Manieren om calamiteiten te voorkomen en hoe de ef ecten te verminderen nadat ze toeslaan

 • De meest effectieve remedie om calamiteiten te voorkomen is waarlijk te geloven in voorbeschikking (Qada en Qadar – de zesde pilaar van Iman). Het is een sleutelrol in het verminderen van de effecten van calamiteiten welke de gelovige kunnen overkomen. Met dit geloof, kan de gelovige zichzelf vrijwaren en beschermen tegen vele psychologische ziektes en aandoeningen welke de mens teisteren...als de gelovige gelooft dat niets hem kan schaden behalve dat wat is voorbeschikt, zal hij tevreden zijn met wat Allah voorbeschikt heeft.

  Allah zegt: (Er treft de aarde of julliezelf geen ramp, of het staat in een boek, vóórdat Wij het doen gebeuren. Voorwaar, dat is voor Allah gemakkelijk. Opdat jullie niet zullen treuren over wat jullie is ontgaan en jullie niet opgetogen zullen raken over wat Hij jullie heeft gegeven. En Allah houdt van geen enkele verwaande opschepper.)
  (57:22-23)

  De Boodschapper van Allah ( s ) zei: "De sterke gelovige goedheid is beter en meer geliefd bij Allah dan een zwakke gelovige, en in beiden is goodness. Wees scherp op het verwerven van dingen welke je voordeel opleveren, en zoek de hulp van Allah, en wordt niet lui in het doen van daden van aanbidding. Als iets je schaadt, zeg dan niet; ‘Had ik dit of dat gedaan, dan was dit niet gebeurd’...maar zeg: ‘Allah heeft dit gewild, en wat Hij wil zal gebeuren; waarlijk als opent de deuren naar Satan.”
  (Muslim)

  De gelovige moet tevreden zijn met wat zijn Rubb heeft voorbestemd in ieder voorbeeld; of hij nou ziek of gezond is, rijk of arm. Als hij alleen tevreden is met zijn Rubb terwijl hij gezond, rijk en in een goede staat van zaken is, en ontevreden met Hem terwijl hij in een staat van armoede of ziekte is; dusdanige mensen beschrijft Allah in Zijn woorden: (En er zijn er onder mensen die Allah op de rand aanbidden: als hem iets goeds overkomt is hij daar tevreden mee, maar als hem een beproeving ten deel valt, wendt hij zijn gezicht weer af: hij verliest de wereld en het Hiernamaals. Dat is het duidelijke verlies!)
  (22:11)

  Als de slaaf weet dat alle zaken in de handen van Allah alleen liggen, Wie geen partners heeft, en dat Hij de rangschikker van alle zaken in de heerschappij is en van alle schepselen daarin...en dat Hij alleen bepaalt dat wat goed is en dat wat in het belang van de schepselen is. Als hij gelooft dat Hij de Ene is die voordeel verstrekt en schade veroorzaakt, en de Ene die geneest, en beschermt, de Ene Die geeft en terugneemt. Allah zegt: (En wanneer Allah jou met een tegenslag treft, dan is er niemand die deze kan wegnemen, behalve Hij. En wanneer Hij voor jou iets goeds wenst, dan kan niemand Zijn gunst tegenhouden. Hij treft daarmee wie Hij wil van Zijn dienaren. En Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.
  (10:107)

  Als de slaaf dit weet met zekerheid en zijn Iman versterkt, en uitsluitend vertrouwt op Allah, en zijn toevlucht zoekt bij Hem terwijl hij Zijn bestraffing vreest, en hoopt op Zijn beloning, en gunsten en genade (in dit leven) terwijl hij de benodigde (en gepaste) zaken doet om de gunsten van Allah te verkrijgen. Allah zegt: (en (voor) wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende.)
  (65:3)

  De slaaf is zwak en weet niet wat goedheid voor hem bevat. Allah zegt: (Maar het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben, terwijl het goed is voor jullie: en het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.)
  (2:216)

