Calamiteiten vanuit een Shari’ah Perspectief

Calamiteiten zijn niet een kwaadaardig voorteken zoals sommigen bemerken; eerder wordt een persoon getest met goede zaken. Allah zegt: (Iedere ziel zal de dood ervaren en Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een beproeving, en tot Ons zullen jullie terug keren.)
(21:35)

Als voor het type genoemd in het bovenstaande vers…het proces van kwaad; Allah zal zijn slaaf testen om te zien of hij geduldig zal verdragen of niet. Allah zegt: (En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten. Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen.)
(2:155)

Als voor het tweede type, het proces van goed; Allah zal Zijn slaaf testen om te zien of hij dankbaar is of niet. Allah, de Verhevene vertelt ons het verhaal van de Profeet Sulaiman : (Degene met kennis van Schrift zei: “Ik zal hem in een oogwenk naar jou toebrengen.” En toen hij hem vóór zich geplaatst zag, zei hij: “Dit is een gunst van mijn Heer, om mij op de proef te stellen of ik dankbaar zal zijn of ik ondankbaar zal zijn. Maar hij die dankbaar is, is slechts dankbaar voor zichzelf. En wie ondankbaar is: voorwaar, mijn Heer is Behoefteloos, Edel.”)
(27:40)

Een persoon moet begrijpen dat als hij getest wordt met goede zaken het niet een teken is dat Allah van hem houdt en tevreden met hem is. Allah zegt over Qaroon: (Voorwaar, Qaroen behoorde tot het volk van Moesa, maar hij bedroog hen. En Wij schonken hem zoveel schatten dat hun sleutels met moeite door een groep sterke mannen gedragen zouden kunnen worden. (Gedenkt) toen zijn volk tot hem zei: “Wees niet hoogmoedig: voorwaar, Allah houdt niet van de hoogmoedigen. En zoek met wat Allah jou gegeven heeft het Huis van het Hiernamaals en vergeet niet jouw deel in de wereld. En doe goed zoals Allah jou goed heeft gedaan en zoek geen verderf op de aarde. Voorwaar, Allah houdt niet van de verderfzaaiers.” Hij (Qaroen) zei: “Voorwaar, dat wat aan mij gegeven is, berust slechts op kennis die ik bezit.” Wist hij dan niet dat Allah vóór zijn tijd generaties heeft vernietigd die veel sterker waren dan hij en meer (rijkdom) verzameld hadden? En de misdadigers hoeven niet over hun zonden ondervraagd te worden (want Allah kent hun zonden al). Toen begaf hij zich onder zijn volk, in vol ornaat. Degenen die het wereldse leven wensten, zeiden: “Hadden wij maar zoveel als Qaroen gegeven is. Voorwaar, hij is zeker een man die geweldig geluk heeft.” En degenen aan wie de kennis gegeven was, zeiden: “Wee jullie, de beloning van Allah is beter voor wie gelooft en goede daden verricht. En zij wordt niet bereikt, behalve door de geduldigen.” Daarom deden wij hem en zijn woning in de aarde wegzinken. En voor hem was er geen groep naast Allah die hem kon helpen. En hij behoorde niet tot de weerbaren.)
(28:76-81)

Sahl b. Sa'd zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) Dhul-Hulaifah passeerde en een rottend schaap zag met zijn poot omhoog, en hij ( s ) zei: ‘Is dit schaap waardeloos voor zijn meester?’ de Metgezellen zeiden: ‘ja! Hij ( s ) zei toen: ‘Bij de Ene in Wiens handen mijn leven is, deze wereld is meer waardeloos voor Allah dan dit dier voor zijn meester! Ware het leven in deze wereld eender aan de vleugel van een vlieg, Hij zou de ongelovigen zelfs geen water te drinken hebben gegeven.’
(Haakim)

