Cum să păstrezi binecuvântările de la Allah

O,​ rob al lui Allah, ține cont că Acela care ți-a dat aceste binecuvântări ți le poate lua înapoi! Tu nu ești cel mai iubit dintre supuși, nici cea mai bună creație a Lui, deci ai teamă de El și fă ca faptele tale să fie corecte. Allah spune în Coranul cel Nobil: („O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat și o femeie și v-am făcut pe voi popoare și triburi, pentru ca să vă cunoașteți. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre voi. Allah este Al-’Alim, Al-Khabir [Atoateștiutor și Bineștiutor].”​)
(coran, 49:13)

Allah arată metoda corectă de a păstra binecuvântările pe care El le acordă: („Și când Domnul vostru a vestit: «Dacă veți fi mulțumitori, vă voi înmulți [binefacerile Mele], iar de veți fi nemulțumitori, pedeapsa Mea va fi aspră!»”)
(coran, 14:7)

Trimisul lui Allah ( s ) a spus: „Allah nu îi oferă robului Său o binecuvântare, fără ca lauda de mulțumire pe care o primește în schimb de la supus (spunând alhamdulillah) să fie mai bună decât binecuvântarea pe care El a acordat-o.”
(Ibn Majah)

O metodă de a arăta recunoștința față de Allah în chestiuni referitoare la bani este aceea de a îndeplini obligațiile față de cei săraci și nevoiași, în limitele posibilităților: „Din a căror avere este un drept hotărât, ~ Pentru cerșetor și pentru cel lipsit.»
(coran, 70:24-25)Trebuie să se țină cont că în afară de Zakah (Dania rituală oferită anual celor săraci), mai sunt și alte drepturi legate de bogățiile pe care cineva le posedă. Acestea sunt: oferirea de hrană unui sărac înfometat, îmbrăcarea cuiva care nu are haine, îngrijirea unui bolnav, ajutarea celor din jur pentru a își a plăti datoriile etc. Trimisul lui Allah ( s ) a spus: „Cel mai iubit de Allah este acela care aduce cele mai multe beneficii pentru frații lui. Fapta cea mai iubită de Allah este aceea care aduce fericire unui musulman sau îl eliberează de probleme, prin achitarea datoriilor acestuia sau hrănirea acestuia. A ajuta o persoană aflată la nevoie are mai multă valoare pentru mine decât retragerea într-o moschee (itikaf) pentru o lună. Cine ușurează tulburarea unui musulman, va fi pus în siguranță de Allah, și El îi va umple inima de fericire în Ziua Învierii. Cine ajută un musulman aflat la nevoie, Allah va face ca pașii lui să fie fermi în Ziua în care oamenii vor aluneca (în Ziua Judecăţii pe Sirat – podul peste Infern). În schimb, comportamentul rău față de un musulman va ruina faptele bune, așa cum oțetul ruinează mierea.”​
(Tabrani)

Allah Preaînaltul a clarificat că imensa Lui răsplată va fi pentru aceia care vor face aceste lucruri exclusiv pentru de dragul Lui: („[Zicând]: «Noi vă hrănim pentru a dobândi Fața lui Allah și nu voim de la voi nici răsplată, nici mulțumire! ~ Noi ne temem de o Zi posomorâtă și tristă de la Domnul nostru!» ~ Allah îi va apăra pe ei de răul acelei Zile și-i va face pe ei să aibă parte de lumină și bucurie; ~ Și îi va răsplăti pe ei pentru că au răbdat,cu o Grădină și cu [veșminte] de mătase.”​)
(coran, 76:9-12)

Se poate arăta recunoștință lui Allah pentru felul în care El ne-a creat și pentru sănătatea noastră. Allah ne-a acordat binecuvântările prin ascultarea față de El. Atunci, persoana trebuie să se abțină de la a pune ochii pe ceva ce nu este legal; de la a asculta lucruri neadecvate și de la a folosi limba pentru bârfe și minciuni. Picioarele nu trebuie folosite pentru căutarea de lucruri ilegale; nici mâinile pentru a face lucruri interzise, așa cum nu trebuie să se abandoneze săvârșirea de fapte bune cu ajutorul acestora. Allah spune în Coranul cel Glorios: „Și nu urma [lucrul despre] care nu ai cunoștință! Auzul și văzul și inima, pentru toate acestea vei fi întrebat!”
(coran, 17:36)

