduldig verdragen van dingen die je haat. Weet dat overwinning de uitkomst is van geduld en dat verlichting de uitkomst van angst en doodsangst is en weet dat met ontbering verlichting komt.
(Hakim)

Het verlaten van de onwettige en verboden zaken, en het observeren van de plichten, vooral gezamenlijke gebeden in de Moskee, behalve als een persoon een geldig excuus heeft om dit niet te doen. Dit is waarlijk de eerste zaak waarover men wordt ondervraagd op de Dag der Opstanding. Als het geaccepteerd wordt, worden al zijn daden geaccepteerd.

De Boodschapper van Allah ( s ) zei: “Waarlijk het eerste waar een slaaf over wordt ondervraagd op de Dag der Opstanding is zijn gebed...als het geaccepteerd wordt zal hij geslaagd zijn en zegevieren. Maar, als het niet geaccepteerd wordt, hij zal in zeker verlies zijn. “ ​
(Nasa’ee)

Een persoon zou behoedzaam moeten zijn met de Dhikr (gedenking) welke gezegd wordt na de gebeden en er tussen. Om zijn gebed te voltooien zou hij moeten zeggen:
Astagfiru Allah, Astagfiru Allah, Astagfiru Allah
Betekenis: Ik zoek de vergeving van Allah, Ik zoek de vergeving van Allah, Ik zoek de vergeving van Allah
Allahumma Anta As-Salam ua minka As-Salam tabarakta ia dha Al-Jalali ua Al-Ikram. Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika lah, Lahu Al-mulk ua Lahu Al-hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir. Laa haula ua la quuata illa Billah, la ilhah illa Allah ua la na‘budu illa Iiah lahu An-Ni‘matu ua Lahu Al-Fadl, ua Lahu Ath-Thana’o Al-hasan. Laa ilaaha illa Allahu mukhlisina Lahu Ad-din ua lau kariha Al-Kafirun. Allahumma la mani‘a lima a‘tait, ua la mu‘tia lima mana‘t, ua la ianfa‘u dha Al-Jaddi Minka Al-Jadd. Allahumma a‘inni ‘ala dhikrika ua shukrika ua husni ‘ibadatik.

Betekenis​: O Allah! U bent de Salaam, van U komt de Salaam en gezegend bent U. Alle Eer en Waardigheid is van U. Er is geen god behalve U. U heeft geen partners. Er is noch macht noch kracht behalve bij U. Er is geen god behalve Allah en we aanbidden niemand anders dan Hem. Aan Allah behoort alle Genade, Gunst en prachtige Lof. Er is geen god behalve Allah. We aanbidden Hem oprecht, zelfs als de ongelovigen het verafschuwen. O Allah! Niemand kan voorkomen wat U geeft. O Allah! Niemand kan geven wat U tegenhoudt. O Allah! Help mij om U te gedenken, om UW Genade te waarderen en om op de beste manier te aanbidden.
Hij zou dan moeten zeggen: 'Subhana Allah', 'Alhamdu Lillah', 'Allahu Akbar' elk drieëndertig keer, en zeggen:
Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, lahu Al-Mulku ua Lahu Al-Hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir.
Betekenis​: Er is geen god het waard om aanbeden te worden behalve Allah alleen, die geen partners heeft. Aan Hem behoort de heerschappij en alle lof en Hij is in staat tot alle dingen.

Daarna zou hij soera Ayatul-Kursi (2:255) moeten reciteren:


Betekenis: ​Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, sluimer noch slaap kan Hem treffen, aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die van voorspraak is bij Hem zonder Zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve wat Hij wil. En Zijn Zetel strekt zich uit over de Hemelen en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Verhevene, de Almachtige.

Hij zou dan Surah al-Ikhlaas (112:1-4) moeten reciteren:


Betekenis: ​Zeg: “Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig.“

Hij zou dan Surah al-Falaq (113:1-5) en Surah anNaas (114:1-6) moeten reciteren.