Allah geeft werelds rijkdommen aan degenen van wie Hij houdt en aan degenen van wie Hij niet houdt; aangezien het succes in het Hiernamaals alleen wordt toegekend aan degenen van wie Allah houdt. Verder, als een persoon met een calamiteit te kampen krijgt, betekent dit niet dat Allah deze persoon haat. Allah, de Verhevene vertelt ons in de Koran het verhaal van de Profeet Ayoub zeggende: (En (gedenkt) Ayyoeb toen hij zijn Heer aanriep (en zei:) “Voorwaar, tegenspoed heeft mij getroffen en U bent de Barmhartigste der Barmhartigen.” Toen verhoorden Wij hem en hieven de tegenspoed voor hem op. En Wij gaven hem zijn familie en het daaraan gelijke aan hem (erbij), als een Barmhartigheid van Ons en als een vermaning voor de aanbidders.
(21:83-84)Mus'ab b. Sa'd b. Malik leverde over dat zijn vader zei: “O Boodschapper van Allah, wie zijn de meest geteste en beproefde mensen in deze wereld? Hij antwoorde: “De Profeten, en dan degenen die overeenkomstig aan hen zijn (i.a.w. de godsvrezenden en vromen). Een man zal worden getest en beproefd in overeenstemming met zijn vroomheid en Deen. Als het individu een sterk geloof heeft, wordt hij op een hardere manier getest en beproefd, evenzo, als de man’s Deen zwak is, wordt hij in overeenstemming daarmee getest. Een persoon zal te kampen krijgen met calamiteiten totdat hij zondenvrij zal zijn.
(Ibn Hibban #2901)

Abd Allah b. Mughaf'fal zei dat een man een vrouw streelde ,die bekend stond als hoer tijdens de Dagen van Onwetendheid, toen hij langs haar liep. Ze riep in afkeuring uit: ‘Laat me met rust! Allah heeft ons gereinigd van Shirk (polytheisme) en heeft ons gëeerd met Islam!’ Hij liet haar gaan, maar draaide zijn hoofd om naar haar te kijken, (en terwijl hij dit deed) botste hij op een muur en sneed zijn gezicht. Hij ging toen naar de Profeet ( s ) en hij zei “Allah wil het goede voor jou, want als Allah het goede voor een slaaf wil, zal Hij hem straffen in dit leven voor de zonden die hij begaan heeft. Maar als Hij het slechte voor een slaaf wil, zal Hij de straf voor zijn zonden uitstellen tot het Hiernamaals.”
(Hakim #8133)

De Profeet ( s ) zei: ‘Een persoon wordt geteisterd en beproefd in zijn gezondheid, nakomelingen en weelde totdat hij Allah (op de Dag der Opstanding) zondenvrij zal ontmoeten.’
(Ibn Hib’ban #2924)

De beloning die Allah heeft beloofd voor degenen die geduldig verdragen is alleen voor de geduldige gelovige!

Imam Ibn al-Qayyim, moge Allah hem genadig zijn, zei : 'Een persoon wordt 1 beschouwd in een categorie van zes categoriëen, als hij afkeur heeft van iets dat is voorbeschikt voor hem.

 • 1 ste Categorie:
  Zuivere Tawheed, zodanig dat een persoon zal zeggen, ‘Allah heeft voorbestemd, voorbeschikt, gecrëeerd, en Zijn Wil zal geschieden.’
 • 2 e Categorie:
  Gerechtigheid, zodanig dat een peroon zal zeggen, ‘Allah is rechtvaardig, al wat Hij bepaald is rechtvaardig.’
 • 3 e Categorie:
  Barmhartigheid, zodanig dat een persoon zal zeggen, 'Allah's barmhartigheid overtreft Zijn boosheid.'
 • 4 e Categorie:
  Wijsheid, zodanig dat een persoon zal zeggen, 'Allah is al-Wijs, en Hij heeft verordend dat deze beschikking zal geschieden, daarom moet er een goddelijke wijsheid achter zitten welke we wel of niet kunnen waarnemen.’
 • 5 e Categorie:
  Dankbaarheid, zodanig dat een persoon zal zeggen, ‘Alle lof komt Allah alleen toe.’
 • 6 e Categorie:
  Complete Onderwerping aan Allah, zodanig dat een persoon zich zal realiseren dat hij een slaaf is, en dat al wat zijn Meester verordent en wil, zal geschieden.
  (Fawaa'id pg. 32)


Redenen voor Calamiteiten die Mensen Overkomen

 • Zonden begaan

  Allah zegt: (En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel.)
  (42:30)

  A’ishah zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) zei: “Richting het eind der tijden zullen sommige landen verdwijnen, sterke winden zullen opsteken (en aardbevingen zullen voor komen).’ Ze zei: ‘O Boodschapper van Allah! Worden we vernietigd, en onder ons zijn de 2 vromen? ‘Hij zei: ‘Ja, als het kwaad wijd verspreid is.’
  (Tirmidthi)

  Abu Musa zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) zei: ‘Allah zal de onderdrukker vele kansen geven om zijn onderdrukkig te stoppen; maar als Hij hem straft (voor zijn onderdrukking) Hij zal er niet van afzien. De Boodschapper van Allah ( s ) reciteerde toen: (Zo is de kastijding van jullie Rubb wanneer Hij samenlevingen afstraft in het midden van hun onrecht; afschuwelijk, inderdaad, en zwaar is Zijn kastijding.)
  (Bukhari)

  Ali zei: ‘Iedere droefenis welke (de Ummah) overkomt is verschuldigd vanwege een zonde, en er wordt niet van afgezien totdat (mensen) berouw tonen (aan Allah).’

