du'aa

 • Du'aa genoemd in de Koran
 • Du'aa genoemd in de Sunnah
 • Du'aa gezegd gedurende de Ochtend en Avond
 • Andere du'aa
 • Du'aa genoemd in de Koran

  • Allah zegt: (“Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Onze Heer, belast ons niet met een zware last zoals waarmee U degenen vóór ons belastte. Onze Heer, belast ons niet met wat wij niet kunnen dragen en scheld ons kwijt en vergeef ons en wees ons genadig. U bent onze Meester en help ons tegen het ongelovige volk.”)
   (2:286)
  • Allah zegt: (Onze Heer, laat onze harten niet naar het verkeerde neigen, nadat U ons de goede richting hebt gewezen en schenk ons van Uw kant barmhartigheid. U bent de vrijgevige​.)
   (3:8)
  • Allah zegt: (Onze Heer, vergeef ons onze zonden en wis onze fouten uit en neem ons leven met (dat van) de vromen.)
   (3:193)
  • Allah zegt: (Onze Heer, maak ons geen voorwerp van vervolging door het onrechtplegende volk.)
   (10:85)
  • Allah zegt: (Onze Heer, plaats ons niet bij het onrechtplegende volk.)
   (7:47)
  • Allah zegt: (Zeg (O Mohammed): “Laat mij binnentreden op oprechte wijze en laat mij verlaten op oprechte wijze en doe mij van Uw Zijde helpende macht toekomen.”) ​
   (17:80)
  • Allah zegt: (Onze Heer, schenk ons geduld en doe ons sterven als mensen die zich (aan U) hebben overgegeven.)
   (7:126)
  • Allah zegt: (O Heer, verruim mijn borst. En maak mijn taak makkelijk voor mij.)
   (20:25-26)
  • Allah zegt: (Mijn Heer, maak mij en mijn nakomelingen onderhouders van de salat. Onze Heer, verhoor mijn smeekbeden.)
   (14:40)
  • Allah zegt: (En zeg: "Mijn Heer, ik zoek bij U bescherming tegen de ophitsingen van de satans, En ik zoek mijn toevlucht tot U zodat zij niet bij mij komen​ )
   (23:97-98)
  • Allah zegt: ((En zeg: “Vegeef en begenadig, en U bent de Beste van de Barmhartigen.”)
   (23:118)
  • Allah zegt: (Mijn Heer, schenk mij wijsheid en verenig mij met de rechtschapenen. En maak mijn naam vermaard onder de lateren. En maak mij één van de erfgenamen van de Tuin van de gelukzaligheid (het Paradijs). En vergeef mijn vader, want hij behoorde tot de dwalenden. En verneder mij niet op de Dag waarop er wordt opgewekt”. Op de Dag, waarop rijkdom en zonen niet zullen baten. Alleen hij (zal gebaat zijn), die naar Allah komt met een zuiver hart.”)​
   (26:83-89)
  • Allah zegt: (Mijn Heer, vergeef mij en mijn ouders en de gelovigen op de Dag waarop de afrekening plaats vindt.”)
   (14:41)
  • Allah zegt: (O onze Heer, schenk ons van Uw Zijde Barmhartigheid en bereid ons een rechte weg voor onze zaak.)
   (18:10)
  • Allah zegt: (En degenen die zeggen: “Onze Heer, wend de bestraffing van de Hel van ons af. Voorwaar, haar bestraffing is een voortdurende kwelling.)
   (25:65)
  • Allah zegt: (En (ook) degenen die zeggen: “Onze Heer, maak voor ons onze echtgenotes en onze nakomelingen een verkoeling voor de ogen en maak ons leiders voor de rechtvaardigen.)​
   (25:74)
  • Allah zegt: م ِ للذین آَمنُوا َربَّنا إ نا ِغلاً ِ وب ُ ل ُ ْجَعل في ق ونا بالإیمان ولا تَ ا الذین َسبَقُ َر
   (Onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons zijn voorafgegaan in het geloof en maak in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven. Onze Heer, voorwaar, U bent Zachtmoedig, Meest Barmhartig.) ​
   (59:10)
  • Allah zegt: (Onze Heer, geef ons in de wereld het goede en in het Hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel.)
   (2:201)
 • Du'aa genoemd in de Sunnah

  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah, ik vraag U om me leiding, vroomheid, kuisheid en zelf-tevredenheid te geven...
   (Muslim)

   Arabische bewoording:
   ' Allahumma inni as’aluka Al-Huda ua At-Tuqa ua Al-‘Afafa ua Al-Ghina.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen de kwelling van het Graf, de beproeving van de Anti-Christ ad-Daj’jaal, en de beproevingen van dit leven en na de dood. O Allah ik zoek toevlucht bij U tegen de beproevingen van zonden en van het hebben van schulden...’
   (Muslim)

   Arabische bewoording:
   ' Allahumma inni a‘udhu Bika min ‘adhaabi El-Qabr, ua a‘udhu Bika min fitnati El-Masiihi Ed-Dajjal, ua a‘udhu Bika min fitnati El-Mahya ua fitnati El-Mamaat, Allahumma inni a‘udhu Bika min Al-Ma’tham ua Al-Maghram'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik zoek toevlucht bij U tegen lafheid, en zoek toevlucht bij U tegen het teruggebracht worden tot een seniele oude leeftijd en zoek toevlucht bij U tegen de beproevingen en kwellingen van deze wereld, en zoek toevlucht bij U tegen de bestraffing in het graf...’
   (Bukhari)

   Arabische bewoording:
   ' Allahumma inni a‘udhu Bika min Al-‘ajzii ua Al-Kasal ua Al-Jubni ua Al-heram, ua a‘udhu Bika min a‘dhabi El-Qabr, ua a‘udhu Bika min fitnati El-Mahia ua Al-Mamaat.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah vergeef me mijn zonden, en onwetendheid, en mijn overschrijden van de grenzen en vergeef datgene dat U beter weet dan ik. O Allah! Vergeef het verkeerde dat ik grappend of serieus gedaan heb en vergeef mijn onopzettelijke en opzettelijke fouten, alles dat in mij aanwezig is. O Allah vergeef me voor de zonden die ik in het heden heb verricht en die welke ik in het verleden heb gedaan, en die ik privé en publiekelijk heb gedaan, en dat wat U beter weet dan ik. U bent de Ene Die vooruit brengt en U bent de Ene Die uitstelt, en waarlijk U bent in staat tot alle dingen.’
   (Bukhari)

   Arabische bewoording:
   Allahumma ighfir li khatii’ati ua jahli, ua israfi fi amri ua ma Anta a‘lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jaddi ua hazli ua khata’i ua ‘amdi ua kulla dhalika ‘indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu ua ma akhartu ua ma asrartu ua ma a‘lantu ua ma Anta a‘lamu bihi minni. Anta Al-Muqaddem ua Anta Al-Mu’akhiir ua Anta ‘ala kulli shai’in Qadir.
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik zoek toevlucht bij U tegen het verliezen van Uw genades en gunsten en het verliezen van goedheid in alle dingen en van Uw plotselinge boosheid en al Uw toorn.
   (Muslim)

   Arabische bewoording:
   'Allahumma inni a‘udhu Bika min zauali ni‘matika ua tahauli ‘afiatika ua fuja’ati niqmatika ua jami‘i sakhatika.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik zoek toevlucht bij U tegen lafheid, en gierigheid, en ik zoek toevlucht bij U tegen het terug gebracht worden naar een seniele oude leeftijd en zoek toevlucht bij U tegen de testen en beproevingen van deze wereld, en zoek toevlucht bij U tegen de bestraffing in het graf. O Allah verleen mijn ziel vroomheid en zuiver hem en maak hem rechtschapen en U bent de Ene Die dat kan ​doen. U bent zijn Ondersteuner en Meester. O Allah ik zoek toevlucht bij U tegen nutteloze kennis, en een hart welke niet waarneemt, en tegen een ziel welke niet verzadigd raakt, en tegen een smeekbede welke niet beantwoord wordt.​
   (Muslim)

   Arabische bewoording:
   ' Allahumma inni a‘udhu Bika min Al-‘Ajzi ua Al-Kasal ua Al-Jubni ua Al-bukhli ua Al-heram ua ‘adhabi El-Qabr, ua a‘udhu Bika min fitnati Al-mahia ua Al-mamat. Allahumma ’aati nafsi taquaha ua zakki-ha Anta khairu man zakkaha Anta Ualiiu-ha ua Maulaha. Allahumma inni ‘audhu Bika min ‘ilmin la ianfa‘ ua min qalbin la iakhsha‘ ua min nafsin la tashba‘ ua min da‘uatin la iustajabu laha.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah maak dat ik mijn Deen naleef met welke al mijn zaken worden bewaard, en maak mijn wereldse leven beter voor mij waarin mijn benodigdheden worden bewaard en behouden. Zorg voor mijn zaken in het Hiernamaals (waarin ik word herrezen en) waartoe ik zal terugkeren. Maak mijn leven een bron van uitmunten in alle dingen, en mijn dood een bron van verlossing van al het kwaad.'
   (Muslim)