Surah al-Falaq:


Betekenis: ​Zeg: “Ik zoek bescherming bij de Heer der dageraad. Tegen het kwaad dat Hij geschapen heeft. En tegen het kwaad van de donkere nacht wanneer hij aanbreekt. En tegen het kwaad van hen die op knopen blazen. En tegen het kwaad van een jaloerse wanneer deze jaloers is. “

Surah an-Naas:


Betekenis: ​Zeg: “Ik zoek bescherming bij de Heer van de mensen. De Koning van de mensen. De God van de mensen. Tegen het kwaad van de wegsluipende influisteraar. Degene die in de harten van de mensen influistert. Van de Djinn’s en de mensen. “

Het is prijzenswaardig om Soera al-Ikhlaas, Falaq en Naas drie keer te reciteren na het Fajr en Isha gebed, omdat dit authentiek gemeld is. Thobaan zei dat de Profeet ( s ) driemaal vergeving zocht bij het voltooien van het gebed, en dan zei: Allahumma Anta As-Salam ua Minka As-Salam tabarakta ia dha Al-Jalali ua Al-Ikram.

Het werd gezegd tegen Imam al-O'zaee, die een van de vertellers van deze Hadeeth was: 'Hoe zocht de Profeet ( s ) vergeving?' Hij zei: 'Door het zeggen van 'Astaghfiru Allah, Astaghfiru Allah'​.

Abd Allah b. az-Zubair zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) bij het voltooien van zijn gebed zou zeggen, Laa ilaaha illa Allahu Uahdahu la sharika Lah, lahu Al-Mulk ua Lahu Al-Hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir. La haula ua la quuata illa Billah, laa ilaaha illa Allah ua la na‘budu illa iiah, Lahu An-Ni‘mata ua Lahu Al-Fadl, ua Lahu Ath-Thana’o Al-Hasan. Laa ilaaha illa Allah, mukhlisina Lahu Ad-Dina ua lau kariha Al-Kafirun.

Al-Mughira b. Shu'bah zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) bij het voltooien van zijn gebeden zou zeggen: Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu Al-Mulk ua Lahu Al-hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir. Allahumma la mani‘a lima a‘tait, ua la mu‘tia lima mana‘t, ua la ianfa‘u dha Al-Jaddi Minka Al-Jadd.'

Abu Hurairah zei dat de Profeet ( s ) zei: 'Wie zegt, bij het voltooien van zijn gebeden, Subhana Allah drieëndertig keer, Alhamdu Lillah drieëndertig keer, en Allahu Akbar drieëndertig keer – en dit is negenennegentig –en dan de honderd voltooit door te zeggen:


Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu Al-Mulk ua Lahu Al-Hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir,

zijn zonden worden uitgewist zelfs als ze de hoeveelheid hebben van het schuim van de zee.'​
(Muslim)

Abu Umaamah zei dat de Profeet ( s ) zei "Wie ayah al-Kursi na elk gebed reciteert, niets zal hem voorkomen (daarna) om Jannah binnen te gaan (Hemelse Tuinen), behalve dood."
(Baihaqi)

Uqbah b. Aamir zei: 'De Boodschapper van Allah ( s ) vertelde me om de Mu'o'widthaat (Surah Ikhlaas – Falaq - Naas) te reciteren.’
(​Ibn Khuzaimah)

Muaadth b. Jabal zei dat de Profeet ( s ) op een dag zijn hand pakte en zei: ' 'O Muaadth, Ik hou van jou (voor de zaak van Allah).' Muaadth antwoorde: 'Ik koop jou vrij met mijn vader en mijn moeder, Ik hou van jou (voor de zaak van Allah).' Hij zei toen: 'O Muaadth, vergeet niet te zeggen​:
' Allahumma ​a‘inni ‘ala dhikrika ua shukrika ua husni ‘ibadatik ​' na elk gebed.' (Ibn Hib'ban)

Iemand zou extra daden van aanbidding in acht moeten nemen, in het bijzonder de Soena ar-Raatibah, welke de twee rakah (eenheid) gebeden voor Fajr, vier voor Dhur en twee na Dhur, twee na het Maghrib gebed, en twee na het Isha gebed zijn. Er is een grote beloning gelegen in het uitvoeren van deze extra gebeden.