  Een Dichter zei: Zonden maken iemand achteloos, en als iemand doorlopend zondigt; zal hij worden vernederd

  Wanneer iemand zijn zonden opgeeft, zijn hart zal herleven, en het is beter voor hem om het met zijn grillen oneens te zijn.

 • Liefde voor dit leven en er naar verlangen boven al het andere; achteloosheid voor het Hiernamaals, en zich er niet op voorbereiden.
  De Profeet ( s ) zei: ‘ Degenen die verlangen en zoeken naar de versiering van het Hiernamaals, Allah zal toereikend zijn voor hem met wat hij heeft, en zal voor hem zijn zaken verzamelen, en wat Allah voor hem heeft gewild van deze Dunya (wereldse zaken) hij zal het op een makkelijke manier bereiken. Degenen die verlangen en zoeken naar de versiering van dit leven, Allah zal hem in nood hiervan stellen, en zal niet voor hem zijn zaken verzamelen, en hij zal alleen in deze Dunya bereiken wat Allah heeft verordend.’ ' (Tirmidthi)
 • Verslindende Riba (woekerrente), en het faciliteren ervan.

  Allah zegt: (O jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat er van (het vragen) van rente overblijft, als jullie gelovigen zijn. En wanneer jullie (dit) niet doen: weest op de hoogte van de oorlog van Allah en Zijn Boodschapper. Maar als jullie berouwvol zijn: dan blijft jullie oorspronkelijke bezit voor jullie. Jullie plegen (dan) geen onrechtvaardigheid en jullie worden niet onrechtvaardig behandeld.
  (2:278-279)

  Verslindende Riba zal de goedheid van de weelde uitvegen. De Pofeet ( s ) zei: ‘Niemand verteert Riba, behalve als hij nooddruftig wordt.’
  (Ibn Majah)

  Degene die Riba verteert, wordt verwijderd van de genade van Allah. Jabir zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) zei: ‘Allah vervloekt degene die Riba neemt, en degene die het geeft, en degene die (het contract) schrijft, en de twee getuigen die dit verklaren.’
  (Muslim)

  Een ander bewijs welke zijn kwaad bewijst zijn de woorden van de Profeet ( s ) : ‘Riba heeft drieënzeventig niveau’s, de minste staat gelijk aan ontucht met iemand’s (eigen) moeder; en de ernstigste is (het binnenvallen) van de (beschermde privacy) van een Gelovige.
  (Hakim)

 • Publiekelijk zondigen, het verfraaien en hopen dat het onder de mensen wordt verspreid. Allah zegt:
  (Voorwaar, degenen die er van houden dat de gruweldaad zich verspreidt onder degenen die geloven: voor hen is er een pijnlijke bestraffing op de wereld en in het Hiernamaals. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.)
  (24:19)

  De Profeet ( s ) zei: ' Iedereen van mijn Ummah (natie) wordt gewaarborgd behalve degenen die openlijke zondes tonen. Het aankondigen van de zonden die een persoon gedurende de nacht pleegt, terwijl Allah dit toebedekt (zodat anderen niet zien wat hij heeft gedaan) wordt ook beschouwd als het openlijk tonen van zondevolle daden. De persoon zou zeggen: ‘Ik deed dit en dat vannacht’...hij ging slapen terwijl Allah hem had toegedekt en hij maakt zichzelf ongedekt.’
  (Bukhari)

