Metode prin care Îl putem mulţumi pe Allah

 • A fi conştienţi de prezența lui Allah și a căuta iertarea Lui, pentru că majoritatea nenorocirilor care îi lovesc pe oameni sunt rezultatul păcatelor lor. Allah spune în Coranul cel Glorios: („Nu vă lovește nicio nenorocire, decât pentru ceea ce agonisesc mâinile voastre, însă El iartă multe.”
  (coran, 42:30)

  Profetul ( s ) a arătat care este importanța cererii de iertare în mod constant, spunând: „Celui care Îi cere iertare în mod constant lui Allah, El îi va aduce uşurarea de orice preocupare sau tensiune și îi va asigura cele necesare de unde nici nu se așteaptă.”
  (Hakim)

  Allah ne-a informat, de asemenea, de faptul că starea de căință constantă este o modalitate prin care dreptcredinciosul poate primi cele necesare traiului, binecuvântări și ispăşirea păcatelor. Allah spune în Coranul cel Sfânt: „Și le-am zis lor: «Rugați-vă de iertare Domnului vostru, căci El este Al-Ghaffar [Iertător], ~ Pentru ca El să trimită asupra voastră cerul cu ploaie din belșug ~ Și pentru ca să vă dăruiască vouă averi și copii și să vă dea vouă grădini și să vă dea vouă pâraie!”
  (coran, 71:10-12)

  Allah a făcut ca recunoașterea păcatelor și căința în fața Lui să fie o modalitate de protecţie împotriva nenorocirilor. Recunoașterea păcatelor (pronunțând acest lucru) nu este suficientă, aceasta trebuie să fie însoțită de o determinare fermă și de credința care îl îndepărtează pe credincios de păcat, de remușcări și de convingerea că acestea nu vor mai fi comise. Allah spune în Coranul cel Nobil: „Și [adu-ți aminte] de Dhu-n-Nun , când el a plecat furios și și-a închipuit că Noi 8 nu vom mai avea putere asupra lui. Atunci el a strigat în întunecimi: «Nu există altă Divinitate în afară de Tine! Slavă Ție! Eu am fost dintre cei nelegiuiți!»”
  (coran, 21:87)

 • Omul trebuie să fie conștient de prezența lui Allah în momentele bune, să fie recunoscător pentru toate binecuvântările, pomenindu-L și adorându-L într-un mod adecvat.

  Abu Hurairah ( s ) a spus: „Acela care dorește să îi fie acceptate rugile în momentele grele trebuie să îşi sporească rugile în momentele bune.”
  (Convenit)

  Trimisul lui Allah ( s ) a mai spus, de asemenea, într-un hadith relatat de la Ibn Abbas „Pomenește-L pe Allah în momentele bune și El te va ajuta în momentele dificile.”
  (Muslim)

 • A-i ajuta pe musulmani atunci când au probleme. Abdullah ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah ( s ) a spus: „Acela care dorește ca ruga lui să îi fie acceptată și ca greutățile să îi fie ușurate, să îl ajute pe cel care are datorii.”
  (Nasa’i)

  Profetul ( s ) a mai spus: „Celui care îndepărtează suferinţele unui credincios dintre suferinţele acestei lumi, Allah Atotputernicul îi va îndepărta şi lui suferinţele din Ziua Învierii. Celui care aduce uşurare (din punct de vedere financiar) unui nevoiaş, Allah Atotputernicul îi va uşura dificultăţile atât în lumea aceasta, cât şi în Lumea de Apoi. Celui care ascunde greşelile unui musulman în această lume, Allah Atotputernicul îi va ascunde greşelile în această lume şi în cea de Apoi. Allah Atotputernicul Îşi va sprijini slujitorul atâta vreme cât el îl ajută pe fratele său.”
  (Muslim)

 • Oferirea de milostenie și realizarea de fapte bune. Cu voia lui Allah, acestea ușurează nenorocirile. Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul Mohammed ( s ) a spus: „Milostenia micşorează Mânia lui Allah și vă salvează de la o moarte cumplită.”
  (Ibn Hibban)

  „Îl însoțeam pe Profet ( s ) într-o călătorie, eram aproape de el și l-am întrebat: «O, Trimis al lui Allah, îndrumă-mă către o faptă care să mă facă să intru în Paradis și să mă salveze de Focul Iadului.» El ( s ) i-a spus: «Ai întrebat despre ceva foarte important! Și este ceva ușor pentru aceia pentru care Allah a făcut să fie ușor. Efectuează Rugăciunile, oferă Zakah (milostenia obligatorie), postește în timpul lunii Ramadan și efectuează Hajj.» Apoi a adăugat: «Să te informez eu despre „porțile” bunătății? Postul îl salvează pe om de Infern, iar milosteniile și Rugăciunile din timpul nopții șterg greșelile în același fel în care apa stinge focul.» Apoi a recitat Cuvintele lui Allah : «Când coastele lor părăsesc culcușurile, pentru a-L chema pe Domnul lor cu frică și cu nădejde și ei fac milostenie din cele cu care i-am înzestrat.»


