Manieren van Du'aa

De bevelhebben van de gelovigen, Umar b. al-Khattab zei: Ik maak me geen zorgen over het antwoord op mijn Du’aa, meer over de smeekbede zelf. En als ik ben geïnspireerd om Du’aa te maken, zal Allah het beantwoorden.'

De Du'aa heeft vele manieren, aan welke een persoon die smeekt zich moet houden tijdens zijn smeekbede, zodat zijn smeekbede meer kans maakt om te worden geaccepteerd. Van deze manieren zijn:

 • Alleen het wettige consumeren​,dat wat hij eet, drink, draagt, en alleen wettige zaken gebruiken. Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: 'O mensen, Allah is ver verwijderd van iedere imperfectie, en accepteert alleen zuivere daden. Waarlijk Allah heeft de gelovigen bevolen met wat Hij de Boodschappers bevolen heeft. Hij​ zegt:(O Boodschappers, eet van de goede dingen en doe rechtvaarige daden, zeker Ik ben Al-Wetend over wat jullie doen.)
  En Hij zegt: komen, en wees Allah dankbaar, als Hij waarlijk degene is die jullie aanbidden.)
  De Profeet ( s) noemde toen een man met slordig haar en bedekt met stof die een lange afstand had gereist en die toen zijn handen ophief naar de hemelen zeggende: ‘O mijn Rubb! O mijn Rubb!’ en hij consumeerde het onwettige, dronk van het onwettig, droeg het onwettige, en was opgevoed en gevoed met Haraam...dus hoe kan Allah zijn smeekbeden beantwoorden?​
  (Muslim)


  Ibn Abbas zei dat Sa'd b. Abi Waq'qaas zei: 'O Boodschapper van Allah, vraag Allah om me onder de mensen wiens smeekbedes Hij beantwoordt te plaatsen! De Boodschapper van Allah ​ ( s)zei: 'O Sa'd eet van de pure (wettige) dingen, en Allah zal je smeekbedes beantwoorden. Bij Allah, een persoon die een hapje van Haraam eet, zijn Du’aa zal veertig dagen worden afgewezen! Het Vuur is verdienstelijker voor een persoon die …. en die onwettige zaken consumeert.'
 • Wanneer een persoon smeekbeden verricht en Allah smeekt, zou hij in een reine staat moeten zijn, gericht naar de de Qiblah, en zijn handen opheffen

  Salman zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: 'Waarlijk jullie Rubb is bescheiden en genereus…Hij zou het onprettig vinden als zijn slaaf zijn handen opheft (Allah smekend) om hem niet te antwoorden.”
  (Ibn Hibban)


  Al-Muhaajir b. Qunfudth zei: 'Ik passeerde de Profeet ( s) terwijl hij aan het urineren was, en ik groette hem, maar hij beantwoordde mij niet, totdat hij de wassing verrichtte. Daarna verontschuldigde hij zichzelf zeggende: 'Ik heb er een hekel aan de naam van Allah te noemen terwijl ik niet in een reine staat was.'
  (Ibn Khuzaimah)
 • Een persoon zou moeten smeken terwijl zijn stem niet te luid is, noch te zacht.
  Allah zegt: (En verricht je salat niet met luide stem, en spreekt er niet zacht bij, maar zoekt een weg daartussen.)
  (17:110)


  Abu Musa al-Ash'ari zei: We waren met de Boodschapper van Allah ​ ( s) en iedere keer als we in een vallei omlaag gingen, brachten we Tahleel uit (m.a.w. het zeggen van: La'ilaaha il'la Allah) en Takbeer (m.a.w. het zeggen van:Allah Akbar) en we verhieven onze stemmen terwijl we dit deden. De Profeet ​ zei: 'O mensen! Verhef jullie stemmen niet, want jullie roepen niet Eén aan die doof of niet aanwezig is, maar de Ene Wie met jullie is, geen twijfel is Hij Al-Horend, Altijd nabij (tot alle dingen met Zijn Kennis).'
  (Bukhari)
 • Door te beginnen met de smeekbede door Allah te loven en de vermelding van de Profeet ( s) te verhogen.

