Middelen van bescherming en het vrijwaren van iemand zelf

 • Voortdurend Koran reciteren,omdat Sheitan vlucht van het huis waarin de Koran wordt gereciteerd

  Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) zei Maak van jullie huizen geen begraafplaatsen. Waarlijk Satan vlucht van het huis waarin het hoofstuk van Al-Baqarah wordt gereciteerd.'
  (Muslim)

 • Zeg 'Bismillah' (Ik begin met de naam van Allah) wanneer je iets doet, omdat dit een middel van bescherming is, tegen Satan.

  De Profeet ( s ) zei: 'De beschermende barriere welke de Jinn vóórkomt van het kijken naar de privedelen van de kinderen van Adam is door te zeggen 'Bismillah'​.'
  (Tirmidhi)

 • Smeek Allah voor goedheid wanneer hij zichzelf, zijn familie of zijn kinderen ziet uitmunten in goedheid; zoals te zeggen, ‘O Allah geeft hem van Uw gaven, en bescherm hem van kwaad’of zeg: 'Mashallah tabaarakal-laah'​ i.e.
 • Zoek toevlucht bij Allah om zichzelf en zijn familie en zijn kinderen te beschermen , tegen al het kwaad. De Profeet ( s ) deed dit voor al-Hasan and al-Husain. Hij zou zeggen: Jullie vader zou dit doen met Isma'eel en Ishaaq
  A‘udhu bi Kalimat Ellahi at-tammati min sharri ma khalaq
  Betekenis​: Ik zoek mijn toevlucht bij de perfecte woorden van Allah tegen het kwaad van alle gecrëeerde zaken.

 • Wees te allen tijde opmerkzaam jegens Allah, en geef uiting aan Dhikr (gedenken). Allah zegt: (Gedenkt Mij daarom, dan zal Ik jullie gedenken en weest Mij dankbaar en weest Mij niet ondankbaar.)
  (2:152)

  Abd Allah b. Yasr zei dat een Bedoeïen tegen de Boodschapper van Allah ( s ) zei: 'De Shari'ah wetten zijn velen, dus informeer mij van iets dat ik kan aanhangen!’ De Boodschapper van Allah ( s ) zei: 'Hou de gedenking van Allah op je tong.​
  (Haakim)

  Allah gedenkt degene die aan Hem denkt. Allah zegt: Ik ben zoals Mijn slaaf denkt dat Ik ben ,en Ik ben met hem als hij Mij gedenkt. If he remembers Me in himself, I too remember him; and if he remembers Als hij Mij gedenkt in gedachten, zal Ik hem ook gedenken; en als hij Mij gedenkt in een groep mensen zal Ik hem gedenken in een groep die beter is dan zij; en als hij een spanwijdte dichter bij Mij komt, dan kom Ik een ellebooglengte dichter naar hem; en als hij een ellebooglengte dichter bij Mij komt, kom Ik een afstand van twee uitgestrekte armen dichter bij hem; en als hij lopend naar Mij toe komt, kom Ik rennend naar hem toe.’ ​
  (Bukhari)  Allah heeft gezegd in Zijn Boek dat het voortdurend gedenken van Hem een reden is voor het verlichten en afzien van calamiteiten nadat ze zijn voorgevallen. Allah zegt: (En voorwaar, Yoenoes behoort zeker tot de gezondenen. (Gedenkt) toen hij wegliep naar het volgeladen schip. Toen lootte hij (om een plaats erop) en hij behoorde daarop tot de verliezers. Toen slokte de vis hem op en hij verweet zichzelf. En als hij niet tot degenen die de Glorie van Allah prezen behoord had. Zou hij zeker in zijn buik zijn gebleven, tot de Dag waarop zij worden opgewekt.)
  (37:139-144)

