Methodes waarmee iemand Allah zal behagen

 • Wees opmerkzaam jegens Allah en zoek Zijn vergeving. Want de meeste van de calamiteiten die iemand overkomen zijn van de zonden die hij pleegt. Allah zegt: (En het onheil dat jullie treft, het is voor wat jullie handen begaan hebben. Maar Hij scheldt veel kwijt.)​
  (42:30)

  De Profeet ( s ) verklaarde de belangrijkheid van het voortdurend zoeken naar vergeving. Hij ( s ) zei: 'Wie voortdurend zoekt naar vergeving, Allah zal hem verlichting geven van iedere zorg, en respijt van iedere spanning en hem voorzien van plaatsen die hij het minst verwacht.'​
  (Haakim)

  Allah heeft ons geïnformeerd dat voortdurend berouw een oorzaak is voor het ontvangen van provisie, beloning, en het afzien van straf. Allah zegt: (Toen zei ik: “Vraagt jullie Heer om vergeving: voorwaar, Hij is Vergevensgezind. Hij zal dan overvloedige regens uit de hemel over jullie neerzenden. En jullie bezittingen en kinderen vermeerderen en Hij zal jullie tuinen schenken en Hij zal jullie rivieren schenken.)
  (71:10-12)

  Allah heeft het maken van bekentenis en erkenning van deze zonden en berouw tonen aan Allah onder de oorzaken gesteld welke de calamiteiten zullen vermijden. Erkenning alleen (door uiting) is niet voldoende. Dit moet worden aangevuld met een sterke vastberadenheid en geloof, welke iemand de zonde doet verlaten, zich treurig laat voelen het te doen, en een zekere vastberadenheid er niet naar terug te keren. Allah zegt: (En (gedenkt) Yoenoes toen hij kwaad wegging en meende dat Wij geen macht over hem hadden. Toen riep hij uit in de duisternissen: “Er is geen god dan U, Heilig bent U: voorwaar, ik behoorde tot de onrechtvaardigen. “ Toen verhoorden Wij hem en Wij redden hem uit de nood. En zo redden Wij de gelovigen.)
  (21:87-88)

 • Iemand zou opmerkzaam moeten zijn jegens Allah gedurende makkelijke tijden, door Hem dankbaar te zijn voor alle genades en gaven die Hij ons gegeven heeft, door Hem te gedenken, en Hem op juiste wijze te aanbidden

  Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) zei: 'Wie wenst geantwoord te worden terwijl hij in nood is, moet Allah overdadig smeken in gemakkelijke tijden.’

 • De Profeet ( s ) zei in de Hadeeth die is overgeleverd door Ibn Abbas : 'Wees opmerkzaam jegens Allah in tijden van gemak, en Allah zal je bijstaan in moeilijke tijden.’

  Het helpen van Moslims tijdens hun ontberingen. Abd Allah b. Umar zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) zei: ' 'Wie wil dat zijn smeekbede geaccepteerd wordt, en zijn moeilijkheden verlicht, laat hem iemand helpen die in schulden is.'

  De Boodschapper van Allah ( s ) zei: 'Wie een gelovige helpt tijdens ontberingen, Allah zal hem steunen tijdens de ontberingen van het Hiernamaals. Wie een gelovige met schulden helpt, Allah zal hem helpen in dit leven en in het Hiernamaals. Wie de fouten van een gelovige toedekt in deze wereld, Allah zal zijn fouten in dit leven en in het Hiernamaals toedekken. Allah zal de slaaf helpen, zolang als hij zijn broeder helpt. Wie een pad zoekt waarin hij kennis verkrijgt, Allah zal het pad naar Jannah (de Hemelse Woonplaats) makkelijk voor hem maken. Een volk zal niet samenkomen in een huis of de huizen van Allah en de Koran reciteren en bestuderen, behalve dat zij rustig zullen zijn, en de genade van Allah zal op hun neerdalen, en Allah zal hun loven (in het bijzijn van de engelen) en hun belonen. Wie geen goede daden vooruit stuurt, zijn nakomelingen zullen hem niet baten.’
  (Muslim)

 • Het geven van liefdadigheid en het doen van rechtvaardige daden. Bij de wil van Allah, dit zal de calamiteiten terzijde stellen. Anas b. Malik zei dat de Profeet ( s ) zei: 'Liefdadigheid zal de boosheid van de Rubb verminderen en zal iemand vrijwaren van een kwade dood.'
  (Ibn Hibban)

  Mu'adth b. Jabal zei: ik vergezelde de Profeet ( s ) op een reis, en ik was dichtbij hem en terwijl we reisden, vroeg ik hem: 'O Boodschapper van Allah ( s ) informeer me over een daad welke me toestaat Jannah binnen te gaan en me vrijwaart van het Vuur,’ Hij zei: ‘Je hebt gevraagd over een grote zaak! En het is makkelijk voor iemand voor wie Allah het makkelijk maakt. Aanbid Allah, en ken hem geen partners toe. Voer gebeden uit, geef de Sakaat, vast Ramadan en voer de Hajj uit.’ Toen zei hij: ‘Zal ik je niet informeren over de poorten van goedheid?’ Vasten zal iemand vrijwaren van het Vuur en liefdadigheid zal iemands zonden wegcijferen zoals water vuur blust en iemands gebed gedurende de nacht. Daarna reciteerde hij de woorden van Allah:
  (Ze verlaten hun bedden wanneer ze hun ​Rubb ​in vrees en hoop aanroepen, en ze geven uit van wat Wij hun geschonken hebben. Geen ziel weet welke vreugden van het oog voor hun verborgen is gebleven voor de beloning van hun daden.)


