Nenorocirile din perspectiva Shari’ei

Nenorocirile nu sunt lucruri rele, după cum le percep unii; o persoană poate fi încercată și prin lucruri bune, aşa cum ne spune Allah în Coranul cel Glorios: („Fiecare suflet trebuie să guste moartea. Noi vă încercăm cu răul și cu binele, în chip de ispită, și la Noi vă veți întoarce.”)
(Coran, 21:35)

După cum este menționat în versetul anterior, putem observa că Allah îi încearcă pe robul Său dreptcredincios printr-o nenorocire, printr-un lucru rău, pentru a vedea dacă acesta rămâne răbdător sau nu. În Coranul cel Sfânt ni se spune: („Vă vom încerca cu puțină spaimă, foamete, lipsire de bunuri, de suflete și de roade, dar binevestește celor răbdători, ~ Care, dacă s-a abătut asupra lor vreo nenorocire, spun: «Noi suntem ai lui Allah și noi la El ne întoarcem.» ~ Aceia sunt cei peste care se pogoară Binecuvântarea Domnului lor și Îndurarea Lui și aceia sunt cei călăuziți.”)
(Coran, 2:155-157)

Cât despre cel de-al doilea tip, Allah spune că îi încearcă pe oameni printr-un lucru bun, pentru a vedea dacă dreptcredinciosul este recunoscător. În acest sens, Allah ne spune povestea Profetului Suleiman (Solomon – Pacea lui Allah fie asupra sa!): („A zis unul care avea știință de Carte: «Eu ți-l voi aduce înainte ca tu să clipești din ochi!» Și când a văzut [Solomon tronul] stând dinaintea lui, a zis el: «Aceasta este prin Grația Domnului meu, ca să mă încerce dacă eu sunt mulțumitor sau sunt nemulțumitor. Însă acela care este mulțumitor este mulțumitor pentru sine însuși, cât despre acela care este nemulțumitor, Domnul meu Își este Deajuns pentru Sine și El este Înstărit [și] Mărinimos [Al-Ghaniy, Al-Karim].»)
(Coran, 27:40)

Omul trebuie să înțeleagă că dacă primeşte lucruri bune, acesta nu este un semn că Allah îl iubește sau este mulțumit de el. În acest sens, Allah ne spune povestea lui Qarun ("Qarun was of Moses' s generation, but he rebelled against them. And I got it We gave so much treasure that only his keys were hard pressed against a bunch of [men]

Vanja. And when he said unto his generation, Thou shalt not be moved: for Allah does not love them who look forward to, but look for what Allah has given you! The Eternal House! And do not forget your part of this life! And do well, just as Allah has done well for you! And no walks wickedly upon the earth, because Allah does not love those who do wickedness, "

~ He said:" I was given what I have for the science that I am "Did he not know that Allah had destroyed the Gentile before him? stronger than him, and had gathered more goods? And the wicked are not asked for their sins!And he went out from before his generation with all his ornaments. Those they wanted the worldly life to say, "Oh, we too would have what we were given to Qarun! He is [a man] with great luck! "But those to whom science was given they said,

«Woe to you! Allah's reward is better for those who believe and do good deeds! "But she [the reward] will be received only by the steadfast. ~ We have made the earth to swallow him and his house, and he had no flesh to him he supported Allah and was not one of those who could help themselves. "
(Coran, 28:76-81)

Sahl ibn Sa’d ( s ) a relatat că Trimisul lui Allah ( s ) a trecut prin Dhul-Hulaifah și a văzut o oaie umflată în stare de putrefacție cu picioarele în sus, iar el a spus: „«Vi se pare că această oaie nu are nici o valoare pentru stăpânul ei?» ​Cei care îl însoțeau au spus: ( s ) «Da!» Iar el a continuat: «Pe Cel în Mâinile Căruia se află sufletul meu, această lume valorează mai puțin pentru Allah decât acest animal pentru stăpânul lui! Dacă viața din această lume ar fi valorat chiar și cât o aripă de muscă, El nu i-ar fi dat necredinciosului nici un pahar cu apă.»”​
(Hakim)