Credinciosul nu trebuie să îl ajute pe asupritor să fie nedrept sau pe un păcătos să comită păcate. O persoană trebuie să se poarte așa cum a spus Trimisul lui Allah ( s ) a spus: „«Ajută-l pe fratele tău, fie el asupritor sau asuprit.» ​Un om a întrebat: «O, Profetul lui Allah, eu o să-l ajut dacă este asuprit, dar dacă este un asupritor, cum a ar trebui să-l ajut?» Profetul ( s ) i-a spus: «Împiedicându-l să asuprească pe alţii, pentru că acesta este modul în care îl ajuţi.»​”
(Bukhari)

Nu trebuie să fie folosite capacităţile naturale pe care Allah ni le-a acordat, precum inteligența și înțelepciunea, pentru a face rău sau pentru a lupta împotriva Adevărului. În schimb, acestea pot fi folosite pentru a face lucruri care ne pot aduce beneficii atât în această viață, cât și în Viața de Apoi. Profetul ( s ) a spus: „Un rob al lui Allah nu va fi în măsură să facă niciun pas în Ziua Judecăţii, până când nu este întrebat despre următoarele lucruri: timpul său şi modul în care l-a folosit, cunoştinţele sale şi felul în care s-a folosit de ele, banii săi şi felul în care i-a obţinut şi i-a cheltuit şi tinereţea sa şi felul în care s-a folosit de ea.”
(Tirmidhi)

Părțile intime ale corpului trebuie să fie protejate de orice acțiune ilicită. Nu trebuie satisfăcute dorinţele sexuale decât în cadrul căsătoriei, deoarece Allah spune: „Și care își păzesc castitatea ~ Afară de soațele lor și de aceea ce stăpânesc mâinile lor drepte, căci pentru aceasta nu sunt ei învinuiți, ~ În vreme ce aceia care caută mai mult de atât, aceia sunt nelegiuiți.”
(coran, 23:5-7)Musulmanul dreptcredincios trebuie să fie recunoscător pentru binecuvântările pe care Allah i le-a acordat și să nu le pună niciodată pe seama altcuiva, pentru că aceasta implică pedeapsa și distrugerea. Allah spune în Coranul cel Glorios: „Aceia vor avea parte de grădinile pentru sălaș [Eden], pe sub care trec pâraie. Se vor împodobi în ele cu brățări de aur și vor îmbrăca straie verzi din mătase și brocart, rezemându-se [îmbrăcați] în ele pe divane. Minunată răsplată și minunat sălaș! ~ Spune-le lor pilda a doi bărbați: I-am dat Noi unuia dintre ei două grădini cu viță de vie, pe care le-am împrejmuit cu palmieri de curmale, iar între ele am făcut ogoare verzi
Amândouă grădinile au dat roadele lor și nu i-a lipsit lui nimic. Și am făcut Noi să curgă prin mijlocul lor un pârâu. ~ Și a avut el și alte roade și i-a zis semenului său, când stătea de vorbă cu el: «Eu am mai multă avere decât tine și sunt mai puternic, [căci am] mai mulți sprijinitori!»
~ A intrat în grădina lui, păcătuind față de sine însuși [prin necredința sa] și a zis: «Nu cred că aceasta va pieri vreodată ~Și nu cred că Ceasul va veni. Iar de voi fi adus la Domnul meu, voi găsi [loc] și mai bun decât ea, în schimb!» ~ Și i-a zis semenul său, stând de vorbă cu el: «Oare nu crezi tu în Acela care te-a creat pe tine din țărână, apoi dintr-o picătură și la urmă ți-a dat ție chip de bărbat?
~ În ce mă privește, Allah este Domnul meu și nu-I fac Domnului meu pe nimeni asociat.» ~ Când ai intrat în grădina ta spunând: „Ce voiește Allah [se împlinește]! Nu este putere decât numai la Allah!”
Iar dacă mă vezi pe mine cu mai puțină avere și cu mai puțini copii decât tine, ~ S-ar putea întâmpla ca Domnul meu să-mi dea ceva mai bun decât grădina ta și să trimită asupra ei nenorocire din cer, încât să devină un pământ lunecos, ~ Ori apa ei să se ducă așa de adânc, încât n-o s-o mai poți scoate.»
~ Și roadele lui au fost înconjurate [de mânia lui Allah], iar el a rămas frângându-și mâinile pentru ceea ce cheltuise pentru ea și [via] era distrusă cu totul pe proptelele ei. Și atunci a zis el: «Ce bine ar fi fost dacă eu nu-I făceam Domnului meu nici un asociat!»”
(coran, 18:31-42)