  Het zoeken van Allah’s beloning voor geduld voor dat wat Allah heeft bestemd...hetzij calamiteiten of kwellingen in hemzelf, zijn familie of weelde. Allah zegt: (En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten. Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: (Inna lillahi wa inna ilaihi radji’oen) “Voorwaar, aan Allah behoren Wij, en voorwaar, tot Hem zullen Wij terugkeren. “ Zij zijn degenen op wie de zegeningen van hun Heer neerdalen, en Barmhartigheid, en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen.)
  (2:155-157)

  De Boodschapper van Allah ( s ) zei: "Geen slaaf zegt:
  Inna lillahi ua inna ilaihi raji’un. Allahumma-jurni fi musibati uakhluf li khairan minhaa


  Wanneer hij is getroffen of geslagen met een calamiteit, behalve dat Allah hem zal belonen, en vervangt (m.a.w. dat wat hij verloren heeft) met iets beters.’

  Imam Ibn al-Qayyim, moge Allah genade met hem hebben, zei: “Dit woord is het meest heilzame ding dat een getroffen persoon kan zeggen, in dit leven en in het hiernamaals...omdat het twee grote fundamenten bevat. Als een persoon weet en ze vervult zal hij worden verlost van de bezoeking.  Het eerste: De slaaf, zijn familie, en zijn weelde behoren aan Allah, de Verhevene. Ze zijn alleen onder het bezit van de slaaf als een lening, dus als Hij deze van hem wegneemt, is het gelijk aan de eigenaar om zijn geleende zaken terug te nemen.

  Het tweede: De slaaf zal uiteindelijk tot Allah terugkeren, en hij zal – zonder twijfel – deze wereld achter zich laten. Hij wordt voorgebracht voor Allah alleen, zoals hij was geschapen, zonder enige familie, geld of aanhangers. Hij zal voor Allah staan met zijn goede en slechte daden. Daarom, als dit het begin van de slaaf is en zijn einde...hoe kan iemand zich verheugen over iets hij heeft bereikt, of wanhopen over iets dat hij is verloren. Wanneer een persoon zijn begin en eind overdenkt...dit is waarlijk een grote remedie voor deze bezoeking.'
  (Zad al-Ma'ad vol. 4, pg.188-195)
 • Het uitvoeren van Salah (m.a.w. gebeden). Allah zegt: (En vraagt (Allah) om hulp door middel van geduld en de salat.)
  (2:45)

  Telkens als een situatie de Profeet ( s ) overkwam die hem bezorgde, haastte hij zich om te bidden. Hij zou zeggen: O Bilal roep de Iqamah voor het gebed, en verlos ons ermee.'
  (Abu Dawood)

 • Goed denken over Allah, en geen ontevredenheid tonen. Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) zei: "Waarlijk Allah zegt: 'Ik ben in staat te doen met mijn slaaf wat hij van Mij denkt; als hij goed wenst, krijgt hij dat...en als hij het slechte wenst, krijgt hij dat.”
  (Ibn Hib’ban)
 • Allah veelvuldig gedenken. Door dit te doen, zal een persoon verlost worden van calamiteiten en kwellingen en het zal zijn Iman versterken. Allah zegt: (Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.)
  (13:28)

 • Allah veelvuldig smeken. Allah zegt (Of wie heeft de in nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept, en het onheil weggenomen wordt en jullie tot gevolmachtigden gemaakt worden op de aarde? Is er een god naast Allah? Weinig is het dat jullie je laten vermanen!)
  (27:62)

  Allah zegt: En jullie Heer zegt: "Roept Mij aan, dan zal Ik jullie verhoren. Zij die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen onderdanig de hel binnengaan."
  (40:60)

 • Om te geloven dat calamiteiten worden vergezeld met verlossing, en dat moeilijkheden worden vergezeld met gemak. Allah zegt: (Voorwaar, met de moeilijkheid komt de verlichting.)
  (94:6)

  Een dichter zei: In een verschrikkelijke situatie, sloot alles zich om me heen (Plotseling) werd ik verlost en ik dacht dat er geen verlossing tot mij zou komen.