   Arabische bewoording:
   ' Allahumma aslih li dini alladhi hua ‘ismata amri. Ua aslih li duniaia allati fiha ma‘ashi. Ua aslih li aakhirati allati fiha ma‘adi uaj‘al Al-Haiata ziadatan li fi kulli khair uaj‘al Al-Mauta rahatan li min kulli sharr.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik zoek toevlucht bij U tegen luiheid, tegen een seniele oude leeftijd, tegen schulden, en tegen het begaan van zonden. O Allah! Ik zoek toevlucht bij U tegen de bestraffing van het Vuur, de Fitnah (test en beproeving) van het Vuur, en de Fitnah van het graf, de bestraffing in het graf, en het kwaad van de Fitnah van weelde, het kwaad van de Fitnah veroorzaakt door al-Maseeh ad-Daj'jaal (AntiChrist). O Allah! Was mijn zonden weg met het water van sneeuw en hagel, en reinig mijn hart van de zonden zoals een wit kledingstuk wordt gereinigd van vuil, en laat er een grote afstand zijn tussen mij en mijn zonden zoals U een grote afstand tussen oost en west heeft geplaatst van elkaar.' ​
   (Bukhari)

   Arabische bewoording:
   ' Allahumma inni a‘udhu Bika min Al-Kasal ua Al-heram ua Al-Maghram ua Al-ma’tham. Allahumma inni a‘udhu Bika min ‘adhabi En-Nar ua fitnati En-Nar ua fitnati El-Qabr ua ‘adhabi El-Qabr ua sharri fitnati El-Ghina ua sharri fitnati El-Faqr ua min sharri fitnati El-Masiihi Ed-Dajjal. Allahumma ighsil khataia-ia bi-ma’i Ath-Thalaji ua Al-Baradi ua naqqi qalbi min Al-Khataia kama iunaqqa Ath-Thaubu Al-Abiadu min Ad-Danas ua ba‘id baini ua baina khataia-ia kama ba‘adta baina Al-Mashriqi ua Al-Maghrib.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik zoek toevlucht binnen Uw genoegen tegen Uw ongenoegen en binnen Uw gratie tegen Uw bestraffing en ik neem toevlucht in U tegen U. Ik kan Uw lof niet opsommen. U bent zoals U Uzelf heeft geprezen.'
   (Muslim)

   Arabische bewoording:
   Allahumma inni a‘udhu bi ridaka min sakhatika ua bi mu‘afatika min ‘uqubatik. Ua a‘udhu Bika Minka la ’uhsi thana’an ‘Alaika. Anta kama athnaita ‘ala Nafsik.
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah vrijwaar mij met Islam terwijl ik sta, en vrijwaar mij met Islam terwijl ik zit, en vrijwaar mij met Islam terwijl ik lig. Laat niet een jaloerse vijand zich verheugen over mijn tegenslag. O Allah, ik vraag ​om de goedheid van alle schatten die aan U behoren, en zoek toevlucht tegen al het kwaad.'
   (Muslim)

   Arabische bewoording:
   'Allahumma ihfadhni bi Al-Islam qa-’iman ua ihfadhni bi Al-Islam qa‘idan ua ihfadhni bi Al-Islam raqidan ua la tushmit bi ‘aduan hasidan ua Allahumma inni as’aluka min kulli khairin khaza’inuhu bi Iadik ua a‘udhu Bika min kulli sharrin khaza’inuhu bi Iadik.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah red mij van slechte manieren, slechte neigingen, slechte condities en ziektes​.'
   (Ibn Hibban)

   Arabische bewoording:
   ' Allahumma jannibni munkarat Al-Akhlaqi ua Al-Ahua’i ua Al-Asua’i ua Al-Adua’.
  • De Profeet ( s) zei: O Allah bij Uw kennis van het ongeziene, en macht over het geschapene, houd mij in leven zolang als mijn ​leven heilzaam en goed voor me is, en laat mij sterven als mijn dood beter voor mij is. O Allah maak mij bevreesd van U wanneer ik alleen of in het openbaar ben. (Ik vraag U om) mij de waarheid en gerechtigheid uit te laten brengen in tijden van verbolgenheid en blijdschap. Ik vraag U mij schappelijkheid te schenken in tijden van weelde en armoede. Ik vraag U eeuwigdurende gelukzaligheid en blijdschap welke nooit ophoudt. Ik vraag U mij tevreden te maken met wat U verordend heeft en voor een makkelijk leven na de dood en de genade van het kijken naar Uw gezicht en het verlangen U te ontmoeten in een staat van goedheid en veiligheid. O Allah maak ons mooi met Iman en maak ons onder degenen die geleiden en rechtgeleid worden.
   Arabische bewoording:
   ' Allahumma bi ‘ilmika Al-Ghaib ua qudratika ‘ala Al-Khalq ah-ini ma ‘alimta Al-Haiata khairan li ua tauaffani idha kanat Al-Uafato khairan li. Allahumma inni as’aluka khashiataka fi Al-ghaibe ua Ash-shahada ua kalimat Al-‘Adl ua Al-Haqq fi Al-Ghadabe ua Ar-Rida. Ua as’aluka Al-Qasda fi Al-faqre ua Al-Ghina. Ua as’aluka na‘iman la iabidu ua qurrata ‘ainin la tanqati‘. Ua as’aluka Ar-Rida ba‘da Al-Qada’, ua as’aluka barda Al-‘Aishi ba‘da Al-Maut ua as’aluka ladhdhata An-Nadhari ila Uajhika ua as’aluka Ash-Shauqa ila liqa’ik fi ghairi dharra’ mudhirrah ua la fitnatin mudilla. Allahumma zaiinna bi zinati El-Iman ua ij‘alna hudatan muhtadin.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik zoek toevlucht bij U tegen lafheid, en gierigheid, en ik zoek toevlucht bij U tegen het teruggebracht worden naar een seniele oude leeftijd en ik zoek toevlucht bij U tegen wreedheid, onoplettendheid, vernedering, armoede, ongeloof, en polytheïsme. Ik zoek toevlucht bij U tegen armoede, ongeloof, polytheïsme, hypocrisie en opschepperij. Ik zoek toevlucht bij U tegen doofheid, stomheid, krankzinnigheid, melaatsheid, de pest, en alle ziektes.'
   Arabische bewoording:
   ' Allahumma inni a‘udhu Bika mina al-‘ajzi ua al-kasal ua al-bukhul ua al-heram ua al-qasuati ua al-ghaflati ua adh-dhillati ua al-maskana. Ua a‘udhu Bika mina al-faqar ua al-Kufr ua ash-shirk ua an-nifaq ua as-sum‘ati ua ar-ria’, ua a‘udhu Bika min as-samam ua al-Bukum ua al-junun ua al-baras ua al-judham ua sa-i’ el-asqam.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik zoek toevlucht bij U tegen honger, omdat het de meest kwaadaardige metgezel is. En ik zoek toevlucht bij U tegen verraad omdat het de slechtste innerlijke eigenschap is.​'
   Arabische bewoording:
   ' Allahumma inni a‘udhu Bika mina aj-ju‘ fa innahu bi-’sa ad-daji‘, ua a‘udhu Bika mina al-khianati fa innaha bi-’sati al-bitana.'
  • De Profeet ( s) zei: 'Mijn Rubb help en ondersteun me tegen de vijanden en help hun niet tegen mij. Verleen mij de overwinning en verleen niet (mijn vijand) de overwinning. Teister mijn vijand met calamiteiten en kwel mij niet met calamiteiten. Leid mij, en maakt het pad van leiding makkelijk voor mij. Verleen mij overwinning over hem die mij onderdrukt. Maak mij een dankbare slaaf, die U gedenkt en aan U berouw toont en U gehoorzaamt. Maak mij een nederige slaaf en één die veel smeekt. O Allah accepteer mijn berouw, vergeef me mijn zonden, beantwoord mijn Du’aa, en versterk mijn argumenten (tegen mijn vijanden in dit leven) leid mij, en laat mij de waarheid uitbrengen, en vrijwaar mij van afgunst.'
   Arabische bewoording:
   ' Rabbi a‘aini ua la tu‘in ‘alai, ua insurni ua la tansur ‘alai ua umkur li ua la tamkur ‘alai ua ihdini ua iassir Al-huda li ua insurni ‘ala man bagha alai. Rabbi ij‘alni Laka shakiran, Laka dhakiran, Laka auahan, Laka mitua‘an, Laka mukhbitan auahan muniban. Rabbi taqabbal taubati ua ighsil hubati ua ajib da‘uati ua thabbit hujjati ua ihdi qalbi ua saddid lisani ua uslul sakhimata qalbi.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah maak mij standvastig in de Deen.'
   Arabische bewoording:
   'Yaa Muqalliba al-qulub thabbit qulubana ‘ala dinik.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah vergeef me en heb genade met mij…vrijwaar mij en leid mij en voorzie mij van levensonderhoud.'
   Arabische bewoording:
   'Allahumma ighfir li ua irhamni ua ‘afini ua ihdini ua urzuqni.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah we vragen U (ons onder degenen die praktiseren te plaatsen) uitingen, acties en daden welke ons gereed maken voor Uw genade en vergeving en ons vrijwaren van zondige daden, en ons onder degenen plaatsen die goedheid prackiseren, en degenen die succesvol zijn door het bereiken van Jannah en wie worden vrijgewaard van het Vuur.'
   Arabische bewoording:
   ' Allahumma inna nas’aluka mujibati rahmatik, ua ‘aza’ima maghfiratik ua as-salamata min kulli ithm ua al-ghanimata min kulli birr ua al-fauza bi al-jannah ua an-najata mina an-nar.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik vraag U mij al het goede in dit leven en in het Hiernamaals te schenken dat ik weet en dat ik niet weet. Ik zoek toevlucht bij U tegen al het kwaad in dit leven en in het Hiernamaals. Ik vraag U om mij Jannah te schenken, en alle (daden) welke mij er dichterbij brengen. Ik vraag U het beste van wat Uw slaaf en Boodschapper, Mohammed, moge Allah zijn status verheffen, U heeft gevraagd, en ik zoek toevlucht tegen dat waar hij toevlucht toe zocht. Ik vraag U (O Allah) om de eind zaak van alles dat U mij verschaft tot middelen van goedheid te maken.'
   Arabische bewoording:
   ' Allahumma inni as’aluka mina al-khairi kullihi ‘ajilih ua ’ajilih ma ‘alimta minhu ua ma lam a‘lam. Ua a‘udhu Bika mina ash-sharri kullihi ‘ajilih ua ’ajilih ma ‘alimta minhu ua ma lam a‘lam. Ua as’aluka al-jannah ua ma qarraba ilaiha min qaulin au ‘amal ua a‘udhu Bika mina an-nar ua ma qarraba ilaiha min qaulin au ‘amal ua as’aluka khaira ma sa’alaka ‘abduka ua rasuluka Mohammed, ua a‘udhu Bika min sharri ma ista‘adha Bika minhu ‘abduka ua rasuluka Mohammed salla Allahu ‘alaihi ua sallam ua as’aluka ma qadaita li min amrin an taj‘ala ‘aqibatahu rushda.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah help me U te gedenken, om U dankbaar te zijn en om de aanbidding op een juiste wijze uit te voeren.'
   Arabische bewoording:
   ' Allahumma ’a‘inni ‘ala dhikrika ua shukrika ua husni ‘ibadatika.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik vraag U mij goede dingen te geven. (ik vraag U) om mij alle kwaad te laten verzaken, en van de armen te houden en vergeef me en heb genade met mij. En als U Uw slaven beproeft met een calamiteit bescherm mij er dan tegen. O Allah ik vraag U om mij van U te laten houden, en van degenen die van U houden en van daden houden welke me dichter bij Uw liefde brengen.'​
   Arabische bewoording:
   ' Allahumma inni as’aluka Al-Huda ua At-Tuqa ua Al-‘Afafa ua Al-Ghina.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik vraag U mij goede dingen te geven. (ik vraag U) om mij alle kwaad te laten verzaken, en van de armen te houden en vergeef me en heb genade met mij. En als U Uw slaven beproeft met een calamiteit bescherm mij er dan tegen. O Allah ik vraag U om mij van U te laten houden, en van degenen die van U houden en van daden houden welke me dichter bij Uw liefde brengen.'
   Arabische bewoording:
   ' Allahumma inni as’aluka at-taibat ua tarka al-munkarat ua hubba al-masakiin ua an tatuba ‘alaia ua taghfir li ua tarhamni ua idha aradta fi khalqika fitnatan fanajjini ilaika minha ghaira maftun. Allahumma ua as’aluka hubbaka ua hubba man iuhibbuka ua hubba ‘amalin iuqarribuni ila hubbika.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik zoek toevlucht bij U tegen een slechte bestemming en dood, en dat mijn vijand zich verheugt over mijn val en tegen intense beproevingen.'
   Arabische bewoording:
   ' Allahumma inni a‘udhu Bika min su-’il-qada’ ua min daraki esh-shaqa’ ua min shamatati el-a‘da’ ua min jahdi el-bala’.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik heb gezondigd en niemand vergeeft de zonden behalve U, dus vergeef mij en heb genade met mij, want waarlijk U bent de vaak-vergevende de al barmhartige.'
   Arabische bewoording:
   'Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathiran ua la iaghfiru adh-dhunuba illa Anta. Fa ighfir li magfíratan min ‘indika ua irhamni Innaka Anta Al-Ghafur Ar-Rahim.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik heb gezondigd en niemand vergeeft de zonden behalve U, dus vergeef mij en heb genade met mij, want waarlijk U bent de vaak-vergevende de al barmhartige.'
   Arabische bewoording:
   'Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathiran ua la iaghfiru adh-dhunuba illa Anta. Fa ighfir li magfíratan min ‘indika ua irhamni Innaka Anta Al-Ghafur Ar-Rahim.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad van mijn gehoor zodat ik alleen zal horen wat U tevreden stemt. En ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad van mijn zicht, zodat ik alleen zal zien wat U tevreden stemt. En ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad van mijzelf. Ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad van mijn zaad, zodat ik geen overspel pleeg of onwettige relaties aanbind.'