  Abd Allah b. Umar zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) tegen hem zei: ‘O Muhaajireen, ik zoek toevlucht bij Allah dat jij geteisterd wordt met vijf zaken of dat je ze zult aanschouwen. Ontucht wordt niet schijnbaar onder de mensen totdat plagen, en ziektes welke eerder niet gekend waren wijdverspreid raken. Mensen zullen niet bedriegen in gewicht en in afmeten, behalve dat ze worden geslagen met hongersnood en ontoereikende benodigdheden, en een heerser die hun onrecht aandoet. Ze zullen zakaat niet voorkomen, behalve dat ze de regen zullen voorkomen, en als het niet voor de dieren was geweest, zouden ze geen regen ontvangen. Ze zullen niet de belofte van Allah en Zijn Boodschapper verbreken behalve dat hun vijand (van buitenaf)de overhand over hun krijgen, en sommige van hun bezittingen zal nemen. Hun heersers zullen niet met het Boek van Allah regeren, behalve dat burgerlijke strijd onder hun uitbreekt.’
  (Haakim)

 • Verzaken en verlaten van het bevelen met het goede en het verbieden van het kwade. Dit inderdaad zou de Ummah vrijwaren.
  Allah zegt: (Vervloekt waren degenen die ongelovig waren van de Kinderen van Israel, door de tong (en) van Dawoed en Isa, de zoon van Maryam. Dit was omdat zij ongehoorzaam waren en (de wet) plachten te overtreden. Zij verboden elkaar het verwerpelijke niet dat zij verrichtten. Slecht was het wat zij plachten te doen! Jij ziet velen van hen degenen die ongelovig zijn als beschermers nemen. Slecht is het wat zij voor zichzelf gedaan hebben, Allah is vertoornd op hen. En zij zullen eeuwig levenden zijn in de bestraffing. Indien zij maar in Allah geloofd hadden en in de Profeet en in wat aan hem neergezonden was, dan hadden zij hen niet tot beschermers genomen, maar velen van hen zijn zware zondaren.)
  (5:78-81)

  Abu Bakr zei: 'O mensen lees dit vers: (O jullie die geloven, op jullie rust (verantwoordelijkheid voor) jullie zelf. Degenen die van het pad afraken zullen jullie niet schaden als jullie zijn geleid.) en ik heb de Boodschapper van Allah ( s ) horen zeggen: ‘Als mensen, de onderdrukker andere mensen zien onderdrukken, en hem niet stoppen, zal de bestraffing van Allah hem omvatten.’
  (Tirmidthi)

 • Het tonen van liefde voor zondaars (i.a.w. ongehoorzaam aan Allah), stelt hem op één plaats met hun, en oefent iemands inspanning hem te ondersteunen.
  Abd Allah b. Masood zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) zei: ‘ Eén van de eerste zonden (van de) Kinderen van Israel, was dat een persoon een andere persoon zou ontmoeten en hij zou zeggen: ‘O jij en jij, vrees Allah en stop met wat je aan het doen bent! Want het is niet wettig voor jou. ‘ Hij zal hem dan de volgende dag ontmoeten, en (het feit dat hij de vorige dag aan het zondigen was zou hem niet beletten om te) eten, drinken en met hem samen te zitten. Wanneer ze dit deden verhardde Allah hun harten (degenen die zondigden en degenen die niet zondigden). Daarna reciteerde hij:
  (Vervloekt waren degenen die ongelovig waren onder de Kinderen van Israel bij de tong van David en van Jezus, de zoon van Maria. Dat was omdat ze ongehoorzaam en (gewoon) overtraden. Ze waren niet gewend om elkaars overtredingen te voorkomen. Hoe ellendig was dat was ze deden. Jullie zien velen van hun bondgenoten worden van degenen die niet geloven. Hoe ellendig is dat wat ze vooruitgestuurd hebben voor zichzelf in dat waarvoor Allah boos op hen is geworden, en in de straf waarin ze voor altijd zullen verblijven. En als ze hadden geloofd in Allah en de Profeet en wat aan hem was overgeleverd, hadden ze hun niet als bondgenoten genomen; maar velen van hun zijn beslist ongehoorzaam.) Toen zei hij: ‘Nee, bij Allah jullie zullen het goede bevelen en het kwade verbieden en de onderdrukker behoeden voor zijn onderdrukking en hem houden aan de waarheid.’
  (Abu Dawood)
 • De gelovigen belachelijk maken, vijandigheid tegen hun verspreiden, in het bijzonder de vromen onder hen.
  Allah zegt: (Voorwaar, Allah zal degenen die geloven verdedigen. Voorwaar, Allah houdt van geen enkele ongelovige verrader.)
  (22:38)

  Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) zei dat Allah zei: ‘Wie een wali (een vrome man) van mij schade toebrengt, Ik heb de oorlog aan hem verklaard.’
  (Bukhari)