 • Weten dat het leven in deze wereld alleen voor een korte periode is. Het is niet eeuwigdurend, want alles wordt vernietigd. Allah zegt: (Alles wat op aarde is zal vergaan. En het Aangezicht van jouw Heer is blijvend, de Bezitter van Majesteit en Eer.)
  (55:26-27)
 • De onbeduidendheid van deze wereld weten. Sahl b. Sa'd zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) Dhul-Hulaifah passeerde en een rottend opgezwollen schaap zag met zijn poot opgeheven, en hij ( s ) zei: 'Is dit schaap waardeloos voor zijn meester? ‘de Metgezellen zeiden: ‘Ja!’ Hij ( s ) zei toen: 'Bij de Ene in Wiens handen mijn leven is, deze wereld is waardelozer voor Allah dan dit dier voor zijn meester! Als het leven van deze wereld gelijk was aan zelfs maar de vleugel van een vlieg, zou Hij de ongelovige niet eens water te drinken hebben gegeven.'
  (Haakim)

 • Weten dat de mens deze wereld niet zal verlaten totdat hij de toegewezen termijn die Allah hem heeft toegewezen in dit leven heeft voltooit. De Boodschapper van Allah ( s ) zei: 'Jibreel heeft mij net geïnformeerd dat geen ziel deze wereld zal verlaten totdat het de toegewezen termijn heeft voltooit die Allah het heeft toegewezen, en de bepalingen heeft ontvangen die Allah voor hem heeft bestemd. Dus zoek passend leven. Laat moeilijke situaties je niet forceren om het te zoeken in onwettige middelen, want Allah verleent aan een individu die Hem gehoorzaamt.'
  (Mu’jam al-Kabeer)


Imam Ibn al-Qayyim, moge Allah genade met hem hebben, vermeldde een aantal aanvullende remedies, welke zijn:

 • Iemand zou moeten waarnemen welke beproevingen een ander zijn overkomen. Hij moet weten dat hij niet de enige persoon is die calamiteiten te verduren krijgt. Als hij in de wereld zou zoeken zou hij concluderen dat calamiteiten voorkomen door, het missen van een gewenste kans of door het voorvallen van iets waar je een hekel aan hebt. Hij zou in gedachten moeten houden dat deze wereld een gebied is waarin iemand wordt beproefd en getest. Een plaats waarin iemand een beetje lacht en veel huilt; een plaats waarin iemand bij sommige gelegenheden gelukkig is en ongelukkig bij andere; een plaats waarin iemand een beetje plezier heeft en wordt verhinderd van vele andere zaken.

  Allah zegt: (Voorzeker, Wij hebben de mens tot gezwoeg geschapen.)
  (90:4)

  Allah zegt: (Als jullie gewond raken: het is ook zo dat de mensen (vijanden) door een soortgelijke verwoning getroffen zijn.)
  (3:140)

  Abd Allah b. Masood zei: Er is een droevige gelegenheid voor iedere gelukkige gelegenheid. Er is nooit een huis dat altijd gevuld is met plezier maar eerder is het gevuld met droevheid op andere tijden.’

  Een dichter zei: Ik weet dat geen calamiteit mij overkomt Behalve dat iemand voor mij er ook mee geslagen is

 • Iemand zou de calamiteit die hem overkomen is moeten overdenken, en Allah dankbaar zijn en Hem prijzen dat het niet groter was dan wat het is, en dat het niet in zijn Deen was. Iets dat een mens verloren is aan materialistische zaken in dit leven zal geen droefheid veroorzaken, behalve als de calamiteit in zijn Deen is. Hij moet Allah ook dankbaar zijn voor alle andere genades die hij gekregen heeft

  Het been van Urwah b. az-Zubair was geamputeerd en zijn zoon was vermoord op dezelfde dag, en hij zei: 'O Allah alle lof behoort tot U alleen...als U (een ding) van mij heeft genomen, waarlijk, U heeft mij gegeven...als U mij heeft getroffen met een calamiteit, U heeft mij zeker genezen...U heeft mij vier ledematen gegeven, en U heeft er één van weggenomen, en U heeft mij vier kinderen gegeven en er één van weggenomen.’