  Apoi a spus: «Vrei să te informez despre aspectul cel mai important al Diin-ului (credinţei), stâlpul ei și punctul cel mai important al credinţei?» Mu’adh a răspuns: «Bineînțeles, o, Trimis al lui Allah!» El ( s ) «Aspectul cel mai important al Diin-ului este Islamul (cele două mărturisiri de credință), stâlpul Diin-ului este Rugăciunea și punctul cel mai important al ei este lupta pe Calea lui Allah.» Apoi, a adăugat: «Vrei să te informez despre ceva care îți poate asigura toate acestea?» Mu’adh a răspuns afirmativ, iar Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Protejează-ți limba și fii conștient de ceea ce spui.» Atunci Mu’adh a întrebat: «Vom fi responsabili pentru ceea ce spunem?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spus: «Fie ca mama ta să te piardă! Nu vor fi oamenii aruncaţi în Focul Iadului pe chipurile și nasurile lor pentru ceea ce ei spun?»”
  (Tirmidthi)

 • A menține relații bune cu rudele vizitând familia și ajutând-o la ceea ce are neboie. Allah spune în Coranul cel Glorios: „Și dacă vă întoarceți voi, nu s-ar putea sã semănați voi stricăciune pe Pământ și să rupeți legăturile voastre de rudenie? ~ Aceștia sunt cei pe care i-a blestemat Allah și i-a făcut pe ei surzi și le-a orbit vederile lor. ~ Oare ei nu cugetă la Coran sau peste inimile lor sunt lacăte?”
  (coran, 47:22-24)

  Trimisul lui Allah ( s ) a spus: „Preamilosul are Milă de cei care sunt miloşi. Arată milă celor de pe Pământ şi vei primi Mila celui de deasupra Cerurilor. Oricui menţine legăturile sale (de rudenie), Allah va continua să aibă milă de el, dar oricine rupe legăturile sale, va fi rupt de Mila lui Allah.”
  (Tirmidhi)

 • A te abține de la a face rău oamenilor. Profetul lui Allah ( s ) a spus: „Du’a (suplicaţia) celui asuprit este ridicată deasupra norilor și i se deschid porțile Paradisului, iar Domnul său va spune: «Pe Puterea Mea, îți voi acorda victoria, chiar dacă aceasta va veni după un anumit timp.»”
  (Ibn Hibban)

  „Du’a (suplicaţia) celui asuprit este ridicată deasupra norilor și i se deschid porțile Paradisului, iar Domnul său va spune: «Pe Puterea Mea, îți voi acorda victoria, chiar dacă aceasta va veni după un anumit timp.»” ( s ) a relatat că Trimisul lui Allah i a spus: „«Allah amână pedeapsa celui care asupreşte, însă, atunci când decide să îl pedepsească, nu îl mai eliberează de aceasta niciodată.» Apoi a recitat: «Astfel este pedeapsa Domnului tău când El pedepsește cetățile, dacă ele sunt nelegiuite! Iar pedeapsa Lui este dureroasă și aspră!»
  (coran, 11:102)

 • A căuta adăpost la Allah, implorând ajutorul Său în mod constant și căindu-se în Fața Lui. Allah spune în Cartea Sa: „... Chemați-Mă și Eu vă voi răspunde! Aceia care din prea multă trufie refuză să Mă adore vor intra în Gheena umiliți.”
  (coran, 40:60)

  Profetul Mohammed ( s ) a spus: „Nu este nimic mai iubit de Allah decât să fie implorat (prin du’a).”
  (Tirmidthi)

  Zu’baan (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah ( s ) a mai spus, de asemenea: „Omul va primi provizii și binecuvântări limitate din cauza păcatelor pe care le comite și nimic nu poate preveni o nenorocire ce urmează să i se întâmple în afară de du’a (suplicaţia); și niciun bine nu i se va întâmpla în această viață decât dacă va avea o purtare corectă.”
  (Ibn Majah)

  Al-Ghazali (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Dacă se spune: «Care este beneficiul unei du’a dacă ceea ce este predestinat nu poate fi evitat?» să știți că unul dintre lucrurile prescrise de Allah este prevenirea nenorocirilor prin intermediul suplicaţiilor. Du’a-urile îl salvează pe om de orice dificultăți și sunt izvor de milostenie. În același fel în care o sămânță face planta să crească din pământ, sau o armură îl protejează pe cel care o îmbracă de săgeți, suplicaţiile îl protejează pe credincios de greutățile vieții.”

  Ibn al-Qayyim (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Dacă metoda celor care neagă ar fi consistentă, ar trebui să nege totul. Ca răspuns la aceasta, cineva ar putea spune: dacă ameliorarea setei și a foamei după ce se mănâncă a fost hotărâtă, ar trece oricum, iar dacă nu, niciodată nu s-ar întâmpla. Dacă Allah a poruncit ca cineva să aibă un fiu, acela îl va primi, fie el căsătorit sau nu, iar dacă Allah nu vrea, niciodată și sub nicio formă ca el să aibă copii, atunci nu va putea avea acel fiu! Atunci, o persoană poate greși crezând nu are nicio nevoie să se căsătorească...”

  Du’a este arma credinciosului. Cu ea, îi sunt date lucrurile bune și provizii pentru această viaţă lumească; cu ea se previn nenorocirile ce i se pot întâmpla, sau, cel puțin, se poate ameliora efectele acestora. Aishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Atenţia și precauția nu îl salvează pe om de la ceea ce îi este scris. Du’a ajută la prevenirea nenorocirilor, chiar și după ce acestea s-au petrecut. Ceea ce este scris va coborî și se va confrunta cu suplicaţiile până în Ziua Învierii.”
  (Convenit)