  Een persoon moet daarna nederig berouw tonen aan Allah, en hij moet de smeekbede hier ook mee eindigen. Allah zegt: (Daar zal het gebed erin zijn: 'Ver verwijderd bent U, O Allah van elke imperfectie!' en hun begroeting daar zal zijn 'Salaam.' En het einde van hun gebed zal zijn 'Alle lof is voor Allah, de ​Rubb van de werelden.' ​ ​)
  (10:10)

  Fudaalah b. Ubaid al-Ansaari zei dat de Profeet ​ ( s) een man zag die smeekte tijdens zijn gebed…hij prees Allah niet, noch vermelde hij de naam van de Profeet ( s) en daarna vertrok hij. De Profeet ​( s) zei: 'Deze man is te overhaast!’ Toen riep hij hem en zei tegen hem: 'Als iemand van jullie smeekbeden verricht, laat hem dan beginnen met het prijzen van zijn Rubb en dan de vermelding verheffen van de Profeet ​ ( s) en dan smeken voor wat je wenst.'
  (Ibn Khuzaimah)
 • De persoon moet Allah smeken door Hem te vragen met Zijn prachtige namen en attributen.
  Allah zegt: (En aan Allah behoren de Schone Namen, roept Hem daarmee aan en verlaat degenen die misbruik van Zijn Namen maken: zij zullen worden vergolden voor wat zij plachten te doen.)
  (7:180)

  Abd Allah b. Buraidah vertelde dat zijn vader zei dat de Boodschapper van Allah ( s) een man hoorde zeggen: Allahumma inni as’aluka bi ’anni Ash-hadu Annaka Anta Allah, laa ilaaha illa Anta Al-Ahad As-Samad Alladhi lam ialid ua lam iulad ua lam iakun lahu kufouan ahad

  Betekenis: 'O Allah ik getuig dat U Allah bent, Die geen partners heeft. De Ene...de Ene van wie het geschapene afhankelijk is...Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt; en er is niemand gelijk aan Hem.’

  De Profeet ( s) zei: 'Je hebt Allah bij Zijn Grootste Naam gevraagd, met welke als je Hem vraagt, Hij je zal antwoorden, en als Hij daarmee gesmeekt wordt antwoordt Hij.'
  (Ibn Hibban)

 • De persoon die Allah smeekt moet vroom zijn, bevreesd over Zijn bestraffing, en hoopvol over Zijn beloning. Allah zegt: (En (gedenkt) Zakariyya, toen hij zijn Heer aanriep: “Mijn Heer, laat mij niet alleen (zonder nageslacht) en U bent de beste van de erfgenamen. “ Toen verhoorden Wij hem en Wij schonken hem Yahya en Wij maakten zijn vrouw geschikt (om te baren). Voorwaar, zij wedijverden in goede daden en riepen Ons aan, verlangend (naar Onze Genade) en vol ontzag (voor Onze bestraffing). En zij waren nederig tegenover Ons.
  (21:89-90)
 • Wacht niet ongeduldig op het antwoord van je smeekbede. Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: 'Iemand van jullie wordt beantwoord zolang als hij niet gehaast wacht op het antwoord van zijn smeekbede zeggende: ‘Ik smeekte, en ik ontving geen antwoord!'​
  (Bukhari)
 • Iemand moet geen overtredingen maken in zijn Du'aa. Abd Allah b. Mugahf'fal zei dat hij zijn zoon hoorde zeggen: 'O Allah, Ik vraag U om mij het witte paleis aan de juiste kant van Jannah te geven!’ Hij zei: ‘O zoon, als je Allah vraagt, vraag Hem Jannah, en zoek je toevlucht tegen het Hellevuur, want ik heb de Profeet ( s) horen zeggen: 'Tegen het eind der tijden zullen er mensen zijn die overtredingen maken in hun smeekbeden en hun wassing.'
  (Ibn Hibban)
 • Iemand mag geen Du’aa maken om de relaties van verwantschap te verbreken of om zondige zaken te zoeken. De Profeet ( s) zei: 'Geen Moslim zal Allah smeken terwijl de smeekbede niet het doorsnijden van relaties met verwanten omvat of zondige zaken, behalve dat Allah hem één van drie zaken geeft...of Allah zal zijn Du’aa beantwoorden, of bewaakt het kwaad welke gelijk is aan waar hij om vraagt, of Hij zal de beloning voor hem opbergen.’
  De Metgezellen zeiden: 'O Boodschapper van Allah ​, we zullen Allah dan overdadig vragen!' Hij zei: 'Vraag Hem, want daar houdt Hij van!'
  (Hakim)

 • Allah smeken op eerbare en nobele tijden en plaatsen. De Profeet ( s) zei: De beste smeekbede is de smeekbede op de Dag van Arafah. Het beste dat ik en de Profeten voor mij zeiden is 'Laa ilaahah il'lal-laah' (m.a.w. er is geen god het waard aanbeden te worden behave Allah alleen).'
  ​(Baihaqi)

  Het is prijzenswaardig om Allah te vragen op de Dag van Jumu’ah, zoals in de Hadeeth van Abu Hurairah dat de Profeet ( s) zei: 'Hierin zit een uur waarin geen slaaf Allah vraagt terwijl hij aan het bidden is voor iets, behalve dat Allah hem zal geven waar hij om vraagt.'
  (Bukhari)