  • Arabische bewoording:
   'Allahumma inni a‘udhu Bika min sharri sam‘i ua min sharri basari ua min sharri nafsi ua min sharri manii.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik zoek toevlucht bij U tegen armoede, en het doen van weinig goede daden, en het doen van kwade zonden welke iemand in diskrediet brengen. Ik zoek toevlucht bij U dat ik niet iemand onrecht aandoe noch dat mij onrecht aangedaan word.'
   Arabische bewoording:
   'Allahumma inni a‘udhu Bika min al-faqar ua al-qillah ua adh-dhillah ua a‘udhu Bika min an adhlima au udhlam.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik vraag U bij Uw genade welke alles omvat om me mijn zonden te vergeven
   Arabische bewoording:
   'Allahumma inni as’aluka bi rahmatika allati uasi‘at kulla shai’in an taghfira li dhunubi.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah U bent de Eigenaar, er is geen god behalve U. U bent mijn Rubb en ik ben Uw slaaf. Ik heb mijzelf onrecht aangedaan en mijn zonden opgebiecht...dus vergeef me mijn zonden, want niemand vergeeft de zonden behalve U. O Allah leid mij naar de beste manieren en niemand kan leiden tot de beste manieren behalve U. En houd slechte manieren van mij weg want niemand kan mij hiervan vrijwaren behalve U .'
   Arabische bewoording:
   ' Allahumma Anta Al-Malik laa ilaaha illa Ant, Anta Rabbi ua ana ‘abduk. Dhalamtu nafsi ua i‘taraftu bi dhanbi fa ighfir li dhunubi jami‘an innahu la iaghfiru adh-dhunuba illa Ant. Ua ihdini li ahsani al-akhlaq la iahdi li ahsaniha illa Ant, ua isrif ‘anni sai-’aha, la iasrifu sai-’aha illa Ant.'
  • The Prophet ( s) used to say while in prostration 'O Allah, maak wat wettig is genoeg voor mij, in tegenstelling aan wat onwettig is, en spaar mij bij Uw genade, van de behoefte aan anderen.'
   Arabische bewoording:
   ' Allahumma ikfini bi halalika ‘an haramik, ua ighnini bi fadlika ‘amman siuak.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah laat ons U vrezen zodat we verhinderd worden te zondigen. O Allah laat ons U gehoorzamen zodat we Jannah binnengaan. En laat ons sterk in U geloven, een geloof dat de calamiteiten van deze Dunya (wereld) zal verlichten. O Allah laat ons baat hebben bij ons gehoor, gezichtsvermogen en kracht zolang als we leven. (O Allah) laat deze zintuigen bij ons voortduren totdat we sterven. O Allah wreek degenen die ons onderdrukken. Schenk ons de overwinning over degenen die vijandschap tegen ons herbergen. Maak onze calamiteiten (welke ons overkomen) niet in onze Deen, noch maak deze wereld ons uiteindelijke doel, noch de limiet van onze kennis, noch geef de overhand aan degenen die geen genade met ons hebben.'
   Arabische bewoording:
   'Allahumma iqsim lana min khashiatika ma iahulu bainana ua baina ma‘asiik. Ua min ta‘atika ma tubllighuna bihi jannatak ua mina al-iaqin ma tuhauenu bihi ‘alaina musibati ed-dunia ua mat-ti‘na bi ’asma‘ina ua absarina ua quuatina ma ahiaitana ua ij‘alhu al-uaritha minna ua ij‘al tha’rana ‘ala man dhalamana ua insurna ‘ala man ‘adana ua la taj‘al musibatana fi dinina ua la taj‘al ad-dunia akbara hammina ua la mablagha ‘ilmina ua la tusallit ‘alaina man la iarhamuna.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah laat ons U vrezen zodat we verhinderd worden te zondigen. O Allah laat ons U gehoorzamen zodat we Jannah binnengaan. En laat ons sterk in U geloven, een geloof dat de calamiteiten van deze Dunya (wereld) zal verlichten. O Allah laat ons baat hebben bij ons gehoor, gezichtsvermogen en kracht zolang als we leven. (O Allah) laat deze zintuigen bij ons voortduren totdat we sterven. O Allah wreek degenen die ons onderdrukken. Schenk ons de overwinning over degenen die vijandschap tegen ons herbergen. Maak onze calamiteiten (welke ons overkomen) niet in onze Deen, noch maak deze wereld ons uiteindelijke doel, noch de limiet van onze kennis, noch geef de overhand aan degenen die geen genade met ons hebben.'
   Arabische bewoording:
   'Allahumma iqsim lana min khashiatika ma iahulu bainana ua baina ma‘asiik. Ua min ta‘atika ma tubllighuna bihi jannatak ua mina al-iaqin ma tuhauenu bihi ‘alaina musibati ed-dunia ua mat-ti‘na bi ’asma‘ina ua absarina ua quuatina ma ahiaitana ua ij‘alhu al-uaritha minna ua ij‘al tha’rana ‘ala man dhalamana ua insurna ‘ala man ‘adana ua la taj‘al musibatana fi dinina ua la taj‘al ad-dunia akbara hammina ua la mablagha ‘ilmina ua la tusallit ‘alaina man la iarhamuna.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah leid me (naar het Rechte Pad) en bevestig mij (hierop).'
   Arabische bewoording:
   ' Allahumma ihdini ua saddidni'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah leid me samen met degenen wie U heeft geleid, geeft mij gratie samen met degenen wie U gratie heeft geschonken, wees een bondgenoot voor mij samen met degenen voor wie U een bondgenoot bent en zegen mij voor datgene dat U heeft geschonken. Bescherm mij tegen het kwaad dat U heeft verordend want waarlijk U verordent en niemand kan verordenen jegens U. Voorzeker, hij die U trouw toont wordt nooit vernederd en hij die U als een vijand neemt wordt nooit geëerd en machtig. O onze Rubb, gezegend en verheven bent U.'
   Arabische bewoording:
   ' Allahumma ihdini fi man hadait, ua ‘afini fi man ‘afait, ua tauallani fi man tauallait ua barik li fi ma a‘tait uaqini sharra ma qadaita fa-’Innaka taqdi ua la iuqda ‘Alaik ua innahu la iadhillu man ualait, tabaratka Rabbana ua ta‘alait.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah leid me samen met degenen wie U heeft geleid, geeft mij gratie samen met degenen wie U gratie heeft geschonken, wees een bondgenoot voor mij samen met degenen voor wie U een bondgenoot bent en zegen mij voor datgene dat U heeft geschonken. Bescherm mij tegen het kwaad dat U heeft verordend want waarlijk U verordent en niemand kan verordenen jegens U. Voorzeker, hij die U trouw toont wordt nooit vernederd en hij die U als een vijand neemt wordt nooit geëerd en machtig. O onze Rubb, gezegend en verheven bent U.'
   Arabische bewoording:
   ' Allahumma ihdini fi man hadait, ua ‘afini fi man ‘afait, ua tauallani fi man tauallait ua barik li fi ma a‘tait uaqini sharra ma qadaita fa-’Innaka taqdi ua la iuqda ‘Alaik ua innahu la iadhillu man ualait, tabaratka Rabbana ua ta‘alait.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah zuiver mij met sneeuw, en hagel en koud water...zuiver mij van mijn zonden en daden als een wit kledingstuk dat wordt gezuiverd van vuil.'
   Arabische bewoording:
   'Allahumma tahhirni bi ath-thalji ua al-barad ua al-ma’i al-barid. Allahumma tahhirni mina adh-dhunubi ua al-khataia kama iunaqqa ath-thaubu al-abiadu mina al-uasakh.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah, vergeef me al mijn zonden, de kleine en de grote, de eerste en de laatste, en de geziene en de verborgene.'
   Arabische bewoording:
   ' Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu ua jellahu ua auualahu ua akhirahu ua ‘alaniatahu ua sirrahu.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik zoek toevlucht bij U dat Uw genades en gaven afnemen (van mij) en dat de welvaart waarin we leven stopt en van Uw plotselinge wraak en van alle zaken die U boos maken.'
   Arabische bewoording:
   ' Allahumma inni a‘udhu Bika min zauali ni‘matika ua tahauuli ‘afiatik ua fuja’ati niqmatik ua jami‘ sakhatik.'
  • De Profeet ( s) zei: 'O Allah ik vraag U mij sterk en standvastig te houden om het goede te doen. Ik vraag U mij te plaatsen onder degenen die dankbaar zijn voor de genades die U mij heeft geschonken. Ik vraag U mij te begenadigen met het beste dat U kent, en ik zoek toevlucht tegen het kwaad dat U kent. Ik zoek vergeving voor al mijn zonden, en U kent waarlijk het ongeziene.'
   Arabische bewoording:
   Allahumma inni as’aluka ath-thabata fi al-amri ua al-‘azimata ‘ala ar-rushdi ua as’aluka shukra ni‘matika ua husna ‘ibadatika ua as’aluka min khairi ma ta‘lam ua a‘udhu Bika min sharri ma ta‘lam ua astaghfiruka li ma ta‘lam Innaka Anta ‘Allamu al-ghuiub.