Allah oferă bogății în această lume atât celor pe care îi iubește, cât și celor pe care nu îi iubește; în timp ce succesul Vieții de Apoi îi este dat doar aceluia pe care îi iubește. În plus, dacă un om are parte de o calamitate, aceasta nu înseamnă că Allah o urăște. Pentru a evidenţia aceasta, Allah ne relatează în Coran povestea Profetului Iov ( s ), spunând: „Și [adu-ți aminte] de Iov, când l-a chemat el pe Domnul lui: «M-a atins pe mine răul! Însă Tu ești Cel mai Milostiv între milostivi!»”
(Coran, 21:83)Muslim’ab ibn Sa’d ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a povestit că tatăl lui a spus: „«O, Trimis al lui Allah! Cine este cel care trebuie să treacă prin cele mai grele încercări pe lumea asta?» El ( s ) a răspuns: «Profeții și cei care îi urmează în evlavie. Omul este încercat conform nivelului credinței sale. Dacă credința sa este puternică, încercările sale sunt mai aspre, iar dacă există o slăbiciune în credința lui, el va fi încercat în consecință.»​”
​(Tirmidhi)

Abdullah ibn Mugaffal (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că un om a trecut pe lângă o femeie cunoscută ca prostituată în zilele Jahiliyyei (Perioada Ignoranţei din vremea preislamică) și a întins mâna pentru a o mângâia, însă ea a exclamat cu dezaprobare, spunându-i: „Lasă-mă! Allah ne-a eliberat de shirk (idolatrie) și ne-a onorat cu Islamul!” El a lăsat-o, dar s-a întors pentru a o privi și în timp ce făcea aceasta s-a ciocnit de un perete, rănindu-se la față. Atunci, el s-a dus la Profet ( s ) și i-a povestit cele întâmplate, iar acesta i-a spus: „Allah îți vrea binele, și când Allah îi vrea binele supusului lui îi dă un avans din pedeapsă pentru păcatele comise pe această lume. Dar dacă El îi dorește răul, amână pedeapsa până în Ziua Judecății.”​
(Hakim)

Profetul ( s ) a mai spus: „Omul va fi lovit de nenorociri și încercat în privinţa sănătăţii, copiilor și bunurilor sale până ce se va întâlni cu Allah (în Ziua Judecății) liber de păcate.”
(Ibn Hibban)

Recompensa pe care Allah le-a promis-o celor care suportă calamitățile va fi doar pentru cei răbdători. Imamul Ibn Al-Qayyim​ (Allah să aibă milă de el!) a spus:

„O persoană poate fi considerată a face parte din una dintre șase categorii sau poziții diferite, după credința lui atunci când este încercat de Allah.:

 • Prima categorie​:
  Tawhid-ul pur sau certitudinea Unicității lui Allah, ca spre exemplu, știința că Allah deține cele predestinate, cele decretate și cele create. Ca urmare, ceea ce Allah dorește se petrece și ceea ce nu dorește, nu se va întâmpla.
 • A doua categorie​:
  Dreptatea, sau credința că Allah este Drept și tot ceea ce El porunceşte este drept.
 • A treia categorie​:
  Milostenia, care înseamnă că imensa Milostenie a lui Allah depășește Mânia Lui.
 • A patra categorie​:
  Înțelepciunea sau credința că Allah este Atotștiutor și că El a poruncit ca Voința lui să fie îndeplinită, și, drept urmare, există o Înțelepciune Divină în spatele tuturor lucrurilor; El nu a creat, nici predestinat nimic fără un motiv înțelept și drept.
 • A cincea categorie​:
  Lauda, care înseamnă că Allah merită toată lauda și gloria în toate circumstanțele.
 • A şasea categorie​:
  Supunerea totală în faţa lui Allah, recunoașterea că tot ceea ce El poruncește și dorește se va petrece.
  (Fawaa'id pg. 32)


Motivele pentru care nenorocirile îl lovesc pe om

 • Comiterea de păcate

  Allah spune în Coranul cel Glorios: „Nu vă lovește nicio nenorocire, decât pentru ceea ce agonisesc mâinile voastre, însă El iartă multe.”
  (Coran, 42:30)

  Aishah a relatat că Trimisul lui Allah ( s ) a spus: „«Către sfârșitul timpurilor, vor dispărea unele pământuri, vor bate vânturi puternice și vor avea loc cutremure dese.» ​Aishah a spus: «O, Trimis al lui Allah, vom fi noi atunci nimiciți, chiar dacă se vor afla printre noi oameni pioși?» El ( s ) a spus: «Da, dacă răul va fi larg răspândit.»”
  (Tirmidhi)