  Het is ook prijzenswaardig om Allah te vragen gedurende de Maand van Ramadan, de Profeet ( s) zei: 'In de maand van Ramadan, zullen de Poorten van de Hemel geopend zijn, en de Poorten van de Hel zijn gesloten en de Satans zijn vastgeketend.'​
  (Baihaqi)

  Hij moet smeken terwijl hij vast. Abu Hurairah vertelde dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: 'Drie Du’aa (smeekbedes) van mensen zullen niet worden afgewezen; de (smeekbede) van een persoon die vast totdat hij zijn vasten verbreekt, (de smeekbede van) een rechtvaardige Imam, en (de smeekbede van) de onderdrukte. Zijn Du’aa zal verheven worden boven de wolken, en de poorten van de hemelen zullen er voor geopend worden, en de Rubb zal zeggen: ‘Bij Mijn macht, Ik geeft je de overwinning zelfs na een tijd.'
  ​(Ibn Khuzaimah)

  Het laatste derde deel van de nacht, en na de verplichte gebeden, zoals in de Hadeeth van Abu Umaamah dat er gezegd was tegen de Boodschapper van Allah ( s) welke Du'aa maakt het meeste kans te worden geaccepteerd?
  Hij ( s) zei: 'Du'aa gedurende de nacht, en Du'aa na de Fard (verplichte) gebeden.'
  (Tirmidthi)

  Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ( s) zei: 'Onze Rubb daalt af naar de laagste hemel gedurende het laatste derde deel van iedere nacht, en Hij zal zeggen: ‘Wie roept Mij aan en Ik zal hem antwoorden? Wie vraagt van Mij en Ik zal hem geven? Wie zoekt vergeving, en Ik zal hem vergeven?'​
  (Bukhari)

  Iemand moet Allah vragen gedurende Sujood (neerknieling); Ibn Abbas zei dat de Profeet ( s) een gordijn verplaatste en mensen zag bidden achter Abu Bakr en hij zei: 'Geen verheugende tijdingen van profeetschap blijven, behalve voor een ware droom waarin iemand zichzelf ziet of anderen zien voor hem. Het is verboden om de Koran te reciteren gedurende Rukoo (buiging) en Sujood (neerknieling). Voor Rukoo, verheerlijk je Rubb daarin, en voor Sujood smeek Allah opdat je smeekbeden kunnen worden beantwoord.'​
  (Muslim)

  Du'aa kan worden geaccepteerd wanneer het regent of wanneer legers elkaar onder ogen zien; Imam ash-Sha'fiee, moge Allah genade met hem hebben, zei dat de Profeet ( s) zei: 'Zoek het antwoord op je smeekbeden wanneer je oog in oog staat met je vijand, wanneer de Iqamah wordt opgeroepen voor de gebeden, en wanneer de regen valt.'

 • Herhaal de smeekbede drie keer. Abd Allah b. Masood vertelde dat de Boodschapper van Allah ( s) beval de Du’aa drie keer te herhalen en om drie keer vergeving te zoeken.
  (Abu Dawood)
 • Zoek nabijheid tot Allah en vraag Hem door goede daden welke hij gedaan heeft. Abd Allah b. Umar zei: 'Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: 'Drie mannen van onder degenen die voor jullie waren, vertrokken samen totdat ze s’avonds een grot bereikten en gingen er binnen. Een grote steen rolde van de berg naar beneden en sloot de opening van de grot. Ze zeiden (tegen elkaar), ‘Niets kan je redden van deze steen dan Allah aan te roepen en verwijzingen te geven over goede daden welke je hebt gedaan (voor de zaak van Allah alleen).

  ‘Dus één van hun zei, ‘O Allah! Ik had bejaarde ouders (welke ik gewend was om eerst te voorzien van melk) en ik voorzag mijn familie nooit van melk vóór hun. Op een dag, was ik bij toeval vertraagd, en ik kwam (s’nachts) terwijl ze hadden geslapen. Ik melkte de schapen voor hun en bracht de melk naar hun, maar ik vond hun slapend. Ik vond het vervelend om mijn familie te voorzien van melk vóór hun. Ik wachtte op hun met de beker melk in mijn hand en ik bleef wachten totdat ze opstonden bij het aanbreken van de dag. Toen stonden ze op en dronken de melk. O Allah! Als ik dat voor Uw zaak alleen deed, verlicht ons dan van onze kritieke situatie veroorzaakt door deze steen. Dus verschoof de steen een beetje maar ze konden er niet uit.’