   De persoon moet de smeekbeden van de ochtend en de avond in acht nemen rekening houdend met de goedheid van deze twee tijden. Deze twee tijden worden in de Koran in vele versen genoemd, welke werkelijk tot voordeel zijn voor iemand die gemotiveerd is het te lezen.

  • Allah zegt: (En prijs de Glorie van jouw Heer met Zijn lofprijzing, in de avond en in de ochtend.​)
   (40:55)

   Allah zegt ook: (En prijs de Glorie met een lofprijzing van jouw Heer, vóór zonsopgang en vóór zonsondergang.​)
   (50:39)

   Allah zegt ook: (O jullie die geloven, gedenkt Allah veelvuldig! En prijst Zijn Glorie in de ochtend en in de avond.​)
   (33:41-42)

  • Wie scherp deze smeekbeden naleeft en hierin gelooft en zeker en stellig is dat Allah hem zal vrijwaren, hij zal gevrijwaard worden en beschermd door Allah, en deze Du’aa zal voor hem volstaan als levensonderhoud gedurende zijn dag, en ze zullen hem sterken, en maken dat Allah tevreden over hem zal worden. Daarom, is het voor iedere Moslim passend om deze Du’aa na te leven en ze voortdurend te zeggen, en ze moeten de prioriteit krijgen in zijn leven. Iemand kan starten met de Smeekbeden van de ochtend van het Fadjr gebed tot het begin van de zonsopgang, en de smeekbeden van de avond kunnen gezegd worden van na het Asr gebed tot zonsondergang.

  • Du'aa gezegd gedurende de Ochtend en Avond

  • De Profeet ( s) zei: 'Wanneer iemand van jullie in de ochtend opstaat moet hij zeggen: ​" Asbahna ua asbaha al-mulku Lillahi Rabbi el-‘alamin. Allahumma inni as’aluka khaira hadha al-iauma fatehau ua nasrahu ua nurahu ua barakatahu ua hudahu ua a‘udhu Bika min sharri ma fihi ua sharri ma ba‘dah"​ en in de avond moet hij hetzelfde zeggen.'
   Betekenis Du'aa: We hebben de ochtend bereikt en op deze bijzondere tijd aan Allah behoort alle oppermacht. O Allah ik vraag U mij het goede van deze dag te schenken, en zijn triomfen en overwinningen. Ik vraag U mij de overwinning over de vijand te schenken, en begenadigd te worden met het verkrijgen van kennis en het toepassen van die kennis, en maak het makkelijk voor mij om goedheid te verkrijgen. Ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad dat er in zit en het kwaad dat er op volgt
  • Abd Allah vertelde dat de Profeet ( s) het volgende zei in de avond: 'Amsaina ua amsa al-mulku lillah. Ua al-hamdu lillah, laa ilaaha illa Allahu Uahdahu la sharika lah, Lahu al-mulku ua Lahu al-hamdu ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadír. Rabbi as’aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati ua khaira ma ba‘daha ua a‘udhu Bika min sharri ma fi hadhihi al-lailati ua sharri ma ba‘daha. Rabbi a‘udhu Bika mina al-kasali ua su-’i el-kibar, Rabbi a‘udhu Bika min ‘adhabin fi en-nari ua ‘adhabin fi el-qabr.
   Betekenis Du'aa: ​We hebben de avond bereikt en op deze bijzondere tijd aan Allah behoort alle oppermacht, en alle lof is voor Allah. Niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah alleen, zonder partner, aan Hem behoort alle oppermacht en lof en Hij is over alle zaken almachtig. Mijn Rubb, ik vraag U voor het goede van deze nacht en het goede dat er op volgt en ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad van deze nacht en het kwaad dat er op volgt. Mijn Rubb, ik zoek toevlucht bij U tegen luiheid en seniliteit. Mijn Rubb, ik zoek toevlucht bij U tegen de kwelling in het Vuur en bestraffing in het graf.'
  • Uthman b. Affan zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: 'Wie zegt: ُ" Bismi Ellahi Al-Ladhi la iadurru ma‘a Ismihi shai’un fi el-ardi ua la fi as-sama’i ua Hua As-Sami‘u Al-‘Alim "​ wanneer hij in de ochtend opstaat, drie keer, hij zal niet worden geschaad door een calamiteit totdat hij gaat slapen. Wie het zegt in de avond zal niet worden verrast door een calamiteit tot de ochtend.'
   Betekenis Du'aa: ​'Met de naam van Allah met Wiens naam niets kan worden geschaad op aarde noch in de hemelen en Hij is de Al-Ziende en Al-Horende.'
  • Abu Hurairah zei dat er een man kwam bij de Profeet ( s) en zei: 'O Boodschapper van Allah ik werd gisteren door een schorpioen gestoken...’De Boodschapper van Allah ( s) said: zei: 'Had je toen je ging slapen gezegd​ :
   ' A‘udhu bi Kalimat Ellahi at-tammati min sharri ma khalaq '