Astfel, robul lui Allah va beneficia complet de pomenirea lui Allah: „... Însă acela care este mulțumitor este mulțumitor pentru sine însuși, cât despre acela care este nemulțumitor, Domnul meu este Al-Ghaniy, Al-Karim [Deajuns pentru Sine, Înstărit și Mărinimos].”
(coran, 27:40)Un credincios trebuie să îi fie recunoscător lui Allah pentru toate binecuvântările acordate şi el poate face aceasta astfel:

fiind conștient că Allah este prezent tot timpul în viaţa noastră.

Acesta este nivelul Ihsaan (cel mai înalt grad al credinței), despre care Trimisul lui Allah ( s ) a spus: „Ihsaan înseamnă să îl adori pe Allah ca și cum l-ai vedea, deoarece, chiar dacă tu nu Îl poți vedea tot timpul, El te vede​.”
(Bukhari)

Ibn Abbas a relatat că Mesagerul lui Allah ( s ) a spus: „Vă voi învăţa câteva cuvinte, care vă vor ajuta: protejaţi Cuvintele lui Allah şi El vă va proteja pe voi. Păziţi ceea ce Allah v-a poruncit şi El se va afla în faţa voastră. Dacă cereţi ceva, atunci cereţi de la Allah, iar dacă veţi căuta ajutor, atunci căutaţi ajutor la Allah şi să ştiţi că şi dacă întreaga lume şi-ar dori să vă ajute, aceasta nu va putea să vă ajute decât în chestiunile în care Allah a stabilit acest lucru dinainte. De asemenea, dacă întreaga lume doreşte să vă facă un rău, acesta nu vă va atinge, cu excepţia a ceea ce Allah a stabilit aceasta dinainte. Calemurile au fost ridicate, iar sulurile s-au uscat.”
(Tirmithi)

. abținându-se de la cele ilicite, îndepărtându-se de cele interzise și îndeplinind

îndatoririle obligatorii, mai ales Rugăciunea în moschee (masjid), dacă nu există o scuză validă care să împiedice aceasta. Rugăciunea va fi prima despre care va fi întrebat omul în Ziua Învierii. Dacă a îndeplinit Rugăciunea, atunci toate celelalte acțiuni îi vor fi acceptate. Trimisul lui Allah ( s ) a spus: „Cu adevărat, primul lucru pentru care este socotit un rob în Ziua Judecăţii, dintre faptele sale, este Rugăciunea – şi dacă a îndeplinit-o el corect, atunci, cu adevărat, a izbândit, iar dacă el a greşit, atunci, cu adevărat, a decăzut şi a fost pierdut; şi dacă a lipsit ceva din ceea ce era obligatoriu (prescris) pentru el, Allah va spune: «Uitaţi-vă (şi cercetaţi): oare are robul Meu dintre faptele voluntare ceva cu care să acopere golul din faptele obligatorii?»; apoi sunt restul faptelor sale tot astfel (socotite).”
(Nasa’i, Tirmidhi şi Ibn Majah)