 • Iemand zou moeten weten dat moedeloosheid en het tonen van ontevredenheid over het besluit van Allah Hem kwaad zal maken, en Satan zal plezieren en de vijanden zal amuseren en vrienden pijn zal doen. Het zal ook iemands beloning teniet doen, en hem zwak maken. Als hij geduldig verdraagt en de beloning van Allah zoekt, zal hij zijn Rubb plezieren, en Satan vernederen, en zijn vijand ontzetten en zijn vriend plezieren.
 • Hij zou de calamiteiten die hem overkomen moeten beschouwen als een kans om goede daden bijeen te brengen, als hij geduldig verdraagt en de beloning van Allah zoekt.

  Abu Musa al-Ash'ari zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) zei: 'Wanneer de zoon van een gelovige sterft, zal Allah tegen de engelen zeggen: ‘Jullie hebben de ziel genomen van mijn slaaf’s zoon? ‘Ze zullen zeggen: ‘Ja.’ Allah zal tegen hen zeggen: ‘Jullie hebben de liefde van zijn hart genomen?’ Ze zullen zeggen: ‘Ja’. Hij zal hun vragen: ‘Wat zei mijn slaaf?’ Ze zullen zeggen: ‘ Hij heeft waarlijk, U geprezen en verkondigd dat hij tot U behoort en dat hij tot U terug zal keren.’ Allah zal tegen de engelen zeggen: ‘Bouw voor hem een huis in Jannah en noem het het huis van Lof.’
  (Ibn Hibban)

  Abu Sa'eed al-Khudri zei dat de Profeet ( s ) zei: 'Geen Moslim wordt getroffen met uitputting, ziekte, zorgen, droefheid, kwaad of pijn...zelfs een prik die hem schaadt, behalve dat Allah zijn zonden weer zal goedmaken wegens dat.’
  (Bukhari)

 • Hij zou moeten weten dat het geduldig verdragen en zoeken naar de beloning van Allah gedurende calamiteiten waarlijk één van de karaktertrekken van de gelovigen is en een oorzaak welke iemand Jannah doet binnentreden. Allah zegt: (En Wij zullen jullie zeker beproeven, totdat Wij toetsen wie van jullie de strijders en de geduldigen zijn. En Wij beproeven jullie daden.)
  (47:31)
  Ibn Abbas zei dat hij zei tegen sommigen van zijn metgezellen: ‘Zal ik jullie niet een vrouw laten zien van de vrouwen van Jannah?’ Ze zeiden: ‘Zeker!’ Hij zei: ‘Deze zwarte vrouw kwam bij de Profeet ( s ) en zei tegen hem: ‘Ik heb epileptische aanvallen, en ik raak onbedekt als dit gebeurt...dus smeek Allah voor mij (m.a.w. om me van deze ziekte te verlossen). ‘De Profeet ( s ) zei: 'Als je wenst, verdraag geduldig, en Jannah zal je gegeven worden. En als je wenst, zal ik Allah smeken (om je te verlossen van deze ziekte). ‘Ze zei toen: ‘Ik zal het geduldig verdragen, maar ik raak onbedekt (vanwege de epileptische aanval).’ Dus de Boodschapper van Allah ( s ) smeekte Allah voor haar.’
  (Bukhari)


  Suhaib zeidat de Boodschapper van Allah ( s ) zei: 'Verbazingwekkend is de materie van de gelovige! Alles is heilzaam en belonend voor hem, en dit is alleen voor de gelovige! Als hij begenadigd is met een barmhartigheid, zal hij Allah dankbaar zijn, en het zal (belonend) voor hem zijn. Als hij met een calamiteit geslagen wordt, zal hij geduldig verdragen en het zal beter voor hem zijn.’
  (Muslim)

 • emand zou in gedachten moeten houden dat zelfs wanneer moedeloosheid hem overkomt...hij hoe dan ook geduldig moet verdragen. Dit type van geduld is niet prijzenswaardig, en de drager wordt er hierdoor niet voor beloond. Mahmoud b.