  Abu Musa a relatat că Trimisul lui Allah ( s ) a spus: „«Allah îi va da asupritorului multe șanse pentru a opri asuprirea lui; însă atunci când îl va pedepsi (pentru asuprirea pe care a făcut-o), nu se va opri din a face aceasta.» Trimisul lui Allah ( s ) a recitat apoi:
  «Astfel este pedeapsa Domnului tău când El pedepsește cetățile, dacă ele sunt nelegiuite! Iar pedeapsa Lui este dureroasă și aspră.»​ (coran, 11:102)

  Ali ​ (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Fiecare nenorocire care afectează Ummah (comunitatea Islamică) este pentru păcatele acesteia, și oamenii nu vor fi la adăpost până ce ei nu se vor căi (în faţa lui Allah).”

  Un poet a spus: „Păcatele îl fac pe cel care le comite neatent şi dacă cineva păcătuiește încontinuu; va fi umilit. Când cineva abandonează păcatul, inima lui revine la viață și este mai bine pentru el să nu își urmeze propriile pasiuni.”

 • Dragostea pentru această viață și a dori lucrurile lumești mai mult decât orice altceva; neglijarea Vieții de Apoi și a nu te pregăti pentru ea
  Profetul ( s ) a spus: „Celui care dorește și caută încântările Vieții de Apoi, Allah îi va dărui bogăția în inima lui, îl va susține și îi va facilita lucrurile; și toate cele pe care Allah le-a hotărât pentru el în această lume (Dunya) le va obține cu ușurință. Celui care dorește și caută încântările acestei vieți lumești, Allah îi va oferi greutăți, îi va îngreuna lucrurile și nu va obține în această lume mai mult decât Allah a hotărât pentru el.”​
  (Tirmidhi)
 • Obținerea de profit din riba (cămătărie) și a ajuta la propagarea acesteia

  Allah spune în Coranul cel Glorios: („O, voi, cei care credeți! Fiți cu frică de Allah și lipsiți-vă de restul de camătă ce v-a mai rămas (la oameni), dacă sunteți credincioși! ~ Dacă nu o veți face, vi se vestește război din partea lui Allah și a Trimisului Său. Însă dacă vă veți căi, veți avea banii voștri (mai puțin camăta). Nu nedreptățiți și nu veți fi nedreptățiți.”)
  [Coran, 2:278-279]

  Scoaterea de profit din riba este un motiv pentru a pierde binecuvântările bunurilor. Profetul ( s) a spus: „Nimeni nu va comite ​riba​ fără să întâmpine necesități.”​
  (Ibn Majah)

  Acela care comite cămătărie va pierde milostenia lui Allah. Jabir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah ( s) a spus: „Allah îi va blestema pe cei care scot profit din ​riba (cămătărie), pe cei care o propun, pe cei care o scriu (într-un contract) și pe cei care o confirmă.”
  (Muslim)

  Un alt fapt care dovedește prejudiciile acestei acţiuni sunt cuvintele Profetului lui Allah ( s ), care a spus: „​Riba are șaptezeci și trei de nivele, cel mai jos dintre ele este similar cu a întreține relații intime cu propria mamă; și cel mai grav este a atinge (părţile intime) ale credinciosului.”
  (Hakim)

 • Păcatul în public, prezentat ca pe ceva bun și speranţa ca acesta să fie răspândit şi printre ceilalți oameni
  Allah spune în Coranul cel Nobil: („Aceia care vor ca printre dreptcredincioși să se răspândească ticăloșia vor avea parte de osândă dureroasă atât în această lume, cât și în Lumea de Apoi. Allah știe, în vreme ce voi nu știți.”​)
  (coran, 24:19)

  Profetul ( s) a spus: „Întreaga Ummah (comunitate musulmană) va fi la adăpost dacă nu comite păcate în public. A comenta greșelile ce au fost comise în timpul nopții, după ce Allah îl protejase pe om (de a afla și alții despre aceasta) este considerat, de asemenea, ca și cum s-ar păcătui deschis. Un om care spune: «Eu am făcut cutare şi cutare pe timpul nopții.» (este păcătos), deoarece s-a dus să doarmă în timp ce Allah îl proteja (de ceea ce a făcut) și el s-a dat singur de gol în ziua următoare.”
  (Bukhari)