   Het zou je niet hebben geschaad. '
   Betekenis Du'aa: ​'Ik zoek toevlucht bij de perfecte woorden van Allah tegen al het 11 kwaad dat is geschapen.'
  • Anas zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: 'Wie zegt: Allahumma inni asbahtu ush-hiduka ua ush-hidu hamalata ‘Arshika ua mala’ikataka ua jami‘a khalqika Annaka Anta Allahu laa ilaaha illa Anta Uahdaka la sharika laka ua anna Mohammadan ‘abduka ua rasuluk,

   Eenmaal, dan zal een kwart van hem bevrijd worden van het Vuur, en wie het twee keer zegt van hem zal de helft bevrijd worden van het Vuur, en wie het drie keer zegt van hem zal drie kwart worden bevrijd van het Vuur, en wie het vier keer zegt, hij zal volledig worden bevrijd van het Vuur.
   Betekenis Du'aa: ​'O Allah waarlijk, ik heb de ochtend bereikt en roep U aan, de dragers van Uw troon, Uw engelen en alles van Uw creaties om te getuigen dat U Allah bent, niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve U alleen, zonder partner en dat Mohammed Uw slaaf en Boodschapper is.’
  • Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: 'Wie zegt: ' Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu al-mulku ua Lahu al-hamdu ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir ' ,

   honderd keer per dag, hij zal de beloning krijgen van het voeden van 10 slaven, en de beloning van honderd goede daden zullen voor hem worden opgeschreven, en hij zal worden beschermd tegen Satan gedurende die dag tot de avond. Niemand zal beter zijn dan hem behalve iemand die meer doet dan dit.
   Betekenis Du'aa: 'Ik​ getuig dat er geen god het waard is aanbeden te worden behalve Allah alleen, Wie geen partner heeft, en aan Hem behoort de Heerschappij en Lof en Hij is kundig over alle dingen.’
  • Shad'daad b. Aws zei dat de Profeet van Allah ( s) zei: De beste Istighfaar is: Allahumma Anta rabbi laa ilaaha illa Ant. Khalaqtani ua ana ‘abduka ua ana ‘ala ‘ahdika ua ua‘dika ma istata‘t. A‘udhu Bika min sharri ma sana‘t, abu’u Laka bi ni‘matika ‘alaiia ua abu’u bi dhanbi fa ighfir li fa innahu la iaghfiru adh-dhunuba illa Anta

   Wie dit zegt gedurende de middag terwijl hij hier zeker van is en sterft gedurende die dag voor de avond, hij zal van de mensen van Jannah zijn. Wie dit zegt gedurende de nacht terwijl hij zeker is en sterft voor de ochtend zal van de mensen van Jannah zijn.
   Betekenis Du'aa: ​'O Allah, U bent mijn Rubb, niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve U, U heeft mij geschapen en ik ben Uw slaaf en ik hou mij aan Uw verbond en beloof zo goed als ik kan, ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad dat ik heb begaan. Ik erken Uw gunsten aan mij en ik erken mijn zonden, dus vergeef mij, want waarlijk niemand kan zonden vergeven behalve U.’
  • Abu Hurairah zei dat de Profeet van Allah ( s) gewend was in de ochtend te zeggen: Allahumma Bika asbahna ua Bika amsaina ua Bika nahia ua Bika namutu ua Ilaika an-nushur

   Wanneer hij in de ochtend opstond zei hij: Allahumma Bika amsaina ua Bika asbahna ua Bika nahia ua Bika namutu ua Ilaika al-masir

   Betekenis Du'aa: ​'O Allah, bij Uw verlof hebben we de ochtend bereikt en bij Uw verlof hebben we de avond bereikt, bij Uw verlof leven en sterven wij en tot U is de verrijzenis.
   In de avond: ​‘O Allah, bij Uw verlof hebben we de avond bereikt en bij Uw verlof hebben we de ochtend bereikt, bij Uw verlof leven en sterven wij en tot U is onze terugkeer.’
  • Mu'aadth b. Abd Allah b. Khubaib vertelde dat zijn vader zei: : ‘ We zochten de Boodschapper van Allah ( s) gedurende een regenachtige nacht terwijl het extreem donker was, om met ons te bidden, en we vonden hem. Hij vroeg ons: ‘Hebben jullie de gebeden verricht?’ Ik antwoordde niet, en hij zei: ‘Spreek’! Ik reageerde niet en hij herhaalde zijn verzoek en ik reageerde niet op hem, daarna herhaalde hij zijn verzoek, en ik vroeg hem: ‘O Boodschapper van Allah, wat moet ik zeggen?’ Hij zei: ‘Zeg Qul Howa Allaaho ahad en de twee mo'owe'dtha'tain wanneer je gaat slapen en wanneer je opstaat drie keer, en je zult worden gevrijwaard van alles.’
  • Abu Hurairah zei dat Abu Bakr zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei:'O Boodschapper van Allah, beveel mij met iets zodat ik het kan zeggen gedurende de ochtend en avond. Hij zei, zeg: Allahumma ‘Alima al-ghaibi ua ash-shahada, Fatiru as-samauati ua al-ard, Rabba kulli shai’in ua Malikah, ash-hadu an la ilaha illa Ant, a‘udhu Bika min sharri nafsi ua min sharri ash-shaitani ua shirkih
   (Ibn Majah)


   De Profeet zei, ‘zeg het wanneer je opstaat in de ochtend en in de avond en wanneer je gaat slapen’
   Betekenis Du'aa: ​'O Allah, Kenner van het ongeziene en het geziene, Schepper van de hemelen en de Aarde, Rubb en Oppermachtig over alle dingen, ik draag getuigenis dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve U. Ik neem toevlucht in U tegen het kwaad van mijn ziel en van het kwaad en ontduiken van de duivel, en tegen het begaan van onrecht tegen mijn ziel of het toebrengen van zoiets aan een andere Moslim.
  • Abd Allah b. Umar zei dat de Boodschapper van Allah ( s) altijd Allah smeekte in de ochtend en avond zeggende: Allahumma inni as‘aluka al-‘afua ua al-‘afiata fi diini ua duniaia ua ahli ua mali. Allahumma ustur ‘aurati ua ’aamin rau‘ati. Allahumma ihfadhni min baini iadaii ua min khalfi ua ‘an iamini ua ‘an shimali ua min fauqi ua a‘udhu bi ‘Adhamatika an ughtala min tahti
   Betekenis Du'aa: ​'O Allah ik vraag U om gratie en welzijn in dit leven en het volgende. O Allah, ik vraag U om gratie en welzijn in mijn religieuze en wereldse zaken, en mijn familie en mijn weelde. O Allah, bedek mijn zwakheid en breng mijn ontzetting tot rust. O Allah behoed mij van de voorkant en van de achterkant en aan mijn rechter en aan mijn linker kant en van boven, en ik neem toevlucht bij U opdat ik niet door de aarde word opgeslokt.’
  • Abdurrahmaan b. Abi Bakrah zei tegen zijn vader: ‘Ik hoor je iedere dag smeken met het volgende: Allahumma ‘afini fi badani Allahumma ‘afini fi sama‘i Allahumma ‘afini fi basari laa ilaaha illa Ant.

   Je zegt het drie keer gedurende de ochtend en de avond. Hij zei: ik hoorde de Profeet Allah smeken met deze woorden, en ik hou ervan zijn Soenna na te streven
   Betekenis Du'aa: ​'O Allah verleen mij gezondheid in mijn lichaam. Verleen mij gezondheid in mijn gehoor. Verleen mij gezondheid in mijn zicht, er is geen god het waard aanbeden te worden behalve U.’
  • Anas b. Malik zei dat de Boodschapper van Allah ( s) tegen Fatimah zei: 'Wat verhindert jou van het zeggen iedere ochtend en avond: 'Yaa Haiiu ia Qaiiumu bi rahmatika astaghith, aslih li sha‘ni kullahu ua la takilni ila nafsi tarfata ‘ain.'
   Betekenis Du'aa: ​'O Altijd-levende, O Zelf-Bestaande, en Onderhouder van alles, bij Uw genade zoek ik hulp, herstel voor mij al mijn zaken en laat mij niet aan mijzelf over, zelfs niet voor een seconde.’
  • Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: 'Wie ​'Subhaan Allah wa bihamdih’ honderd keer zegt gedurende een dag en nacht, niemand zal op de Dag van Wederopstanding komen met iets beters dan hij behalve hij die hetzelfde doet of meer heeft gedaan dan dat.’
   Betekenis Du'aa: ​'Ver verwijderd is Allah van alle imperfectie en alle lof is verschuldigd aan Hem.’ Him.'
  • Abu Dharr zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: Wie zegt wanneer zijn gebed klaar is en voordat hij van zijn plaats gaat en voordat hij spreekt: Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu al-mulku ua Lahu al-hamdu ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir,

   tien keer…de beloning van tien goede daden zullen voor hem worden opgeschreven, en tien zonden zullen worden uitgewist van zijn optekening, en hij zal tien rangen worden verheven, en op die dag zal hij worden beschermd en gevrijwaard van al het kwaad en van Satan...geen zonde zal hem vernietigen, behalve als hij zonden begaat.’
   Betekenis Du'aa: ​'Er is geen god het waard aanbeden te worden behalve Allah alleen, wie geen partner heeft. Aan Hem behoren alle lof en Hij is kundig over alle dingen.’
  • Abd Allah b. Ghan'naam al-Bay'yaa'de zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei:​ 'Wie zegt: ' Allahumma ma asbaha bi min ni‘matin au bi ahadin min khalqika fa Minka Uahdaka la sharika Laka fa Laka al-hamdu ua Laka ash-shukr ' ,

   hij heeft de Shokr (dankbaarheid) vervuld die hij die dag moest vervullen. Wie dat zegt gedurende de avond, hij heeft de Shokr (dankbaarheid) vervuld die hij gedurende die nacht moest vervullen
   Betekenis Du'aa: ​'O Allah, welke zegen ik of ieder van Uw schepping heeft gekregen, is van U alleen, zonder partner, dus voor U is alle lof en voor U is alle dank.’
  • Andere Du'aa met welke een Moslim zichzelf kan vrijwaren