Trebuie să se realizeze mereu dhikr Allah (pomenirea și lauda lui Allah) după fiecare Rugăciune. De exemplu, se poate spune:
Astagfiru Allah, Astagfiru Allah, Astagfiru Allah
Semnificație:​ „Îi cer iertare la Allah, Îi cer iertare la Allah, Îi cer iertare la Allah!”
Allahumma Anta As-Salam ua minka As-Salam tabarakta ia dha Al-Jalali ua Al-Ikram. Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika lah, Lahu Al-mulk ua Lahu Al-hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir. Laa haula ua la quuata illa Billah, la ilhah illa Allah ua la na​‘budu illa Iiah lahu An-Ni​‘matu ua Lahu Al-Fadl, ua Lahu Ath-Thana’o Al-hasan. Laa ilaaha illa Allahu mukhlisina Lahu Ad-din ua lau kariha Al-Kafirun. Allahumma la mani​‘a lima a​‘tait, ua la mu​‘tia lima mana​‘t, ua la ianfa​‘u dha Al-Jaddi Minka Al-Jadd. Allahumma a​‘inni ‘ala dhikrika ua shukrika ua husni ​‘ibadatik.
Semnificație: „O, Allah! Tu ești Pacea şi de la Tine provine Pacea, binecuvântat fii Tu, Cel care posedă Măreția și Generozitatea. Nu există Divinitate în afară de Tine, care nu ai partener. Nu există putere, nici forță în afară de cele ce provin de la Tine. Nu există Divinitate în afară de Allah, nu adorăm pe nimeni în afară de El. Lui îi aparțin Harul și Lauda. Nu există altă Divinitate în afară de Allah. Noi îL adorăm sincer, chiar dacă aceasta îi deranjează pe necredincioși. O, Allah! Nimeni nu poate da ceva ce Tu ai hotărât că nu va fi primit. O, Allah! Ajută-mă să Te pomenesc, să valorez Harul Tău și să Te ador în cel mai bune fel.”

Se mai poate spune: Subhanallah (Glorie lui Allah), Alhamdulilah (Lăudat fie Allah), Allahu Akbar (Allah este Cel mai Mare) de treizeci și trei de ori fiecare dintre aceste cuvinte, apoi se adaugă:
Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, lahu Al-Mulku ua Lahu Al-Hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir
Semnificație​: „Nu există altă Divinitate demnă de adorare în afară de Allah, care nu are parteneri. Lui îi aparțin Stăpânirea și toate laudele și El este cu putere peste toate lucrurile.”

Apoi se recită Ayat-ul Kursi(2:255):
Semnificație: ​„Allah! Nu există Divinitate afară de El, Cel Viu, Veșnicul [Al-Qayyum]! Nici ațipirea, nici somnul nu-L cuprind! Ale Lui sunt cele din Ceruri și de pe Pământ! Cine este acela care ar putea mijloci la El fără de îngăduința Lui? El le știe pe cele din fața lor și pe cele din urma lor. Și ei nu pricep nimic din știința Sa în afară de ceea ce El voiește. Tronul Lui se întinde peste ceruri și peste pământ și nu-I este grea păzirea lor. El este Preaînaltul, Mărețul [Al-Aliyy, Al’Azim].”

Și se va continua recitând Surat Al-Ikhlas(112:1-4):


Semnificație: ​„Spune: «El este Allah, Cel Unic! ~ Allah-us-Samad! ~ El nu zămislește și nu este născut ~ Și El nu are pe nimeni egal!»”

Apoi se va recita, de asemenea, Surat Al-Falaq​ (113:1-5) și Surat An-Nas (114:1-6).

Surat Al-Falaq:


Semnificație: ​„Spune: «Eu caut adăpost la Stăpânul revărsatului zorilor ~ Împotriva răului (venind) de la ceea ce El a creat ~ Și împotriva răului întunericului care se așterne ~ Și împotriva răului vrăjitoarelor care suflă în noduri ~ Și împotriva răului pizmuitorului, când pizmuiește.»”

Surat An-Nas:


Semnificație: ​„Spune: «Eu caut adăpost la Domnul oamenilor, ~ Stăpânul oamenilor, ~ Dumnezeul oamenilor ~ Împotriva răului ademenitorului fugar ~ Care șoptește în piepturile oamenilor, ~ Dintre djinni și oameni.»”