  Abdullah ibn Omar a relatat că Trimisul lui Allah ( s) le-a spus: „O, emigranţi (din Mecca la Medina) dacă sunteţi afectaţi de cinci lucruri, şi eu caut refugiu la Allah Cel care le Vede, niciun păcat imoral nu este comis făţiş într-o societate, fără ca Allah să trimită boli şi epidemii printre oameni, care nu au existat mai înainte. Dacă oamenii vor înșela la greutate și la măsurători, foamea și lipsa de provizii îi vor afecta și vor apărea conducătorii nedrepți. Când nu va fi plătit Zakat-ul (Dania rituală obligatorie), nu veți mai primi ploaie, și dacă nu ar fi pentru animale, nu ar mai ploua niciodată. Dacă încălcați angajamentul vostru faţă de Allah și de Trimisul lui (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), inamicii voștri vă vor domina și vă vor lua bunurile. Și dacă guvernatorii nu vor guverna în acord cu Cartea lui Allah, atunci vor apărea conflicte între voi.”
  ​(Ibn Majah)

 • Renunţarea şi abandonarea poruncirii binelui și a interzicerii răului
  A porunci binele și a interzice răul este unul dintre factorii cei mai importanți care mențin Ummah în siguranță. Allah spune în Coranul cel Sfânt: („Blestemați au fost aceia dintre fiii lui Israel care nu au crezut, prin ce au spus David și Isus, fiul Mariei, și asta pentru că s-au răzvrătit și au călcat poruncile, ~ Nu s-au oprit unii pe alții de la fărădelegile pe care le-au săvârșit. - și ce fapte rele au săvârșit! ~ [Și pentru că] îi vezi pe mulți dintre ei făcând alianță cu cei care nu cred! Vai de cele pe care sufletele lor le trimit înainte! Allah se mânie pe ei și în chinuri vor rămâne ei veșnic! ~ Dacă ar crede în Allah, în Profet și în ceea ce i s-a trimis lui, nu și i-ar face aliați. Însă mulți dintre ei sunt nelegiuiți!”)
  (coran, 5:78-81)

  Abu Bakr​ a spus: „O, oameni! Voi citiți următorul verset: «O, voi cei care credeți! Fiţi cu grijă faţă de sufletele voastre şi nu vă vor dăuna cei rătăciţi, dacă sunteţi pe calea cea bună... » (coran, 5:105))

  iar eu l-am auzit pe Profetul lui Allah ( s ) spunând: «Dacă oamenii îl văd pe asupritor în timp ce comite nedreptăți împotriva altora și nu îl opresc, pedeapsa lui Allah va cădea peste ei toți.»​”
  (Tirmidhi)

 • A da dovadă de dragoste față de păcătoși (a fi fără supunere faţă de Allah), a li se alătura și a se strădui să-i sprijine
  Abdullah ibn Mas’ud a relatat că Trimisul lui Allah ( s ) a spus: „«Unul dintre primele păcate ale fiilor lui Israel a fost atunci când s-a aflat că o persoană a comis nedreptăți față de alta și i s-a spus: «Ai frică de Dumnezeu și încetează să faci ceea ce faci, pentru că nu este legal ceea ce faci!» Și în ziua următoare, când s-a întâlnit din nou cu acea persoană, păcatul pe care aceasta îl comisese cu o zi înainte nu îl împiedică să stea la masă cu el, să bea sau să mănânce cu el. Când au făcut aceasta, Dumnezeu le-a îngreunat inimile (celor care au comis păcatul și celor care nu au făcut aceasta).» Atunci, Profetul ( s ) a recitat:
  «Blestemați au fost aceia dintre fiii lui Israel care nu au crezut, prin ce au spus David și Isus, fiul Mariei, și asta pentru că s-au răzvrătit și au călcat poruncile, ~ Nu s-au oprit unii pe alții de la fărădelegile pe care le-au săvârșit. - și ce fapte rele au săvârșit! ~ [Și pentru că] îi vezi pe mulți dintre ei făcând alianță cu cei care nu cred! Vai de cele pe care sufletele lor le trimit înainte! Allah se mânie pe ei și în chinuri vor rămâne ei veșnic! ~ Dacă ar crede în Allah, în Profet și în ceea ce i s-a trimis lui, nu și i-ar face aliați. Însă mulți dintre ei sunt nelegiuiți!»