  • Voor het Slapen:

   Abu Hurairah vertelde:de Boodschapper van Allah ( s) stuurde me om Sadaqat (al-Fitr) te bewaren gedurende Ramadan. Een bezoeker kwam en begon handenvol met levensmiddelen (van de Sadaqa) te nemen (heimelijk). Ik greep hem en zei: ‘Bij Allah, ik zal je naar de Boodschapper van Allah ​( s) brengen!'
   Hij zei: ‘Ik ben behoeftig en heb veel van mij afhankelijke personen, en ik ben in grote nood.’Ik liet hem vrij, en in de ochtend vroeg de Boodschapper van Allah ​ ( s) me: 'wat deed jouw gevangene gisteren?’ Ik zei, ‘O Boodschapper van Allah, de persoon klaagde dat hij behoeftig was en dat hij veel van hem afhankelijke personen had, dus, had ik medelijkden met hem en liet hem gaan.’ De Boodschapper van Allah ​( s) zei: ‘Waarlijk, hij heeft jou een leugen verteld en zal terug komen.’
   Ik geloofde dat hij terug zou komen zoals de Boodschapper ​( s) me had verteld dat hij zou terugkomen. Dus wachtte ik waakzaam op hem. Toen hij (kwam opdagen) en handenvol levensmiddelen begon te stelen, nam ik hem weer gevangen en zei, ‘Ik zal je zeker naar de Boodschapper van Allah ( s) brengen!' Hij zei, ‘Laat mij, want ik ben zeer behoeftig en heb veel van mij afhankelijke personen. Ik beloof dat ik niet meer terug zal komen.’ Ik had medelijden met hem en liet hem gaan. In de ochtend vroeg de Boodschapper van Allah ​( s) me, 'Wat deed je gevangene?’
   Ik antwoordde, ‘O Boodschapper van Allah! Hij klaagde over zijn grote behoefte en te veel afhankelijken, dus had ik medelijden met hem en liet hem vrij.’ De Boodschapper van Allah ( s)​ zei: ‘Waarlijk, hij vertelde je een leugen en hij zal terugkomen.’ Ik wachtte aandachtig op hem voor de derde keer, en toen hij (kwam en begon) handenvol levensmiddelen te stelen, pakte ik hem en zei, ‘Ik zal je zeker naar de Boodschapper van Allah ( s)​ brengen want het is de derde keer en je beloofde niet terug te komen, toch breek je je belofte en komt.
   ’ Hij zei: ‘Vergeef me en ik zal je sommige woorden leren met welke Allah je zal begunstigen.’ Ik vroeg “Welke zijn het?’ Hij antwoorde: ‘Wanneer je naar bed gaat, reciteer Ayat al-Kursi (Al'laa'who laa e'laa'ha il'laa who'wal hai'yil-qay'youm) totdat je het hele vers hebt afgewerkt. (Als je dit doet) zal Allah een bewaker voor je aanstellen die bij je blijft en geen Satan zal bij je in de buurt komen tot de ochtend.’ Dus liet ik hem vrij. In de ochtend, vroeg de Boodschapper van Allah ( s)​ mij, ‘Wat deed je gevangene gisteren?’ Ik antwoordde, ‘Hij beweerde dat hij me sommige woorden zou leren met welke Allah mij zou begunstigen, dus liet ik hem gaan.’De Boodschapper van

   Allah ​ vroeg, 'Wat waren ze?' Ik antwoordde, ‘Hij zei tegen me, ‘Wanneer je naar bed gaat, reciteer Ayat al-Kursi van het begin tot het einde’, Verder zei hij tegen me’ (als je dit doet), zal Allah een bewaker voor je aanstellen die bij je blijft, en geen Satan zal bij je in de buurt komen tot de ochtend.' Abu Hurairah voegde toe dat de metgezellen erg gretig waren om goede daden te verrichten. De Profeet ( s) zei: 'Hij heeft echt de waarheid gesproken, hoewel hij een volkomen leugenaar is! Weet je met wie je gesproken hebt, deze drie nachten, O Abu Hurairah?' Abu Hurairah zei: 'Nee'. Hij zei: 'Het was Satan.'

   Abu Hurairah zei dat de Profeet ( s) zei: 'Wanneer iemand van jullie naar bed gaat, moet hij zijn bed uitschudden met de binnenkant van zijn onderkleed, want hij weet niet wat er na hem in is gekomen, en dan moet hij zeggen:
   ' Bismika Rabbi uada‘tu janbi ua Bika arfa‘uh, fa in amsakta nafsi fa irhamha ua in arsaltaha fa-hfadh-ha bi ma tahfadhu bihi ‘ibadaka as-salihin.'

   Betekenis: Ik begin met de naam van mijn Rubb. Ik plaats mijn zijde in dit bed en met Uw naam hef ik het ervan op. Als U mijn ziel neemt, schenk het dan genade, en als U het vrijlaat, bescherm het zoals U Uw rechtvaardige slaven beschermt.’

   A'ishah zei: 'Wanneer de Boodschapper van Allah ( s) naar bed ging, was hij gewend in zijn handen te blazen terwijl hij de Mu'awwidthaat (Surah Al-Falaq en Surah an-Naas) reciteerde en dan zijn handen over zijn lichaam te laten gaan, te begonnen met zijn hoofd en gezicht, en hij deed dat drie keer.’

   Hudhaifa zei: 'Wanneer de Profeet ​( s) ‘s avonds naar bed ging, deed hij zijn hand onder zijn wang en zei​:
   'Bismika Allahumma amutu ua ahia.'
   'Al-hamdo lil'laahil ladthee ahyaana ba'da maa amaa'tana wa ilai-hin nashoor.'


   En wanneer hij opstond zei hij​: 'Wanneer de Profeet ​( s)' Alhamdu Lillahi Aladhi ahiana ba‘da ma amatana ua Ilaihi an-nushur.'
   Betekenis: ​Met Uw naam leef en sterf ik. Alle lof is verschuldigd aan Allah, Wie ons leven geeft nadat hij ons liet sterven en tot Hem is de Wederopstanding.’

   Abd Allah b. Masood zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: 'Wie de twee laatste verzen van Surah al-Baqarah in een nacht reciteert, ze zullen voldoende voor hem zijn.’ De geleerden zeiden dat de betekenis van deze Hadeeth is dat het reciteren van deze twee verzen voldoende voor hem zijn ten aanzien van het nacht gebed. Andere geleerden zeiden dat de betekenis hier is dat deze twee verzen hem zullen vrijwaren van alle schade gedurende die nacht

  • Wat iemand moet zeggen wanneer hij iets ziet in zijn droom dat hij leuk vindt of waar hij een afkeer van heeft:

   Abu Qatadah zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: 'De goede droom is van Allah en de nachtmerrie is van Satan. Dus als iemand iets ziet waar hij een afkeer van heeft moet hij drie keer aan zijn linker zijde blazen, en hij moet toevlucht tegen Satan zoeken, en hij zal hem daarna niet schaden, en wie Mij ziet in zijn droom ziet Mij echt, want Satan kan niet Mijn vorm aannemen.’

   Abu Sa'eed al-Khudri zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: Als iemand van jullie een droom ziet die hij leuk vindt, dan is het van Allah, en moet hij Allah er dankbaar voor zijn en het aan anderen vertellen; maar als hij iets anders ziet, m.a.w., een droom waar hij afkeer van heeft, dan is het van Satan, en moet hij toevlucht zoeken bij Allah tegen zijn kwaad, en hij moet het niet aan anderen vertellen, zodat het hem niet schaadt.’
   (Bukhari)

  • Wat iemand moet doen bij het ervaren van vrees gedurende de slaap

   Amr b. Shu'aib vertelde dat zijn vader zei dat zijn grootvader zei dat Abd Allah b. Amr zei: 'Ik hoorde de Boodschapper van Allah ( s) zijn metgezellen bevelen dit te zeggen bij het ervaren van vrees en angst:
   'A‘udhu bi kalimati Ellahi at-tammati min ghadabihi ua min ‘iqabihi ua min sharri ‘ibadihi ua min hamazati esh-shaiatini ua ai iahdurun.'