Este un mod de adorare a lui Allah prin recitarea Surelor Al-Ikhlas, Al-Falaq și An-Nas de trei ori după rugăciunile Fajr și ´sha. Zu’ban a spus că Profetul ( s ) cerea de trei ori iertare după ce termina Rugăciunea, după care spunea: Allahumma Anta As-Salam ua Minka As-Salam tabarakta ia dha Al-Jalali ua Al-Ikram​.

Imamul Al-Auza’i, unul dintre relatatorii acestui hadith, a spus, răspunzând la întrebarea: „Cum cerea iertare Profetul ( s ) El a spus: „Spunând: «Astagfirullah, Astagfirullah»​”

Abdullah ibn az-Zubair (Allah să fie mulţumit de el!) a povestit că Trimisul lui Allah ( s ) spunea, după ce termina Rugăciunea: Laa ilaaha illa Allahu Uahdahu la sharika Lah, lahu Al-Mulk ua Lahu Al-Hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir. La haula ua la quuata illa Billah, laa ilaaha illa Allah ua la na​‘budu illa iiah, Lahu An-Ni​‘mata ua Lahu Al-Fadl, ua Lahu Ath-Thana’o Al-Hasan. Laa ilaaha illa Allah, mukhlisina Lahu Ad-Dina ua lau kariha Al-Kafirun. (Abu Dawud)

Al-Mugira ibn Shu’bah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah ( s ) spunea când termina Rugăciunea: Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu Al-Mulk ua Lahu Al-hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir. Allahumma la mani​‘a lima a​‘tait, ua la mu​‘tia lima mana​‘t, ua la ianfa​‘u dha Al-Jaddi Minka Al-Jadd.​' (Bukhari and Muslim)

Abu Hurairah a relatat că Profetul ( s ) a spus: „Celui care, după ce termină Rugăciunea, spune ​Subhanallah de treizeci și trei de ori, ​Alhamdulillah de treizeci și trei de ori, și ​Allahu Akbar de treizeci și trei de ori, și apoi spune:

Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu Al-Mulk ua Lahu Al-Hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir​,
îi vor fi șterse păcatele, chiar de ar fi mai multe decât spuma mării.”​
(Muslim)

Abu Umamah a relatat că Profetul ( s ) a spus: „Pe oricine recită ​Ayat Al-Kursi (Versetul Tronului) după fiecare Rugăciune, nimeni nu îl va putea împiedica să intre în Jannah (Paradis) în afară de moarte.” (Baiyhaqi)

Uqbah bin ’Amir ( s ) a relatat: „Trimisul lui Allah ( s) mi-a spus să recit ​Mau'idhat (Surele protectoare: ​Surah Al-Ikhlas – Al-Falaq – An-Nas​).” ( Ibn Khuzaimah )

Mu’adh bin Jabal a relatat că Profetul ( s ) l-a luat de mână și i-a spus: „«O Mu’adh! Eu te iubesc pentru Allah.» Mu’adh a răspuns spunând: «Eu aș da ca răscumpărare pe tatăl meu și pe mama mea, pentru că și eu te iubesc pentru Allah.» El ( s ) i-a spus atunci: «O Mu’adh!, te sfătuiesc să nu încetezi niciodată să spui:
Allahumma a​‘inni ‘ala dhikrika ua shukrika ua husni ​‘ibadatik ​după fiecare Rugăciune.»”
(Ibn Hibban)

Trebuie îndeplinite şi actele de adorare voluntare, în mod special cele Sunnah Ar-Ratibah ​(Rugăciunile Sunnah de dinainte și se după fiecare Rugăciune obligatorie), realizând două rak’ah înainte de Fajr, patru înainte de Duhur și două după Duhur, două după Maghrib și două după Isha., pentru că îi va fi dată o mare răsplată celui care îndeplinește aceasta. Umm Habibah (Allah să fie mulţumit de ea!) și fiica lui Abu Sufiyan au povestit că
Profetul ( s ) a spus: „Oricui îndeplinește cele douăsprezece unități (rak’ah) de Rugăciune voluntare zilnice, Allah va construi pentru el o casă în Paradis (Jannah): patru rak'ah înainte de Duhur și două după acesta, două rak’ah înainte de ​Asr, două rak’ah după ​Maghrib și două rak’ah înainte de ​Fajr​.”​
(Ibn Khuzaimah)