  Apoi, El ( s ) a spus: «Jur pe Allah că voi trebuie să porunciți binele și să interziceți răul, să evitați nedreptățile și veți reuși să îl întoarceți pe asupritor la drumul drept.»”
  (Abu Dawud)
 • Ridiculizarea credincioșilor și răspândirea dușmăniei printre aceștia, și în mod particular printre cei evlavioşi dintre ei
  Allah spune în Coranul cel Glorios: („Allah îi apără pe cei care cred. Allah nu-i iubește pe cei haini și necredincioși.”)
  (coran, 22:38)

  Abu Hurairah a relatat că Trimisul lui Allah ( s ) a povestit că Allah a spus: „Oricui nedreptăţeşte un ​wali ​(persoană evlavioasă), Eu îi voi declara război.”
  (Bukhari)

  Ridiculizarea credincioșilor duce la ridiculizarea religiei lui Allah, Preaînaltul şi Preaslăvitul, și aceasta scoate în afara religie lui Allah pe acela care săvârșește aceasta. Allah spune în Coranul cel Sfânt: („Iar dacă-i întrebi, atunci zic ei: «Noi vorbeam întra-olaltă și glumeam!» Spune: «Voi luați în derâdere pe Allah și semnele Sale și pe Trimisul Lui?!» ~ Nu vă dezvinovățiți. Voi v-ați făcut necredincioși după ce ați fost credincioși. Iar dacă Noi iertăm o parte dintre voi, osândim o [altă parte], pentru că ei sunt nelegiuiți!”)
  (coran, 9:65-66)
 • A arăta dispreț, a râde de alții și a nu-i prețui
  Allah, Preaînaltul şi Preaslăvitul, spune: („Pe aceia care îi ponegresc pe dreptcredincioși, care de bunăvoie fac milostenii, dar nu află [pentru a oferi] decât [rodul] trudei lor, și îi iau în derâdere pe ei, pe aceia îi va lua și Allah în derâdere și ei vor avea parte de osândă dureroasă.”)
  (coran 9:79)

  Trimisul lui Allah ( s ) a spus: „Nu face haz de necazul fratelui tău, căci poate Allah va avea milă de el şi va aduce necazul asupra ta.”
  (Tirmidhi)
 • A complota împotriva supușilor lui Allah, înșelându-i și trădându-i
  Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: („Semețindu-se pe Pământ și prin viclenia celui șiret. Însă viclenia perfidă nu cuprinde decât neamul ei...”)
  (coran, 35:43)

  Trimisul lui Allah ( s) a relatat că Allah a spus: „Am creat între oameni pe unii al căror discurs este mai dulce decât mierea, iar inimile lor sunt mai amare decât ​Saber-ul (planta cea mai amară). Jur pe Mine însumi că îi voi face să cadă într-o nenorocire care ar lăsa nedumerit până și pe cel mai răbdător om. Ei cred că mă pot înșela? Sau cred că Îmi pot depăși limitele?”
  (Tirmidhi)
 • A se bucura de binecuvântările lui Allah, fără a fi recunoscător pentru ele și a fi recunoscător altora pentru acestea

  Allah spune în Coranul cel Sfânt: („Și a ieșit el dinaintea neamului său cu toată podoaba sa. Cei care voiau viața lumească au zis atunci: «O, de-am avea și noi asemenea cu ceea ce i s-a dat lui Qarun! El este [un om] cu mare noroc!» ~ Însă aceia cărora le-a fost dăruită știința au zis: «Vai vouă! Răsplata lui Allah este mai bună pentru aceia care cred și săvârșesc fapte bune!» Însă ea [răsplata] nu va fi primită decât de către cei statornici. ~ Noi am făcut ca Pământul să-l înghită pe el și casa lui și nu a avut el nici o ceată care să-l sprijine împotriva lui Allah și nu a fost el dintre cei în stare să se ajute pe ei înșiși.»”)
  (coran, 28:79-81)

  Allah Preaînaltul mai spune: („Așadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tăgăduiți?”)
  (coran, 55:25)


  Exegetul Abd Ar-Rahman As-Sa‘di (Allah să aibă milă de el!) a spus în legătură cu interpretarea acestui verset: „Atunci, pe care dintre binefacerile religioase sau lumești de la Allah le vei nega?” și a primit un răspuns excelent atunci când a recitat acest verset: „O, Domnul nostru, noi nu negăm niciuna dintre binecuvântările Tale, și Ție Ți se cuvin toate laudele!”