   Betekenis: ​Ik zoek toevlucht in de perfecte woorden van Allah tegen Zijn boosheid en bestraffing, en tegen het kwaad van Zijn slaven, en tegen het fluisteren van de Satan en dat ze zich aandienen.

  • Wat iemand moet zeggen wanneer hij de badkamer binnengaat

   Anas zei dat de Boodschapper van Allah ( s) de badkamer binnenging met zijn linker voet en zei: ' Allahumma inni a‘udhu Bika mina al-khubthi ua al-khaba’ith.
   ​ (O Allah Ik zoek toevlucht bij U tegen de mannelijke en vrouwelijke Satans)

  • Wat iemand moet zeggen bij het verlaten van de badkamer

   A'ishah, moge Allah tevreden met haar zijn, zei dat de Profeet ( s)​ zou zeggen: 'Ghufraanak' (Ik zoek Uw vergeving) bij het verlaten van de badkamer, en hij zou er uitgaan met zijn rechter voet.

  • Wat iemand moet zeggen bij het binnengaan van zijn huis

   Abu Malik al-Ash'ari zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: ' Als iemand van jullie zijn huis binnengaat laat hem dan zeggen:
   ' Allahumma inni a‘udhu Bika an adilla au udal, au azilla au uzal, au adhlima au udhlam, au ajhala au iujhala ‘alaii.'

   Betekenis: Met de naam van Allah treed ik binnen, en met de naam van Allah vertrek ik, en op Allah, onze Rubb, vertrouwen wij.’

   Anas b. Malik vertelde dat de Profeet ( s) gewend was te zeggen: ' Bismi Ellah, tauakkaltu ‘ala Allahi ua laa haula ua la quuata illa bi Ellah. '
   Het wordt gezegd tegen hem: ‘Dit is voldoende voor jou...het volstaat voor jou, je zult, geleid en gevrijwaard zijn.’ Een Sheitan zal een andere ontmoeten en tegen hem zeggen: ‘Wat kan je doen tegen een man voor wie het volstaat, die geleid en gevrijwaard is?’

   Betekenis: Ik begin met de naam van Allah, ik vertrouw op Allah. Er is geen kracht noch macht dan door Allah .'

  • Wat iemand moet zeggen bij het binnengaan en verlaten van een Masjid

   Abu Humaid zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: 'Als iemand van jullie de Masjid binnengaat laat hem zeggen:
   ' Allahumma iftah li abuaba rahmatik ' (Abu Dawud)


   en bij het verlaten van de Masjid moet hij zeggen: ' Allahumma inni as’aluka min fadlik '

   Een persoon moet de Masjid binnengaan met zijn rechter voet eerst, en de Masjid verlaten met zijn linker voet eerst.
   Betekenis: O Allah heb genade met mij…en wanneer hij vertrekt: ‘O Allah ik vraag U om Uw onmetelijke gunsten..'

  • Du'aa Kaf'faarat al-Majlis

   Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: َّ َ
   'Wie zit op een zitplaats en heeft gepraat en betoogd op deze zitplaats en voordat hij er vertrekt zegt:
   ' Subhanaka Allahumma ua bi hamdika ash-hadu an laa ilaaha illa Anta astaghfiruka ua atubu Ilaik '
   ' ​welke (zonden) hij op die zitplaats heeft opgespaard zullen hem worden vergeven.’

   Betekenis: ​Ver verwijderd is Allah van iedere imperfectie, Wie onze Rubb is en ik loof Hem. Er is geen god het waard aanbeden te worden behalve U. Ik zoek Uw vergeving en toon berouw aan U.

  • Smeekbeden voor versoepeling van zaken in het leven

   Ali vertelde dat Fatimah, moge Allah tevreden met haar zijn, klaagde over de blaren op haar hand omdat ze een molensteen had gebruikt. Ze ging naar de Profeet om te vragen om een knecht, maar ze kon hem niet vinden (thuis) en moest A’ishah , moge Allah tevreden met haar zijn, informeren over haar behoefte. Toen hij kwam, informeerde A’ishah hem erover.

   Ali voegde toe: 'De Profeet ( s) kwam bij ons terwijl we al naar bed waren gegaan. Toen ik op wilde staan zei hij, “Blijf op jullie plaatsen,” en zat tussen ons in, totdat ik de koelte van zijn voeten op mijn borst voelde. De Profeet ( s)​ zei toen: "Zal ik je niet iets vertellen dat beter voor je is dan een knecht? Wanneer jullie (beiden) naar jullie bed gaan, zeg: 'Allahu Akbar' drieendertig keer, en 'Subhana Allah' drieendertig keer en 'Alhamdu Lillah' drieendertig keer, want dat is beter voor je dan een knecht

  • Reis Smeekbede

   Abd Allah b. Umar zei dat wanneer de Boodschapper van Allah ( s) op zijn rijdier zat om te reizen hij de Takbeer uit bracht (m.a.w. het zeggen van Allahu Akbar) en hij reciteerde:
   Subhana Alladhi sakh-khara lana hadha ua ma kunna lahu muqrinin, ua inna ila Rabbina la munqalibun, Allahumma inna nas’aluka fi safarina hadha al-birra ua at-taqua ua mina al-‘amali ma tarda. Allahumma hauuin ‘alaina safarana hadha uatui ‘anna bu‘dah, Allahumma Anta As-Sahibu fi as-safari ua Al-Khalifatu fi al-ahl, Allahumma inni a‘udhu Bika min ua‘tha’ is-safari ua ka’abati al-mandhari ua su’ il-munqalabi fi al-mali ua al-ahl
   Betekenis​: Ver verwijderd is Hij van iedere imperfectie Die ons hieraan heeft onderworpen, en wij hadden niet de kracht het zelf te bedwingen. O Allah, We vragen U om Birr en Taqwa in deze reis van ons, en we vragen U om daden welke U tevreden stellen, O Allah, vergemakkelijk onze reis en laat ons deze afstand snel afleggen. O Allah, U bent de metgezel op de reis en de erfgenaam van de familie, O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen de moeilijkheden van de reis, tegen het hebben van een verandering van de harten en het zijn in een netelige positie, en ik neem toevlucht in U tegen een gedoemde uitkomst waae het weelde en familie betreft. Bij het terugkeren van een reis moet iemand aan het bovenstaande toevoegen:

   ' Aibuna ta’ibuna ‘abiduna li rabbina hamidun '
   Betekenis ​ ​: We keren terug, berouwen, aanbidden, en prijzen onze Rubb
   (Muslim)

   Smeekbeden van de reiziger aan degenen die hij achterlaat. Abu Hurairah zei: ‘De Boodschapper van Allah ​​( s) nam afscheid van me en zei:
   ' Astaudi‘uka Allaha Al-Ladhi la tadi‘u uada’i‘uh '

   ​ Betekenis ​ ​: Ik plaats jou in het vertrouwen van Allah, Wiens vertrouwen nooit misplaatst is

   Ibn Omar zei altijd tegen degenen die wilden reizen: “De Profeet ( s) zou afscheid van ons nemen door te zeggen: ' Astaudi‘u Allaha dinaka ua amanataka ua khauatima ‘amalik.'
   ​ Betekenis​: Ik plaats jullie Deen, jullie trouw en het einde van jullie daden in het vertouwen van Allah.

  • Wat iemand moet zeggen bij het betreden van de Stad…

   Suhaib zei dat de Boodschapper van Allah nooit een stad binnenging totdat hij zei: ' Allahumma Rabba as-samauati es-sab‘i ua ma adhlalna ua Rabba al-aradina as-sab‘i ua ma aqlalna ua Rabba ash-shaiatini ua ma adlalna ua Rabba ar-riahi ua ma dharaina as-’aluka khaira hadhihi al-qariati ua khaira ahliha ua khaira ma fiha ua a‘udhu Bika min sharriha ua sharri ahliha ua sharri ma fiha. '
   Betekenis​: O Allah, Rubb van de zeven hemelen en alles dat door hun overschaduwd wordt, en de Rubb van de aarde en alles dat op zijn oppervlak staat en de Rubb van de Satans en allen die zij hebben doen afwijken en de Rubb van de winden en al dat het meevoert. O Allah we vragen U het beste van deze stad, en de beste gastvrijheid van zijn inwoners en we zoeken toevlucht bij U tegen zijn kwaad en het kwaad van zijn bewoners.

  • Wat iemand moet zeggen bij het zien van iets dat hij leuk vindt

   A'ishah zei dat wanneer de Profeet ( s) ergens over geamuseerd was hij zei: 'Alhamdu Lillah al'ladthee be'ni'mate'he to'tim'mos-saa'le'haat'
   Betekenis​: Alle lof is verschuldigd aan Allah met Wiens Genades alle goede dingen zijn voltooid. En als iets hem hinderde zei hij:

   ' Alhamdu Lillahi ‘ala kulli hal.'
   Betekenis​: Alle lof is verschuldigd aan Allah in iedere situatie.