  Het belachelijk maken van gelovigen, zal mogelijk leiden tot het belachelijk maken van de Deen van Allah, welke een persoon uit de schoot van de Islam zal werpen. Allah zegt: (En als jij (O Mohammed) hen vraagt (over hun gespot), dan zullen zij zeker antwoorden: “Wij kletsten en schertsten maar wat.”Zeg: “Plachten julle de spot te drijven met Allah en Zijn Verzen en Zijn Boodschapper?” Verontschuldigt jullie maar niet, waarlijk, jullie zijn ongelovig geworden nadat jullie geloofden. Als Wij een groep van jullie vergeven (vanwege hun berouw) dan zullen Wij een andere groep bestraffen omdat zij misdadigers waren.)
  (9:65-66)
 • Het tonen van minachting voor mensen, hen kleineren en bespotten. Allah zegt:
  Allah says: (Degenen die beledigende aanmerkingen maken over de vrijwillige gevers onder de gelovigen over de aalmoezen en over degenen die vanwege hun armoede niets kunnen vinden (om te geven), tenzij met de grootste moeite, en die dan de spot met hen drijven: Allah zal de spot op hen terugwerpen en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.)
  (9:79)

  De Boodschapper van Allah ( s ) zei: 'Toon geen minachting voor jullie broeder, omdat Allah genade met hem kan hebben, en jou kan teisteren
  (Tirmidhi)
 • Samenspannen tegen de slaven van Allah, door hun te bedriegen of door je verraderlijk tegen hun te gedragen.
  Allah zegt: (Maar de slechte list treft niemand dan de beramers ervan.)
  (35:43)

  De Boodschapper van Allah ( s ) zei dat Allah zei: "Ik heb sommigen onder de mensen gecreëerd wiens spraak zoeter is dan honing, en harten die bitterder zijn dan Saber (de bitterste plant). Ik zweer bij Mijzelf, Ik zal hun teisteren met een droefenis welke de meest geduldige persoon in de war maakt... Denken ze dat ze Mij kunnen misleiden? Of, denken ze dat ze Mijn grenzen kunnen overschrijden?”
  (Tirmidhi)
 • Genieten van de overvloed van Allah, en Hem geen enkele dankbaarheid tonen, of dankbaarheid tonen aan anderen dan Hem op rekening daarvan.

  Allah zegt: (Voorwaar, Qaroen behoorde tot het volk van Moesa, maar hij bedroog hen. En Wij schonken hem zoveel schatten dat hun sleutels met moeite door een groep sterke mannen gedragen zouden kunnen worden. (Gedenkt) toen zijn volk tot hem zei: “Wees niet hoogmoedig: voorwaar, Allah houdt niet van de hoogmoedigen. En zoek met wat Allah jou gegeven heeft het Huis van het Hiernamaals en vergeet niet jouw deel in de wereld. En doe goed zoals Allah jou goed heeft gedaan en zoek geen verderf op de aarde. Voorwaar, Allah houdt niet van de verderfzaaiers.” Hij (Qaroen) zei: “Voorwaar, dat wat aan mij gegeven is, berust slechts op kennis die ik bezit.” Wist hij dan niet dat Allah vóór zijn tijd generaties heeft vernietigd die veel sterker waren dan hij en meer (rijkdom) verzameld hadden? En de misdadigers hoeven niet over hun zonder ondervraagd te worden (want Allah kent hun zonden al). Toen begaf hij zich onder zijn volk, in vol ornaat. Degenen die het wereldse leven wensten, zeiden: “Hadden wij maar zoveel als Qaroen gegeven is. Voorwaar, hij is zeker een man die geweldig geluk heeft.” En degenen aan wie de kennis gegeven was, zeiden: “Wee jullie, de beloning van Allah is beter voor wie gelooft en goede daden verricht. En zij wordt niet bereikt, behalve door de geduldigen.” Daarom deden wij hem en zijn woning in de aarde wegzinken. En voor hem was er geen groep naast Allah die hem kom helpen. En hij behoorde niet tot de weerbaren.)
  (28:79-81)

  Allah zegt: (Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?)
  (55:25)


  ‘Zo welke van de religieuze of wereldse gunsten van Allah hebben jullie genegeerd?’ en hoe excellent is het antwoord van de Jinn toen hij tot hun reciteerde e (Dus welke van de gunsten van jullie Rubb zullen jullie negeren?) Ze zeiden: ‘O onze Rubb we negeren niet één van uw gunsten, en tot u behoort alle lof.’