  Labeed vertelde dat de boodschapper van Allah ( s ) zei 'Als Allah van een volk houdt, Hij zal hun testen...wie geduldig is zal worden beloond vanwege zijn geduld, en wie moedeloos is wordt getuchtigd vanwege dit.’
  (Ahmed)

 • Hij zou in gedachten moeten houden dat de Ene Wie hem test en teistert de Meest Barmhartige is. Hij veroorzaakt de teistering niet om hem te vernietigen, noch om hem te straffen; eerder, Hij test zijn geduld, geluk in het gehoorzamen van Allah, en geloof in Hem. Hij wil ook Zijn slaaf Hem horen aanroepen, en Zijn hulp zoeken en Hem smeken

  Umar b. alKhattab benaderde de Profeet ( s ) terwijl de buit van een gevecht voorgebracht werd...en onder hen was een vrouw die haar kind borstvoeding gaf. De Profeet ( s ) zei: 'Denk je dat deze vrouw haar kind in het vuur zal gooien?’ De metgezellen zeiden: ‘Hoe kan ze, terwijl ze hem niet kan laten gaan?’ De Profeet ( s ) zei: ‘Waarlijk Allah is barmhartiger voor Zijn slaven dat deze vrouw voor haar kind is.’
  (Bukhari)

 • Hij zou in gedachten moeten houden dat de ellende in dit leven, hem in feite zal leiden naar een gelukkig leven in het Hiernamaals. En Geluk in dit leven zal hem leiden naar ellende in het Hiernamaals. Daarom, is het beter om te verplaatsen van een punt van tijdelijke ellende naar een permanente staat van plezier en geluk dan het tegenovergestelde

  De Profeet ( s ) zei: 'Jannah (hemelse woonplaats) wordt omgeven door moeilijkheden, en het Hellevuur wordt omgeven door lusten en verlangens.’
  (Muslim)

  Dit betekent niet dat een mens onbezield zou moeten zijn en zonder gevoelens, en dat iemand niet sommige van zijn natuurlijke emoties zou moeten tonen. Wat is verboden is dat iemand moedeloos wordt, boos en ontevreden met de bepalingen van Allah. Anas b. Malik zei: 'We traden binnen met de Boodschapper van Allah ( s ) bij Abu Saif, de smid, wiens vrouw de melkmoeder van Ibraheem – de zoon van de Profeet – was, dus de Profeet ( s ) hield Ibraheem, kuste hem en besnuffelde hem. Daarna traden we bij hem binnen terwijl hij stierf, en de Boodschapper van Allah ( s ) huilde. Abdurrahman b. Auf zei: 'En jij O Boodschapper van Allah (huilt ook)?’ De Boodschapper van Allah zei: 'O Ibn Auf, dit is een barmhartigheid, en ik zeg verder, Waarlijk tranen komen uit het oog, en het hart is droevig, en we zeggen alleen dat wat onze Rubb pleziert, en we zijn verdrietig door je heengaan O Ibraheem.'
  (Bukhari)

  Usaamah b. Zaid zei: 'De dochter van de Boodschapper van Allah ( s ) vroeg de Boodschapper van Allah ( s ) om bij haar te komen, omdat één van haar zonen stervende was. Dus de Boodschapper van Allah ( s ) stuurde een boodschapper om zijn salaam over te brengen en om tegen haar te zeggen: ‘Waarlijk aan Allah behoort wat Hij heeft gegeven en wat Hij heeft genomen, en alles heeft een vastgestelde tijd, dus heb geduld en zoek de beloning van Allah.'
  (Bukhari)

  Ze maakte toen een eed en stond erop dat hij kwam, dus ging hij terwijl hij vergezeld werd door Sa'd b. Ubaadah, Mu'aadth b. Jabal, Ubai b. Ka'b, Zaid b. Thabit, en andere mannen . Toen ze arriveerden, werd het kind aan de Profeet ( s ) gegeven terwijl hij langzaam bewoog en de Profeet ( s ) huilde. Sa'd zei toen: 'O Boodschapper van Allah wat is dit? Hij zei: “Dit is een barmhartigheid welke Allah in de harten van Zijn slaven heeft geplaatst...Waarlijk Allah heeft genade met Zijn barmhartige slaven.’
  (Bukhari)

  Een dichter zei: Laat de dagen passeeren zoals het ze behaagt. Wees gelukkig met het lot en de voorbeschikking. Als eenmaal iets gebeurt wat is verordend. Is er geen manier om het te stoppen