Umm Habeebah de dochter van Abu Sufyan vertelde dat de Profeet ( s ) zei: "Wie twaalf rakah (eenheden) uitvoert op een dag, Allah zal voor hem een huis bouwen in Jannah…vier rakah voor Duhr en twee erna, twee rakah voor Asr, twee rakah na Maghrib, en twee rakah voor Fajr."​ ​

(Ibn Khuzaimah)

Iemand zou ook het Duha gebed moeten uitvoeren; er is een grote beloning gelegen in het uitvoeren hiervan. De Profeet ( s ) zei: 'Wanneer iemand van jullie opstaat in de ochtend moet hij liefdadigheid geven voor ieder bot in zijn lichaam; zeggende 'Subhana Allah' is een liefdadigheid, zeggende 'Alhamdu Lillah' is een liefdadigheid, en zeggen 'Allahu Akbar' is een liefdadigheid. Het bevelen van het goede is een liefdadigheid, en het verbieden van het slechte is een liefdadigheid. Het is voldoende voor een persoon om twee raka’ah van het Duha gebed (ochtend, net na het opkomen van de zon) uit te voeren.’

(Muslim)

Een ieder zou het Witr gebed moeten uitvoeren. De Profeet ( s ) was er kien op om het Witr gebed te verrichten, en voerde het zelfs uit als hij aan het reizen was, zelfs als ze vele moeilijkheden het hoofd moesten bieden tijdens het reizen. Op zijn minst kan het worden uitgevoerd met één rak’ah (eenheid). De Profeet ( s ) zei: "Witr is een recht dat iemand zou moeten uitvoeren, dus wie wenst kan witr als vijf eenheden uitvoeren. Wie wenst kan het uitvoeren als drie eenheden, en wie wenst kan het uitvoeren als één rakah (eenheid).

​(Ibn Hib'ban)

Iemand zou het vasten moeten opvolgen met extra vasten; zoals het vasten op Maandag en Donderdag, en de ‘witte’ dagen van iedere islamitische maand welke de dertiende tot de vijftiende zijn. Iemand zou ook de dag van Arafah, en de dag van Aashoora met de dag ervoor of erna moeten vasten. De Profeet ( s ) zei: " Geen slaaf vast een dag voor de zaak van Allah, of Allah zal hem verwijderen van het Vuur op basis van deze dag (welke hij vastte) met een afstand van zeventig jaren."

(Muslim)

De beste manier van vasten is het vasten van Dawood . Abd Allah b. Amr zei dat de Profeet ( s ) was geïnformeerd dat ik zei: 'Bij Allah, Ik zal de gehele dagen vasten, en de gehele nachten bidden zolang als ik leef. ‘Ik zei tegen hem: ‘Ik koop jou vrij met mijn vader en moeder, ik heb beloofd het te doen! Hij ( s ) zei: 'Jij zult niet in staat zijn om dat te vervullen, dus vast (sommige dagen) en vast andere dagen niet, bid en ga slapen, en vast drie dagen van iedere maand; want waarlijk de goede daad wordt in tienvoud vermeerderd...en (als je iedere maand drie dagen vast) zal dit gelijk staan aan het vasten van een heel jaar.’​Ik zei: 'Ik kan meer dan dat weerstaan!' Hij zei: ‘vast (dan) een dag en sla de volgende over…dit is het vasten van Dawood , en dit is de beste manier van vasten.' ​Ik zei: 'Ik kan meer dan dat weerstaan.’'

(Bukhari)

Hij ( s ) zei: Er is niets beter dan dat.'​

Als de Moslim alleen de liefde van Allah verkrijgt door het verrichten van overtollige daden van aanbidding, zou dat toereikend zijn. De Boodschapper van Allah ( s ) zei: 'Ik verklaar de oorlog aan degene die een wali (vrome man) schaadt. Een slaaf zoekt geen toenadering tot Mij door een ​ding meer geliefd door mij dan verplichte daden van aanbidding. Mijn slaaf zoekt toenadering tot Mij door overtollige daden van aanbidding, totdat ik van hem hou. Als Ik van hem hou, zal hij alleen dingen horen die Mij behagen, kijken naar dingen die Mij behagen, dingen nemen die Mij behagen, en naar dingen lopen die Mij behagen. Als hij Mij vraagt zal Ik hem geven wat hij vraagt, en als hij zijn toevlucht zoekt bij Mij, Ik zal het hem verlenen.’
(Bukhari)