  • Wat de Profeet zei als hij zich ergens vestigde

   Kholah b. Hakeem zei: Ik hoorde de Boodschapper van Allah ( s) zeggen: 'Wie zich ergens vestigt (voor een bepaalde tijd) en hij zegt: ' A‘udhu bi Kalimati Ellahi at-tammati min sharri ma khalaq.'
   Hij zal niet worden geschaadt door iets totdat hij de plaats verlaat.
   (Sahih al-Jami’)

   Betekenis​: Ik zoek toevlucht bij de perfecte (en complete) woorden van Allah tegen het kwaad van alle geschapen dingen.

  • Wat iemand moet zeggen voor het hebben van gemeenschap met zijn vrouw

   Ibn Ab'bas zei dat de Boodschapper van Allah( s) zei: Als iemand van jullie zijn familie wil benaderen, laat hem zeggen​:
   ' Bismi Ellah, Allahumma jannibna ash-shaitana ua jannib ash-shaitana ma razaqtana.'Als Allah wil dat er naar aanleiding daarvan een kind wordt geboren, hij zal helemaal niet door de Sheitan worden geschaad.
   (Muslim)

   Betekenis​: Ik begin met de naam van Allah. O Allah vrijwaar en bescherm ons tegen de Satan en vrijwaar en bescherm wat U ons heeft gegeven tegen Satan.

  • Wat iemand moet zeggen voor het eten

   Jabir b. Abd Allah zei: : 'Ik hoorde de Profeet ​( s) zeggen als een man zijn huis betreedt en hij noemt Allah bij het binnengaan, en voor hij zijn eten eet, noemt hij de naam van Allah. Dan zal de Shaitan zeggen: ‘Je hebt geen plaats om te verblijven noch heb je een maaltijd.’ Maar als een persoon niet de naam van Allah noemt bij het betreden van zijn huis zal Shaitan zeggen, jij hebt een plaats om vannacht te verblijven, en als de persoon niet de naam van Allah noemt voordat hij gaat dineren, Shaitan zal zeggen: ‘Jij hebt een plaats om vannacht te verblijven en je hebt een maaltijd.’

   A'ishah zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: 'Als iemand van jullie zijn eten eet moet hij de naam van Allah noemen, en als hij dit vergeet, moet hij zeggen:
   ' Bismi Ellahi fi auualihi ua akhirih '
   (Tirmithi)

   Betekenis​: Ik begin met de naam van Allah aan het begin en het einde van deze maaltijd.

  • Wat iemand moet zeggen na het eten en drinken

   MAbu Sa'eed al-Khudri zei dat de Profeet ( s) zei: ' Alhamdu Lillahi Al-Ladhi at‘amana ua saqanaha ua ja‘alana mina al-muslimin.'
   Betekenis​: Alle lof is verschuldigd aan Allah Die ons voedsel en drinken heeft gegeven en ons Moslims heeft gemaakt.

  • Wat iemand moet zeggen als hij de vijand vreest

   Abd Allah b. Qais zei dat zijn vader hem vertelde dat wanneer de Profeet ( s) een volk vreesde hij zei: ' Allahumma inna naj‘aluka fi nuhurihim ua na‘udhu Bika min shururihim '
   Betekenis​: O Allah we vragen U om de vijand onder ogen te komen en we zoeken toevlucht tegen hun kwaad.

  • Wat iemand moet zeggen als hij in nood is

   Ibn Ab'bas zei dat de Profeet ( s) gewend was om Allah te smeken met het volgende als hij in nood was: ' Laa ilaaha illa Allahu Al-‘Adhimu Al-Halim, laa ilaaha illa Allahu Rabbu Al-‘Arshi El-‘Adhim, laa ilaaha illa Allahu Rabbu as-samauati ua Rabbu al-ardi ua Rabbu Al-‘Arshi El-karim.'
   Betekenis​: Er is geen god het waard aanbeden te worden behalve Allah, de Verhevene, de Genereuze. Er is geen god het waard aanbeden te worden behalve Allah de Rubb van de Grote Troon. Er is geen ware god het waard aanbeden te worden behalve Allah de Rubb van de hemelen en de aarde, de Rubb van de Grote Troon.

   Abdurrahmaan b. Abi Bakrah zei dat zijn vader zei dat de Profeet ( s) zei: 'De smeekbede van iemand die in nood is, luidt:
   ' Allahumma rahmataka arju fa la takilni ila nafsi tarfata ‘ain, ua aslih li sha’ni kullahu laa ilaaha illa Ant '

   Betekenis​: O Allah ik zoek Uw genade, en laat me geen seconde afhankelijk zijn van mijzelf. En verbeter mijn situatie voor mij. Er is geen god het waard aanbeden te worden behalve U alleen.

  • Wat iemand moet zeggen wanneer hij wordt geteisterd met zorgen en angst

   Abd Allah b. Masood zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: 'Geen slaaf, na te zijn geteisterd door angst en zorgen, zegt:
   Allahumma inni ‘abduka ibnu ‘abdika ibnu amatika, nasiati bi iadika, madin fiia hukmuka, ‘adlun fiia qada’uka, as’aluka bi kulli Ismin hua Lak, sammaita bihi Nafsaka au anzaltahu fi Kitabika au ‘allamtahu ahadan min khalqika au ista’tharta bihi fi ‘ilmi el-ghaibi ‘Indek, an taj‘ala Al-Qur’ana rabi‘a qalbi ua nura basari ua jala’a huzni ua dhahaba hammi.'
   Behalve dat Allah zijn angst en zorgen zal verwijderen en het zal vervangen met geluk. Ze zeiden: ‘O Boodschapper van Allah ​( s) moeten wij deze woorden leren? Hij zei: ‘Natuurlijk, degene die het hoort moet het uit het hoofd leren.’

   Betekenis​: O Allah ik ben Uw slaaf, zoon van Uw slaaf, zoon van Uw vrouwelijke slaaf. U heeft totale meesterschap over mij. Uw bevel over mij is voor altijd uitvoerbaar en Uw besluit over mij is Rechtvaardig. Ik vraag U met iedere naam die aan U behoort met welke U Uzelf heeft benoemd of overgeleverd in Uw Boek, of die U aan ieder van Uw creaties heeft geleerd of welke U heeft bewaard in de kennis van het ongeziene bij U, dat U de Koran het leven van mijn hart maakt en het licht van mijn borst en het vertrek van droefheid en verlossing van mijn angst.

  • Wat iemand moet zeggen wanneer hij is getroffen door een calamiteit en zorgen

   Een persoon moet niet tegen zichzelf smeken, maar hij moet zeggen wat de Boodschapper van Allah ( s) beveelt. Het is overgeleverd dat Anas zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: 'Laat iemand van jullie niet de dood voor zichzelf wensen ten gevolge van een calamiteit welke hem overkomt. Als hij geen keus heeft, dan moet hij zeggen:
   ' Allahumma ahini ma kanat al-haiatu khairan li ua tauaffani idha kanat al-uafatu khairan li.'

   Betekenis​: O Allah houd mij in leven zolang als het leven goed voor mij is, en laat mij sterven, als de dood beter voor mij is.

  • Wat iemand moet zeggen wanneer hij een nieuwe thobe (kleding) draagt

   Abu Sa'eed al-Khudri zei: 'Wanneer de Boodschapper van Allah ( s) gewend was een thobe te dragen, of dit nu een thobe, tulband, of andere kleding was zei hij:
   ' Allahumma Laka al-hamdu Anta kasautanih, as’aluka min khairihi ua khairi ma suni‘a lah, ua a‘udhu Bika min sharrihi ua sharri ma suni‘a lah.'

   Betekenis​: O Allah aan U behoort alle Lof. U heeft het mij gegeven als kleding. Ik vraag U de goedheid ervan en de goedheid waarvoor het gemaakt is. Ik zoek toevlucht bij Allah tegen het kwaad en het kwaad waar het voor is gemaakt

  • Wat iemand moet zeggen wanneer hij iets nieuws verwerft

   Amr b. Shu'aib vertelde dat zijn vader zei dat zijn grootvader zei dat de Profeet ( s) zei: Als iemand van jullie een slaven- meisje, vrouw, of een rijdier verwerft, laat hem het bij haar voorhoofd nemen en Allah smeken het te begunstigen, en laat hem zeggen:
   ' Allahumma inni as’aluka khairaha ua khaira ma jubelat ‘alaih, ua a‘udhu Bika min sharriha ua sharri ma jubelat ‘alaih.' ​Als het verworvene een rijdier is moet hij het bij zijn bult vasthouden, en met deze smeekbede smeken.’

   Betekenis​: O Allah ik vraag U mij zijn goedheid en zijn goede manieren te schenken en ik zoek toevlucht bij U tegen zijn kwaad en zijn kwade manieren.

  • Wat iemand moet zeggen wanneer hij kwaad is

   Sulaiman b. So'rad zei: 'Ik zat met de Profeet ( s) en twee mannen waren aan het ruzie maken. Eén van hun liep rood aan en zijn nek zwol op (van boosheid) en de Profeet ​ zei: 'Ik ken een woord, dat als hij het zou zeggen, hij geen enkele boosheid zou vinden...hij zei: 'A'oodtho bil'laah minash'shaitan.' Ze zeiden tegen hem dat de Profeet zei om toevlucht tegen Shaitan te zoeken...hij zei toen: ‘Ben ik gek?’
   Betekenis​: Ik zoek toevlucht bij Allah tegen de Satan