Trebuie, de asemenea, să fie îndeplinită Rugăciunea Ad-Duha; pentru că există o mare răsplată în realizarea acesteia. Profetul ( s ) a spus: „Când unul dintre voi se trezește dimineața, fiecare falangă a corpului vostru trebuie să facă o caritate; a spune «Subhanallah» se înregistrează ca o caritate, «Alhamdulillah» este de asemenea o caritate, «Allahu Akbar» este o caritate. A porunci binele este o caritate și a interzice răul este o caritate. Va fi suficient pentru o persoană să realizeze două rak’ah ale Rugăciunii Duha (dimineața, după răsărit) pe zi pentru a-i fi înregistrate toate cele menționate mai înainte.” (Muslim)

Trebuie să se realizeze Rugăciunea Witr (Rugăciunea impară). Profetul ( s ) realiza această Rugăciune chiar și când se afla în călătorie, în ciuda faptului că deseori întâmpina numeroase dificultăți. Trebuie realizată minim o rak'ah (unitate de Rugăciune). Profetul ( s ) a spus: „Witr este un lucru care a fost prescris, iar cel care dorește poate realiza cinci unități de Rugăciune Witr. Cine dorește poate realiza doar trei unități și cine dorește, poate realiza doar o singură unitate.” (Ibn Hibban)

Musulmanii dreptcredincioşi trebuie, de asemenea, să ţină şi Posturile voluntare; de exemplu, Postul din zilele de luni și joi, sau zilele cu lună plină ale fiecărei luni (zilele de 13, 14 și 15 ale calendarului lunar), ziua de Arafat, ziua de Ashura și zilele de dinainte și de după acestea. Profetu ( s ) a spus: „Niciun rob al lui Allah nu va posti o zi de dragul lui Allah fără ca Allah să nu îl îndepărteze de Focul Iadului cu o distanță de șaptezeci de ani pentru acea zi (de Post).” (Muslim)

Cel mai bun tip de Post voluntar este cel al Profetului Dawud (David – Pacea lui Allah fie asupra sa!). Abdullah ibn Al-’Amr (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul Mohammed ( s ) a spus: „«Am fost informat că tu ţii Post toată ziua şi stai în Rugăciune în fiecare noapte (toată noaptea). Ţine Post (câteva zile) şi nu ţine (câteva zile); ridică-te pentru Rugăciune noaptea şi, de asemenea, să şi dormi pentru că ochii tăi au un drept asupra ta, şi, de asemenea, corpul tău şi familia (soţia) ta au un drept asupra ta.» ​I-am spus: «Pot mai mult decât atât (să ţin Post)» ​Profetul ( s ) a spus: «Atunci ţine Post aşa cum a ţinut (Profetul) David.» ​Am întrebat: «Cum?» El ( s ) a răspuns: «El obişnuia să ţină Post în zile alternative şi renunţa dacă se întâlnea cu duşmanii.» ​[…] Profetul ( s ) a continuat: «Oricine ţine Post zi de zi pe toată perioadă vieţii este ca şi cel care nu a ţinut post deloc.»​” (Bukhari)

Chiar dacă nu va îndeplini astfel de acte de adorare voluntare, dacă musulmanul își menține vie dragostea pentru Allah, va fi suficient. Trimisul lui Allah ( s ) a spus: „Îi declar război celui care îi este dușman celui pe care Eu îl iubesc. Robul nu se va putea apropia de Mine decât prin actele pe care le-am stabilit ca obligatorii, și va continua să se apropie de mine prin acte voluntare până când îl voi iubi. Și când îl voi iubi, el va auzi doar lucruri care Mă mulţumesc pe Mine, se va uita doar la lucruri care Mă mulţumesc pe Mine, va lua doar lucruri care Mă mulţumesc şi se va îndrepta doar către lucruri care Mă mulţumesc pe Mine. Dacă Îmi va cere ceva, îi voi oferi și dacă Îmi cere adăpost, îl voi proteja.” (Bukhari)