  Het voortdurend gedenken van Allah is een reden voor acceptatie van iemands smeekbede door Allah, en het is ook een versterking welke de slaaf zal vrijwaren. De Profeet ( s ) zei:
  'Waarlijk Allah inspireerde Yahya b. Zakariyyah met vijf woorden welke Hij hem beval en de kinderen van Israel; het leek dat hij verlaat was in het overbrengen van deze boodschap aan hun, dus Eesa zei tegen hem: ‘Allah heeft je opgedragen om vijf woorden over te brengen aan je mensen welke jullie moeten naleven...dus of je brengt dit aan hen over, of ik zal het aan hen overdragen!’ Hij zei: ‘O Eesa, niet doen, want ik vrees dat als jij het aan hen overbrengt, Allah mij zal straffen, en ik zal gestraft worden.
  Dus bracht hij de kinderen van Israel samen in de Moskee in Jeruzalem, en het werd overvol, totdat ze in de vensterbanken zaten, hij sprak hen toen aan zeggende;
  ‘ Waarlijk Allah heeft mij opgedragen om jullie vijf woorden over te dragen welke jullie moeten naleven; de eerste...ken Allah geen partners toe, als voorbeeld van iemand die ​partners aan Allah toeschrijft is als een man ​die een slaaf koopt met zijn eigen geld (goud en zilver), en ze in zijn huis huisvest...en tegen hun zegt: ‘werk en breng me de opbrengst; dus werkte hij en bracht de opbrengst aan iemand anders dan zijn meester...dus wie van jullie zal tevreden zijn met zijn slaaf als hij dit doet? Allah, heeft jullie geschapen, en voor jullie voorzien dus schrijf Hem geen partners toe. Als jullie bidden, kijk dan niet rond, want Allah kijkt naar Zijn slaaf zolang hij niet rondkijkt in zijn gebed. Ik beveel jullie te vasten, en het voorbeeld hiervan is als een man in een groep die een buidel met musk heeft, iedereen zal de geur willen ruiken, en vasten is fraaier voor Allah dan een geur van musk.
  Ik beveel jullie liefdadigheid te geven, en het voorbeeld hiervan is als een man die gevangen gehouden werd door de vijand, en ze bonden zijn handen aan zijn nek, en ze brachten hem voort om onthoofd te worden, en hij zei tegen hun,
  willen jullie het mij toestaan om mij vrij te kopen van jullie? Hij gaf hun een beetje en veel, totdat hij zich vrijkocht van hun, dus ik beveel jullie om Allah veel te gedenken, en het voorbeeld van het gedenken van Allah is als een man die achterna gezeten werd door de vijand, en hij kwam toen bij een versterkte vesting, en bleef daarin en redde zichzelf van de vijand,
  Evenzo, de slaaf zal niet worden gered van Satan tenzij hij Allah gedenkt.’

  De Profeet ( s ) zei toen: 'Ik beveel jullie met vijf zaken; Allah heeft mij opgedragen dat jullie blijven bij de algemene groep van Moslims, om te luisteren en te gehoorzamen, te emigreren naar Islamitische landen, en Jihad op het pad van Allah te doen. Wie afwijkt van de algemene groep van Moslims, de afstand van een ellebooglengte, heeft de schoot van Iman en Islam verlaten, en wie roept met de ​Da’wah van ​Jaahiliyah, hij is van de brandstof van het Vuur. Het was gezegd O Boodschapper van Allah, zelfs als hij vast en bidt...hij zei: ‘zelfs als hij vast en bid...’ Dus roep mensen op tot het pad van Allah, Wie jullie gelovigen en Moslims noemt, slaven van Allah’​.
  (Tirmidthi)

  Het gedenken van Allah zal volstaan als iemand de Koran niet kan reciteren. Abd Allah b. Abi O'faa, moge Allah tevreden met hem zijn, zei: ‘een man kwam naar de Profeet van Allah ( s ) en zei: 'O Boodschapper van Allah, ik kan de Koran niet memoriseren, leer me dus iets dat volstaat voor mij. Hij zei: 'Zeg: Subhanaalah (Ver verwijderd is Allah van iedere imperfectie), Alhamdu Lillah (Alle lof is aan Allah verschuldigd), Laa ilaaha il'laa Allah (Er is geen god het waard aanbeden te worden behalve Allah alleen), Allahu Akbar (Allah is de grootste) en Laa hawla wa laa quwata il'laa bil'laah (Er is geen kracht noch macht dan door Allah).'

  De man zei: 'Dit is voor Allah…wat is voor mij?' Hij ( s ) zei zeg: Rabbi ighfir li ua irhamni ua ihdini ua ‘afini ua orzuqni
  'O Allah vergeef me, en heb genade met mij, leidt me en geef me gratie, en voorzie mij.’'

  De Boodschapper van Allah ( s ) ​ zei: Zijn handen waren gevuld met goedheid.'
  Het gedenken van Allah houdt de sheitan weg en vrijwaart hem van de infuistering van Sheitan.

  Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) zei 'Sheitan zal drie knopen in iemands hoofd leggen terwijl hij slaapt, en zal zeggen jij hebt een lange nacht te slapen...wanneer hij wakker wordt en de naam van Allah noemt, zal één knoop ongedaan gemaakt worden, en als hij woedoe verricht, zal een andere ongedaan gemaakt worden, en als hij bidt, zal de laatste knoop ongedaan gemaakt worden, en hij zal zeer energiek worden en een goed karakter hebben, anderszins zal hij van slecht karakter zijn en lui.' (Bukhari)

  De Profeet ( s ) informeerde ons over de straf van iemand die wegblijft van de dhikr van Allah, zeggende: (En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen verzamelen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand.) (20:124)