  Hij zei toen: ‘Zal ik jullie informeren over het meest belangrijke aspect van de Deen, zijn pilaar en zijn hoogste punt?’ Mu'adh zei: 'Zeker O Boodschapper van Allah!' Hij zei: “Het belangrijkste aspect van de Deen is Islam (m.a.w. de twee getuigenissen van Geloof), en zijn pilaar is het gebed en zijn hoogste punt is de Jihad.” De Profeet ( s ) zei toen: ‘Zal ik jullie informeren over een zaak welke dit alles voor jullie verzekert?’ Mu’adh zei: ‘Zeker O Boodschapper van Allah!’ Hij zei: ‘Wees opmerkzaam, en bescherm je tong.’ (m.a.w. praat niet zonder reden). ​Mu’adh zei: ‘Worden we verantwoordelijk gehouden voor wat we zeggen?’ Hij zei: ‘Moge je moeder je verliezen! Worden mensen alleen in de Hel gegooid op hun gezichten, of hun neuzen wegens wat ze zeggen!?​’ (Tirmidthi)

 • Het onderhouden van de relaties van Familie en Vrienden door hun te bezoeken en hun te helpen bij hun behoeften. Allah zegt: (Het kan zijn, als jullie je afwenden, dat jullie verderf zaaien op de aarde en jullie familiebanden verbreken. Zij zijn degenen die Allah vervloekt heeft en die Hij doof gemaakt heeft, en Hij heeft hun ogen blind gemaakt. Denken zij niet na over de Koran? Er zijn zelfs sloten op hun harten.)
  (47:22-24)

  De Boodschapper van Allah ( s ) zei: Er is geen goede daad welke beloning direct verleend wordt dan het verbinden van relaties met familie en vrienden. Er is geen zonde voor wiens dader direct wordt bestraft dan losbandigheid en het doorsnijden van de relaties met familie en vrienden​.'
  (Baihaqi)

 • Iemand moet zich onthouden van het onrecht aandoen of schaden van mensen. De Profeet van Allah ( s ) zei: 'De Duah (smeekbede) van degene die onrecht is aangedaan wordt boven de wolken gedragen en de poorten van de hemelen worden voor hem geopend, en de Rubb zal zeggen: ‘Bij Mijn macht, Ik zal je de overwinning verlenen zelfs na een bepaalde periode.'​
  (Ibn Hibban)

  Het maakt niet uit hoe verlaat de bestraffing van de onderdrukker mag lijken, hij zal waarlijk zijn lot ontmoeten. Abu Musa al-Ash'ari zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) zei: 'Allah geeft respijt aan de onderdrukker, maar als Hij hem grijpt, zal Hij hem nooit vrijlaten.' Toen reciteerde hij​:

  (Zo is het grijpen van jullie ​Rubb ​wanneer Hij de populatie van steden grijpt terwijl ze onrecht plegen. Waarlijk Zijn beslaglegging is pijnlijk en zwaar.​)

 • Zoek je toevlucht bij Allah, door Hem voortdurend te smeken en onderdanig te zijn aan Hem. Allah zegt: (En jullie Heer zei: “Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen de Hel binnengaan als vernederden.)
  (40:60)

  De Profeet ( s ) zei: 'Er is niets meer geliefd bij Allah dan Hem te smeken.'
  (Tirmidthi)

  Thaobaan zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) zei: 'De mens kan beperkte voorzieningen ontvangen te wijten aan een zonde die hij pleegt, en niets kan een calamiteit voorkomen voor te vallen behalve Du'aa (smeekbedes), en de goedheid in iemands leven zal niet worden overschreden behalve als hij daden van rechtvaardigheid doet.'
  (Ibn Majah)

  Al-Ghazali​, moge Allah genade met hem hebben, zei: beschikte niet kan worden voorkomen? Weet dan dat onder de voorbeschikte zaken de wering is van calamiteiten door smeekbedes. Du’aa is een oorzaak voor de preventie van calamiteiten, en een bron van genade. Op een gelijke manier is het zaad een oorzaak voor het groeien van gewassen van de aarde, als een pantser dat zijn drager vrijwaard van pijlen. Op deze manier voorkomt Du’aa calamiteiten.'

  Ibn al-Qayyim​, moge Allah genade met hem hebben, zei: 'Waren hun madth'hab (methode) consistent, dan zouden ze alle oorzaken moeten afwijzen. In antwoord hierop, kan iemand zeggen: ‘Als het blussen van dorst en voldoening na het eten voor jou voorbeschikt waren, zou het hoe dan ook gebeuren...en als ze niet voor jou zijn voorbeschikt zouden ze hoe dan ook niet gebeuren. Als Allah voor jou een kind heeft voorbeschikt, zul je dat kind ontvangen, of je nu wel of niet getrouwd bent, en als Hij het niet wil, dan zal je hoe dan ook geen kind gegeven worden! Dus is er geen noodzaak te trouwen, en zo verder.'
  (Ibn Majah)

  De Du'aa is het wapen van de gelovige. Hiermee, zal hem goedheid in zijn voorzieningen worden gegeven. Hiermee kan hij voorkomen dat calamiteiten hem overkomen voordat ze gebeuren, of hun effect verlichten nadat ze zijn voorgevallen, of ze volledig verwijderen.

  A'ishah zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) zei: 'Voorzichtigheid en voorzorg kan iemand niet vrijwaren van wat is voorbeschikt. Du’aa is heilzaam in het voorkomen dat calamiteiten hem overkomen, en zelfs nadat ze hem zijn overkomen. Het voorbeschikte zal afdalen en zal tegengegaan worden door de Du’aa tot de Dag van Wederopstanding.'