  De Profeet ( s) voegde toe, ‘De tweede man zei, ‘O Allah! Ik had een nicht wie mij de liefste was van alle mensen en ik wilde geslachtsgemeenschap met haar hebben maar ze weigerde. Later had ze het moeilijk in een jaar van hongersnood en ze kwam naar mij en ik gaf haar honderdtwintig Dinars op voorwaarde dat ze mijn verlangen niet zou afwijzen, en ze stemde toe. Toen ​ik op het punt stond mijn verlangen te vervullen, zei ze: ‘Het is illegaal voor jou om mijn kuisheid geweld aan te doen behalve door een rechtmatig huwelijk. Dus, zag ik het als een zonde om geslachtsgemeenschap met haar te hebben en liet haar omdat ze de liefste van alle mensen voor me was, en ook liet ik het goud dat ik haar had gegeven. O Allah! Als ik dat deed voor Uw zaak alleen, ontzet ons alstublieft van de huidige calamiteit.’ Dus verschoof de steen een beetje meer, maar ze konden er nog steeds niet uit.
  De Profeet ( s) voegde toe, “Toen zei de derde man, ‘O Allah! Ik had een paar arbeiders in dienst en ik betaalde hun lonen met de uitzondering van één man die zijn loon niet nam en wegging. Ik investeerde zijn loon en ik kreeg daarvan veel eigendom. (Toen na een tijd) kwam hij en zei tegen mij: ‘O slaaf van Allah! Betaal me mijn loon. Ik zei tegen hem: Alle kamelen, koeien, schapen, en slaven die je ziet zijn de jouwe. Hij zei: ‘O slaaf van Allah! Drijf niet de spot met mij!’ Ik zei: ik drijf niet de spot met jou. Dus, nam hij de gehele kudde, voerde ze weg en liet niets achter. O Allah! Als ik dit deed voor Uw zaak alleen, ontzie ons dan van het huidige lijden.’ Toen, verschoof de steen volledig en ze liepen eruit.’
  (Bukhari)
 • Wanneer iemand smeekt moet hij dit stellig doen en Allah vastberaden vragen, en zichzelf nederig maken voor Allah. De Profeet ( s) zei: 'Als je Allah smeekt, vraag hem vastberaden en zeg niet: ‘als U het wenst, geef mij dan…’omdat niemand Allah kan dwingen iets te doen.’
  (Bukhari)
 • Iemand moet Allah smeken terwijl hij oplettend is op wat hij zegt, en zeker ervan dat Allah hem zal antwoorden. De Profeet ( s) zei: ' 'De harten zijn schepen en sommigen kunnen meer dragen dan anderen, dus wanneer je Allah vraagt, vraag Hem wanneer je zeker en vastberaden bent dat Hij je zal antwoorden. Allah antwoordt geen slaaf als deze Hem aanroept terwijl hij onoplettend of verstrooid is.’​
  (Ahmed)
 • Smeek Allah met de smeekbeden die in de Koran en in de autentieke Sunnah genoemd worden. A'ishah zei dat de Boodschapper van Allah de voorkeur gaf aan beknopte smeekbedes , en verliet langdradige, onduidelijke smeekbedes.
  (Abu Dawood)
 • Zonden die een persoon begaat moeten hem niet ontmoedigen te smeken. Iblees, moge Allah hem vervloeken, die de ergste is van alle creaties, smeekte Allah en Allah antwoorde hem.
  Allah zegt: (Hij zei: “geef mij uitstel tot de Dag waarop zij opgewekt zullen worden.” Hij (Allah) zei: “Voorwaar, jij behoort tot hen aan wie uitstel is gegeven.”)
  (7:14-15)

  Abu Hurairah zei: 'Ik hoorde de Profeet zeggen, 'Als iemand een zonde begaat en dan zegt, ‘O mijn Rubb! Ik heb gezondigd, vergeef mij alstublieft! En zijn Rubb zegt, ‘Mijn slaaf heeft bekend dat hij een Rubb heeft die zonden vergeeft en er voor straft! Ik heb daarom mijn slaaf (zijn zonden) vergeven. Daarna blijft hij een tijd zonder het begaan van zonden en daarna begaat hij een andere zonde en zegt, ‘O Mijn Rubb, ik heb een andere zonde begaan vergeef mij alstublieft,’ en Allah zegt: ‘Mijn slaaf heeft bekend dat hij een Rubb heeft die zonden vergeeft en er voor straft? Ik heb daarom mijn slaaf (zijn zonden) vergeven. Daarna blijft hij een tijd zonder het begaan van zonden en dan begaat hij een ander zonde (voor de derde keer) en zegt, ‘O Mijn Rubb! , Ik heb een andere zonde gepleegd, vergeef mij alstublieft,’ En Allah zegt, ‘Mijn slaaf heeft bekend dat hij een Rubb heeft wie zonden vergeeft en er voor straft? Ik heb daarom Mijn slaaf zijn zonde vergeven, hij kan doen wat hij wil.’​
  (Bukhari)

  Een dichter zei: Wanneer mijn hart verhardde, en ik nergens heen kon Hoopte ik dat Uw vergeving mij zou omvatten Mijn zware zonden rijzen boven mij Maar wanneer ik denk aan Uw vergeving, is dat veel groter!